Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PYLT9000 Laskentatoimen ja rahoituksen perus- ja aineopintojaksot

Osaamistavoitteet

Talouselämän piirissä odotetaan kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneelta laskentatoimen ja rahoituksen kysymysten tuntemusta ja hallintaa. Laskentatoimen informaatio on keskeinen kieli, jonka avulla organisaatiossa kommunikoidaan, sitä ohjataan, tavoitteita määritetään ja toiminnan tuloksista raportoidaan eri sidosryhmille. Julkisen sektorin rakenteellisen muutoksen haaste lisää osaltaan taloudellisen tietämyksen ja näkemyksen tarvetta koko yhteiskunnassa.

Laskentatoimen tehtävät voivat muodostua opiskelijalle ammatiksi esimerkiksi laskentaekonomina yritysten ja julkissektorin organisaatioiden vaativissa rahoitus- ja talousjohdon tehtävissä tai erikoistuneena yritysanalyytikkona, tilintarkastajana ym. asiantuntijana. Yritystoimintaa mittaavan, analysoivan ja raportoivan luonteensa johdosta laskentatoimi ja rahoitus pääaineena voi antaa erinomaisen pohjan myös organisaatioiden yleisjohdon tehtäviin sijoittuville. Toisaalta laskentatoimen ja rahoituksen tietynasteinen tunteminen on aina mitä tahansa kauppatieteiden maisterin ammattitehtävää palvelevaa ja täydentävää.

Sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen opinnot muodostuvat kandidaatin tutkinnosta ja maisterin tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen tutkinto, jossa pakollisten pääaineopintojen osuus on suuri. Opiskelija valitsee erikoistumissuunnan kandidaatin tutkintoa suorittaessaan ja jatkaa syventymistä valitsemaansa aihepiiriin maisterivaiheessa. Merkintä erikoistumissuunnasta tehdään vasta maisteritutkintotodistukseen.

Porin yksikön erikoistumissuunnat ovat johdon laskentatoimi, tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus sekä rahoitus. Johdon laskentatoimeen suuntautunut ekonomi voi valita opintojensa tavoitteeksi työllistymisen teollisuuden tai joko yksityisten tai julkisten palveluorganisaatioiden organisaatioiden talousjohdossa, tai liikkeenjohdon konsulttina. Valinta tapahtuu pääaineen vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineiden kautta.

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan valinnut voi edelleen erikoistua joka vaativiin tilinpäätös- ja verosuunnittelutehtäviin, IFRS tai konsernilaskennan asiantuntijaksi tai tilintarkastajaksi.

Rahoituksen erikoistumissuunta mahdollistaa opiskelijalle suuntautumisen erilaisiin rahoituksen työtehtäviin niin yrityksissä ja julkisella sektorilla kuin rahoitusmarkkinoillakin, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tämän kolmijaottelun mukaisesti on jäsennelty myös eri opintojaksot ja koko laskentatoimen
ja rahoituksen opintojen perusstruktuuri. Vain joitakin yksittäisiä kursseja suorittava voi valita
opintojaksoja jostain kolmesta osa-alueesta tai vaihtoehtoisesti eri osa-alueiden peruskursseja.

Laskentatoimen ja rahoituksen vastuuopettaja on Matias Laine (matias.laine@utu.fi) / Esa Puolamäki (esa.puolamaki@utu.fi)
Laskentatoimen ja rahoituksen omaopettaja on Erkki Vuorenmaa (erkki.vuorenmaa@utu.fi)

KHT- ja HTM-tutkinnon opintovaatimuksia

Laskentatoimessa ja rahoituksessa voidaan suorittaa KHT- tai HTM-tutkintoa varten (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 262/2008) vaadittavat opinnot. KHT-tutkinnon vaatimukset täyttääkseen on suoritettava laskentatoimen ja rahoituksen 60 op:n perus- ja aineopinnot opetussuunnitelman mukaan. HTM-tutkintoon hyväksyminen edellyttää vähintään 52 op:n laajuisia perus- ja aineopintoja. KHT- ja HTM-tutkinnon vaatimukset tilintarkastuksen, laskentatoimen ja rahoituksen opintojen osalta täyttyvät suorittamalla laskentatoimessa ja rahoituksessa perus- ja aineopintojen osana tarjolla olevia laskentatoimen ja rahoituksen opintojaksoja.Voimassaolevat vaatimukset löytyvät Keskuskauppakamarin sivulta:
www.tilintarkastuslautakunta.fi/KHT-tutkinto/ ja www.tilintarkastuslautakunta.fi/HTMtutkinto/

Lisätiedot

Opiskelijat noudattavat valintavuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opetussuunnitelmien lukuvuosittaiset muutokset.


Suoritusjärjestys

Opintojaksojen valinnassa on huomioitava, että
* PLRY1, 1.osa suoritetaan ennen PLR2
* PLRY1, 2.osa suoritetaan ennen PLR3
* PLRY1, 3.osa suoritetaan ennen PLR4
* PLR2 suoritetaan ennen PLR6, minkä jälkeen voi suorittaa tuloslaskennan syventäviä opintoja
* PLR3 suoritetaan ennen PLR5 ja PLR77, minkä jälkeen voi suorittaa johdon laskentatoimen syventäviä opintoja
* PLR4 suoritetaan ennen PLR88, minkä jälkeen voi suorittaa rahoituksen syventäviä opintoja.
* Muita valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa ao. osa-alueen perusopintojen suorittamisen jälkeen:
o PLR2 suoritetaan ennen PLR71, PLR82, PLR6
o PLR3 suoritetaan ennen PLR87

Yllä mainittua suoritusjärjestystä on noudatettava. Poikkeuksen muodostavat erillisvalintojen opiskelijat.

avaa kaikki
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules