Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM), 120 op

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Opiskelija osaa tuottaa uutta tietoa omalla erikoistumisalalla käytössä olevilla menetelmillä, sekä soveltaa ja liittää aiempaa tietoa omiin havaintoihinsa ja tutkimustuloksiinsa. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet alan tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, toimimiseen asiantuntijana ja alan kehittäjänä sekä jatkokoulutukseen biologian, biolääketieteen tai maatalous-metsätieteiden eri aloilla.

Edellytykset

Fysiologian ja genetiikkan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riitävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Fysiologian ja genetiikkan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riitävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot. Yhteisten syventävien opintojen lisäksi vaaditaan omaan erikoistumisalaan liittyvä pro gradu -tutkielma (40 op), syventävien opintojen kuulustelut (10 - 15 op) ja valitun erikoistumisalan opinnot (25 op). Erikoistumisaloja ovat eläinfysiologia, solu- ja molekyylibiologia, genetiikka sekä ihmisgenetiikka. Erikoistumisalan opintoihin voidaan hyväksyä myös muiden laitosten tai muiden yliopistojen tarjoamia kursseja ja siihen voidaan sisällyttää myös LuK-ohjelman aineopintoja, joita ei ole sisällytetty LuK-tutkintoon. Erikoistumisalan opintoja (pro gradu, syventävien opintojen tentit, erikoitumiskurssit) sisältyy tutkintoon vähintään 75 op. Tutkinnon pääaine on fysiologia ja genetiikka.
Erikoistumisopinnot 55 + 25 op
FYGE4401 Loppukuulustelu 1, 5–10 op
FYGE4402 Loppukuulustelu 2, 5–10 op
FYGE4501 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Eläinfysiologian erikoistumisala 25 op
Eläinfysiologian erikoistumisalalla perehdytään eläinten elintoimintojen tutkimiseen yksilö, kudos- ja solutasolla. Erikoistumisalan vastuuprofessori on Mikko Nikinmaa.
Edellytettävät alemman tutkinto-ohjelman opinnot
Eläinfysiologian erikoistumiseen edellytettävät biologian alemman tutkinto-ohjelman opinnot (tai vastaavat tiedot ja taidot). Aineopintojen lopputentti suoritettava eläinfysiologian alalta.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot
Eläinfysiologian erikoistumisopintoihin voidaan sisällyttää erikoistumiseen soveltuvien tutkinto-ohjelman valinnaisopintojen lisäksi esimerkiksi farmakologian, ravitsemustieteen tai immunologian kursseja.
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisala 25 op
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisalalla perehdytään biomolekyylien ja solujen toimintaan ja alan menetelmiin. Erikoistumisalasta vastaa eläinfysiologian professori. 
Edellytettävät alemman tutkinto-ohjelman opinnot
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumiseen edellytettävät biologian alemman tutkinto-ohjelman opinnot (tai vastaavat tiedot ja taidot). Aineopintojen lopputentti suoritettava eläinfysiologian tai genetiikan alalta.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisopintoihin voidaan sisällyttää erikoistumiseen soveltuvien tutkinto-ohjelman valinnaisopintojen lisäksi esimerkiksi biokemian ja genetiikan kursseja.
Genetiikan erikoistumisala 25 op
Erikoistumiseen kuuluu genetiikan menetelmäopinnot I ja II (8 op) sekä 17 op valinnaisia genetiikan alan opintoja. Tutkinnon tulee muodostaa selkeä HOPSissa perusteltava kokonaisuus. Tarvittaessa opintoihin voi sisällyttää erikoistumisopintoja tukevia aineopintoja. Loput opinnot voi valita biologian laitoksen muusta tarjonnasta, tai tutkintoon voi sisällyttää erillisinä opintojaksoina tai sivuaineena työllistymistä tai erikoistumista tukevia opintoja.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot 17 op
Loput erikoistumisalan valinnaiset opinnot esimerkiksi seuraavasta listasta.
Ihmisgenetiikan erikoistumisala 25 op
Ihmisgenetiikkaan erikoistuvalta edellytetään riittävät tiedot ja taidot kromosomitutkimuksesta, solubiologiasta ja populaatiogenetiikasta, jotka voivat sisältyä joko Luk-tutkintoon tai FM-tutkintoon. Erikoistumiseen kuuluu genetiikan menetelmäopinnot I ja II (8 op) ja ihmisgenetiikan opintojaksot (8 op), sekä 9 op valinnaisia genetiikan kursseja. Tutkinnon tulee muodostaa selkeä HOPSissa perusteltava kokonaisuus. Loput opinnot voi valita biologian laitoksen muusta tarjonnasta, tai tutkintoon voi sisällyttää erillisinä opintojaksoina tai sivuaineena työllistymistä tai erikoistumista tukevia opintoja esim. lääketieteellistä aineista.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot 9 op
Loput erikoistumisalan valinnaiset opinnot esimerkiksi seuraavasta listasta.
Tutkinto-ohjelman vapaasti valittavat opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot voivat koostua tutkinto-ohjelman tarjoamista eri erikoistumisalojen kursseita, muiden tutkinto-ohjelmien (alemmat ja ylemmät tutkinto-ohjelmat) tarjoamista opinnoista tai niihin voi sisältyä esimerkiksi seuraavat opintojaksot
BIOL5060 Tutkimusprojekti, 4–20 op
FYGE5391 Journal Club, 2 ECTS
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet