Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot, 24–34 op

Sisältö

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Kauppatieteellisen alan työtehtävät edellyttävät vaativan tason kieli- ja vuorovaikutusosaamista. Turun kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän yksikkö on erikoistunut liike-elämän kieli- ja viestintätaitojen opetukseen ja vastaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnoista.
Kieli- ja viestintäopinnot painottuvat kaupallis-taloudellisiin käsitteisiin ja terminologiaan, liike-elämän viestintävalmiuksien harjoituttamiseen sekä kulttuurien väliseen kommunikaatioon.

KTK- ja KTM-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot tulee suorittaa tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelijan valinnan mukaan seuraavissa TuKKK:n kielten ja liikeviestinnän aineissa: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä, suomen kieli ja talouselämän viestintä tai japanin ja kiinan kielessä. Kieli- ja viestintäopintoja sisältyy sekä KTK- että KTM-tutkintoon.
Lisäys 2015-2016: Mikäli opiskelija haluaa korvata pakollisia kieli- ja viestintäopintoja jossakin muussa kielessä suorittamillaan opinnoilla, tulee näihin opintoihin sisältyä liikeviestinnän opintoja. Puollon opintojen sisällyttämisestä tutkintoon antaa kielten ja liikeviestinnän yksikön johtaja

KTK- JA KTM-TUTKINTOJEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN TUTKINTOVAATIMUKSET

KTK-tutkintoon tulee sisältyä vähintään 24 op ja KTM-tutkintoon vähintään 10 op kieli- ja viestintäopintoja.

Kieli- ja viestintäopinnot KTK-tutkinto:

Suomen kieli ja talouselämän viestintä 3 op (pakolliset perusopinnot)
Ruotsin kieli ja liikeviestintä 6 op (pakolliset perusopinnot)
Vieras kieli 1 6 op (pakolliset perusopinnot)
Vieras kieli 2 6 op (pakolliset perusopinnot)
Vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op
Yhteensä 24 op

KTM-tutkintoon vaadittavat 6 op vieraan kielen opintoja opiskelijan tulee suorittaa yhdessä sellaisessa kielessä, jossa hän on KTK-tutkinnossa suorittanut pakolliset perusopinnot (6 op). Vaihtoehtoiset kieli- ja viestintäopinnot 4 op.

Huom! Ruotsin kieli on toinen kotimainen kieli, ei tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin luettava vieras kieli.

KTK-tutkinnossa yhden kielen alle kolmen ja KTM-tutkinnossa yhden kielen alle neljän opintopisteen suoritukset merkitään tutkintotodistuksessa Muut kieliopinnot -otsikon alle.


VTK-TUTKINNON (PÄÄAINEENA KANSANTALOUSTIEDE) KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN TUTKINTOVAATIMUKSET

VTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (16 op):

Suomen kieli ja talouselämän viestintä 3 op (pakolliset perusopinnot)
Ruotsin kieli ja liikeviestintä 6 op (pakolliset perusopinnot)
Vieras kieli 1 6 op (pakolliset perusopinnot)
Tieteellisen viestinnän perusteet 1 op (MENY 1b)
Yhteensä 16 op

Vieras kieli voi opiskelijan valinnan mukaan olla jokin TuKKK:n kieliaineista tai japanin tai kiinan kieli.


LÄHTÖTASO

Kieli- ja viestintäopinnot edellyttävät kielikohtaisesti opiskelijoilta erilaisia pohjatietoja.
Suomen kielen ja talouselämän viestinnän opinnot edellyttävät äidinkielenomaista suomen kielen hallintaa. Ruotsin ja englannin kielessä edellytetään lähtötasona lukion oppimäärän (tai vastaavan) hyvää hallintaa. Opiskelijoille, joiden ruotsin kielen perustiedot kaipaavat täydentämistä, suositellaan ruotsin kielen täydennyskurssia RU1t, joka voidaan sisällyttää ainoastaan KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintojen vaihtoehtoisiin opintojaksoihin. Espanjan, ranskan, saksan, venäjän, japanin ja kiinan kielen opiskelu on mahdollista aloittaa alkeista tai opiskelija voi jatkaa suoraan liikeviestinnän opintoihin oman lähtötason pohjalta. Kielten ja liikeviestinnän yksikkö tarjoaa myös mahdollisuuden opiskella suomea vieraana kielenä.

KYPSYYSNÄYTE Kypsyysnäytteen kieliasun tarkistaa ja hyväksyy suomen kielen ja talouselämän viestinnän lehtori. Hyväksytty kypsyysnäyte edellyttää suomen kielen hyvää kirjallista hallintaa.


VIERAIDEN KIELTEN TAITOTASOT

Vieraiden kielten opintojaksot on Turun kauppakorkeakoulussa luokiteltu eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiin taitotasoihin. A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa. Kunkin opintojakson edellyttämä taso mainitaan opintojaksokuvauksissa.

C2 taitava itsenäinen kielitaito
C1 taitavan kielitaidon perustaso
B2 toimiva itsenäinen kielitaito
B1 sujuva peruskielitaito
A2 kehittyvä/toimiva peruskielitaito
A1 kehittyvä alkeiskielitaito


KIELTEN ALKEISOPINNOT

Korkeakoulutasoiset kielten alkeisopinnot sijoittuvat tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin, mutta eivät vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen laajuuteen.


KIELIAINE SIVUAINEENA

TuKKK:n kieliaine voidaan valita sivuaineeksi. Kielten ja liikeviestinnän sivuainelaajuuden jossakin kieliaineessa suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää ja osaa tuottaa kaupallis-taloudellista kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti yrityksen vaativissa viestintätilanteissa.
- tuntee kulttuurienvälisen viestinnän erityispiirteitä
- tuntee hyvin kohdekielisten alueiden talouden rakenteita, liikekulttuuria ja elinkeinoelämää

Sivuaineen laajuus on 25 op, joihin tulee sisältyä vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Kieli sivuaineena suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon.
Muu kuin TuKKK:n kieliaine voidaan hyväksyä sivuaineeksi, mikäli opintojen sisältö ja taso täyttävät kauppatieteellisen alan yliopisto-opinnoille asetetut vaatimukset. Puollon opintojen sisällyttämisestä tutkintoon antaa kielten ja liikeviestinnän yksikön johtaja. Lisäksi tarvitaan pääaineen puolto. Opintoihin tulee sisältyä vähintään 6 op kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Kielen alkeisopintoja ei voi sisällyttää sivuaineeseen.
Opintokokonaisuudet

Kieli- ja viestintäaineita voi sisällyttää Kansainvälisen liikeviestinnän ja Yritysviestinnän opintokokonaisuuksiin (lisätietoa löytyy Kielten ja liikeviestinnän intranet-sivustolta).


KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN AJOITTAMINEN

Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen suorittaminen aloitetaan pääsääntöisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna. Mikäli opiskelija aloittaa tutkinnon pakollisen vieraan kielen opinnot alkeista, on alkeisopinnot hyvä sijoittaa heti ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Kaikkiin kielten opetusryhmiin ilmoittaudutaan ennakolta.


LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS

Kielten opiskelu perustuu vuorovaikutukseen ja toiminnallisten harjoitusmuotojen hyödyntämiseen. Opiskelu on interaktiivista ja onnistunut oppimistilanne perustuu usein opiskelijan ennalta valmistelemiin oppimistehtäviin. Opiskelijoilta edellytetään siksi pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.


KIELTEN KUULUSTELUT

Kielten opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista opiskelua. Opiskelijan oman edun mukaista on pyrkiä tenttimään kielten opintojaksot mahdollisimman pian opintojaksolle osallistumisen jälkeen. Opintojaksolle osallistumisen jälkeen opiskelijalla on oikeus osallistua samojen tutkintovaatimusten mukaisesti kolmeen peräkkäiseen kuulusteluun. Mikäli opiskelija ei suorita opintojaksoa kuulustelujärjestyksessä mainittuina kolmena peräkkäisenä kuulustelukertana, tulee hänen suorittaa se muuttuneiden vaatimusten mukaisesti.


MUUALLA SUORITETTUJEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN TUTKINTOON

Opiskelijat voivat hyväksilukea tutkintoonsa ulkomailla tai kotimaassa suoritettuja korkeakoulutasoisia kielten opintojaksoja tai korvata niillä tutkintorakenteeseen kuuluvia opintojaksoja.

Mikäli opintojakso vastaa opinto-ohjelmassamme olevaa jaksoa, voidaan sillä korvata ko. jakso. Huom! Korvaavat opinnot hyväksiluetaan sen laajuisina kuin ne on suoritettu. Mahdolliset ylimenevät opintopisteet rekisteröityvät kieli- ja viestintäopintoina, mutta niitä ei voi hyödyntää kielten pakollisten opintojen vähimmäismäärän saavuttamiseen. Opiskelijan tulee siis joka tapauksessa suorittaa pakolliset perusopinnot.

Ellei vastaavuutta ole, voidaan suoritetut opintojaksot sisällyttää kieliopintoihin merkinnällä muualla suoritettuja opintoja, kuitenkin vain mikäli niiden sisältö ja taso täyttävät kauppatieteellisen alan yliopisto-opinnoille asetetut vaatimukset.

Hyväksilukemiset käsittelee ko. kielen vastuuopettaja.

KIELIPISTEET OPISKELUSTA ULKOMAISESSA YLIOPISTOSSA

Opiskelusta ulkomaisessa yliopistossa KTK- tai KTM-opintojen aikana opiskelija saa opiskeluajan pituudesta riippuen sisällyttää joko 2 tai 4 opintopistettä opetusohjelmaan hyväksytyssä kielessä sillä edellytyksellä, että kyseessä oleva kieli on ollut sekä opiskelukieli (hyväksytty opintosuoritus jossakin kauppatieteellisessä aineessa) että maan virallinen kieli.
Hyväksilukemiset käsittelee kielten ja liikeviestinnän yksikön koulutus- ja tutkimussihteeri.

MUUT KUIN TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA OPISKELTAVAT KIELET

Muiden kuin Turun kauppakorkeakoulussa opiskeltavien kielten osalta puollon kieliopintojen hyväksilukemisesta tutkintoon antaa kielten ja liikeviestinnän yksikön johtaja. Nämä kieliopinnot sisällytetään pääsääntöisesti tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

YHTEISTYÖ TURUN YLIOPISTON KIELIKESKUKSEN, HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN KIELIAINEIDEN JA YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN ITÄ-AASIAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN KANSSA

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat saada opiskeluoikeuden tietyille TY:n kielikeskuksen sekä humanistisen tiedekunnan kielten oppiaineiden opintojaksoille erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Humanistisen tiedekunnan kielten opintojaksoille on jatkuva haku. Vastaavasti kielten ja liikeviestinnän yksikkö tarjoaa JOOPAS-hakumenettelyn kautta TY:n muiden tiedekuntien opiskelijoille lukuvuosina 2014-2016 opiskelupaikkoja tietyillä kielten opintojaksoilla.

Huom!
Turun yliopiston kielikeskuksessa ja/tai eri tiedekunnissa suoritettuja kielten opintoja voidaan hyväksi lukea KTK-/KTM-tutkintoihin/VKT-/VTM-tutkintoihin ainoastaan erillisen hyväksilukumenettelyn kautta (lukuun ottamatta yhteistyössä tarjottavia japanin ja kiinan kielen opintoja). Suoritus tulee osaksi TuKKK:n tutkintoa vain, kun että asiasta on olemassa hyvissä ajoin tehty kirjallinen päätös. TuKKK:n opiskelijoiden tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa suunnittelemiensa kieliopintojen soveltuvuus tutkintoon ko. kielen vastuuopettajalta jo ennen kursseille hakeutumista.
Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat jatkaa japanin ja kiinan kielen opintojaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Itä-Aasian koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Lisätietoja kurssitarjonnasta aasia.utu.fi
Lisätietoja kielten opiskelusta ja opintojaksoista löytyy Kielten ja liikeviestinnän intranet-sivustolta.

avaa kaikki
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet