Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sivuaineopinnot

Osaamistavoitteet

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin oppiaineisiin. Valintaperusteet on selostettu alla kunkin oppiaineen yhteydessä. Oppiaineiden opintokokonaisuudet ja opetussuunnitelmat on esitetty lääketieteen koulutusohjelman opinto-oppaassa.

Sisältö

Hakemus sivuaineopintoihin lääketieteellisessä tiedekunnassa:
https://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/opinto-oppaat/Documents/sivuainelomake.pdf

Lomake toimitetaan tiedekuntaan Medisiina C7.

Lisätiedot

SOLUBIOLOGIA JA ANATOMIA

Oppiaineeseen voidaan ottaa 2-3 pääsääntöisesti loppututkinnon suorittanutta sivuaineopiskelijaa lukuvuonna 2014-2015. Oppiaineen yhteyshenkilö: Juha Peltonen, puh. 7226, juhpel@utu.fi


Makroskooppinen anatomia

MEDI0026 Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta (TLRT) 9 op.
ANAT1306 Tuki- ja liikuntaelimistö (TLE) 3 op.
Vastuuhenkilö: professori Juha Peltonen


Solu- ja kehitysbiologia

MEDI0601 Solu- ja kehitysbiologia (SKB) 12 op.
ANAT1200 Solu- ja molekyylibiologia (SMB) 14 op.
Vastuuhenkilö: professori Pirkko Härkönen

ANAT1206 Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op.
ANAT1308 Vertaileva anatomia ja fysiologia 2 op.
Vastuuhenkilö: Lehtori Jorma Paranko

ANAT1005 Syöpäbiologia 4 op
Vastuuhenkilö: professori Pirkko Härkönen

Anatomia/biofysiikan laboratorio

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti:

ANAT5101 Physical Basis of Medical Imaging 4 ECTS
ANAT5103 Biomedical Instrumentation 5 ECTS
ANAT5105 Fluorescence in Bioanalytical Research 4 ECTS

Lisätietoja:
http://www.bioimaging.fi
Vastuuhenkilö: professori Pekka Hänninen.


BAKTEERIOPPI, IMMUNOLOGIA JA VIRUSOPPI

Virusoppi

Virusopin oppiaineessa voi suorittaa sivuaineopintoja lukuvuonna 2014-2015 seuraavasti:
sivuaineopinnoiksi sopivat seuraavat virusopin järjestämät kurssit, kokonaisuus on yhteensä 6 opintopistettä. Opinnot sopivat luonnontieteellisten aineiden opiskelijoille. Sivuaineopinnot koostuvat seuraavista jaksoista:

Syksy 2014:
Virologian perusteet; luentokurssi, joka käsittää "Mikrobit ja ihminen" opintokokonaisuuden virologiset luennot sekä erillisen tentin. 2,0 op

Kevät 2015:
Kliininen virologia: luentokurssi. 2 op

Molekyylivirologia (Molecular Virology); luentokurssi 2 op järjestetään keväällä 2016.


FARMAKOLOGIA, LÄÄKEKEHITYS JA LÄÄKEHOITO

Farmakologian, lääkekehityksen ja lääkehoidon oppiaineessa voi suorittaa sivuaineopintoina seuraavia opintojaksoja. Niiden kuvaukset sekä vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät oppiaineen kotisivuilta
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/farmakologia/opiskelu/Sivut/Sivuaineopinnot.aspx


HOITOTIEDE

Hoitotieteessä voi sivuaineena suorittaa hoitotieteen perusopinnot 25 op ja hoitotieteen aineopinnot 35 op.

Opintokokonaisuuksien opintojaksot ja sisällöt on kuvattu hoitotieteen opinto-oppaassa.

Hoitotieteen perusopinnot 25 op
Vuosittain uusia sivuaineopiskelijoita otetaan enintään viisi (5). Hakulomake toimitetaan tiedekunnan kansliaan 31.7.2016 mennessä.

Hoitotieteen aineopinnot 35 op
Suoritettuaan hoitotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi jatkaa hoitotieteen aineopintoja sivuaineopintoinaan. Opiskelemaan otetaan vuosittain enintään viisi (5) opiskelijaa.

Hoitotieteessä voi suorittaa täydentävinä tai erillisopintoina hoitotieteen didaktiikan opintoja (35-45 op). Opiskelemaan otetaan vuosittain enintään kolme (3) opiskelijaa. Hakijalta edellytetään terveystieteiden maisterin/terveydenhuollon kandidaatin tutkintoa. Lisäksi edellytetään kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista. Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoiset perustelut opintojen tarpeellisuudesta ja tieto harjoittelupaikasta. Jos hakijoita on enemmän kuin kiintiö on, valinnan perusteina käytetään esitettyjä perusteluita ja harjoittelupaikkaa. Haku 31.7.2016 mennessä.

Yhdyshenkilönä on hoitotieteen opinnoissa hoitotieteen opintosihteeri (p. 02-333 8401) ja hoitotieteen didaktiikan opintojen osalta yliopistonlehtori Leena Salminen (puh. 02-333 8576).


LÄÄKETIETEELLINEN BIOKEMIA, MOLEKYYLIBIOLOGIA JA MOLEKYYLILÄÄKETIEDE 20 op
Opiskeluoikeutta hakevien tulee ilmoittautua lääketieteellisen biokemian professorille toukokuun loppuun mennessä. Hakijan tulee myös täyttää ja palauttaa tiedekunnan kansliasta saatava hakulomake ohjeiden mukaan.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa osia seuraavasti:

- Molekyylibiologia, 3 op
- Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede, 11 op
- Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi, 6 op

Opintoihin hyväksytään enintään 2 opiskelijaa/lukukausi ilmoittautumisjärjestyksessä (pelkälle molekyylilääketieteen valinnaiskurssille (6 op) voidaan hyväksyä useampikin hakija). Opiskelu tentteineen tapahtuu yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Sivuaineopiskelijalla tulee olla vähintään kahden vuoden edeltävät opinnot omassa tiedekunnassaan ja opiskelijan on osoitettava hallitsevansa biokemian perustiedot. Näistä on liitettävä selvitys hakemukseen.

Yhteyshenkilö prof. Klaus Elenius, puh. 333 7240, klaus.elenius@utu.fi


LÄÄKETIETEELLINEN MIKROBIOLOGIA JA IMMUNOLOGIA

Lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian oppiaineessa voi sivuaineopintoja suorittaa lukuvuonna 2014-2015 seuraavasti:

Syksy 2014:
Lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian perusteet "Mikrobit ja ihminen" opintojakson luentokurssia, sisältää erillisen tentin 2 op

Kevät 2015:
Bakteriologia: Bakteerien lääkeresistenssi Suomessa ja maailmalla, järjestetään keväällä 2015 2 op


NEUROLOGIA 13 op

Neurologian sivuaineopintoihin voidaan hyväksyä Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian opiskelijoita. Kurssin sisältö on sama kuin lääketieteen opiskelijoiden neurologian kurssi sillä poikkeuksella, että sivuaineopiskelijat eivät tee omakohtaista potilaiden tutkimusta, vaan seuraavat soveltuvilta osin lääketieteen opiskelijoiden toimintaa.

Ensimmäinen vaihe on pyrkiä neurobiologian kurssille. Kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja sen laajuus on 6 op. Kurssille hakeutumisesta tulee ottaa yhteyttä fysiologian oppiaineen ao. kurssin opettajaan Pia Saloon.

Toisessa vaiheessa on farmakologian kurssi, joka sisältää perusfarmakologian, perifeerisen ja keskushermoston farmakologian luennot ja tentin 2 op. Opetus järjestetään kerran lukuvuodessa (keväällä, C4-kurssi, ks. Lääkehoitojen perusteet). Kurssille voidaan hyväksyä sivuaineopiskelijoita, jotka ovat suorittaneet neurobiologian kurssin. Kirjallinen hakemus, jonka liitteenä tulee olla selvitys suoritetuista opinnoista, on jätettävä Farmakologian, lääkekehityksen ja lääkehoidon toimistoon. Tiedustelut farmakologian apulaisopettaja.

Kun neurobiologia ja farmakologia on suoritettu, voi hakea opinto-oikeutta neurologian opintojaksolle. Neurologian opintojaksoon voidaan valita enintään 5 opiskelijaa. Hakemus, josta tulee ilmetä opintosuoritukset ja perustelut osoitetaan professori Seppo Soinilalle, TYKS Neurologian klinikka, Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 Turku. Kurssin käytännön asioista tietoja saa opetushoitaja Ritva Eklundilta (reklund@utu.fi).


PSYKIATRIA 3 op

Psykiatrian sivuaineopintoihin voidaan hyväksyä Turun yliopiston ja Åbo Akademin muiden tiedekuntien opiskelijoita seuraavasti:

Psykiatrian perusteet 3 op käsittää Psykiatrian kurssin (C8-lukukausi) luennot ja niitä koskevien luentopäiväkirjojen laatimisen. Opintoihin voidaan ottaa lukuvuosittain korkeintaan 8 opiskelijaa.

Psykiatrian sivuaineopiskelua koskevat tiedustelut psykiatrian opetushoitaja Ritva Eklund (p. 266 2529) ritva.eklund@utu.fi.


PATOLOGIA (tautioppi)
Yleis- ja elinpatologian opintoja 1-15 op

Tautiopin sivuaineopinnot voivat sisältää yleispatologiaa ja/tai elinpatologiaa opiskelijan opintotaustasta ja tarpeista riippuen. Opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtainen oppisisältö kurssien puitteissa. Opiskelu koostuu luennoista ja erilaisista harjoituksista.
Patologian opetus sijoittuu pääasiassa opintokokonaisuuteen "Tautioppi" sekä yleispatologian valinnaiskursseihin. Opinto-oppaasta löytyy tiedot kurssien sisällöstä. Opetusta annetaan sivuaineopiskelijoille paikkatilanteesta riippuen.
Tiedekunnan ulkopuolisilta sivuaineopiskelijoilta vaaditaan yleispatologian kirjatentti (2op) tai vastaavat aikaisemmat opinnot.
Kirjatentin vaatimuksena on oppikirja:
Karttunen - Soini - Vuopala: Tautioppi. Edita 2005.

Tiedustelut: opetushoitaja Hannele Nysten (hannele.nysten at utu.fi)
Opetuksen vastuuhenkilö: professori Ilmo Leivo (ilmo.leivo at utu.fi)

avaa kaikki
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules