Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävien opintojen ohjeet LL-tutkinnossa, 60 op

Osaamistavoitteet

Tehtyään syventävän opinnäytetyön opiskelijalla on valmiutta itsenäiseen, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun ratkaisujen tekoon, tieteellisen tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön sekä tulosten suulliseen ja kirjalliseen ilmaisemiseen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op (opinnäyte 20-40 op, tieteellisen ajattelun lähtökohdat -opintokokonaisuus 10 op, kieli- ja viestintäopinnot 7 op, valinnaiset opinnot 3-23 op)

Sisältö

http://utu.fi/laakari -> Syventävät opinnot

Lisätiedot

Valinnaisopinnot
Valinnaisopinnot ryhmitellään opetussuunnitelmien yhteydessä aihepiiriltään samansisältöisiin valinnaisopintokoreihin tai valinnaispolkuihin. Valinnaisopintoja suositellaan valittavaksi useammista kuin yhdestä korista. Valinnaisopintokoreihin sijoittuu yksittäisiä tiedekunnan oppiaineiden tuottamia opintojaksoja tai muita opintoja siten kuin jäljempänä tarkemmin määrätään. Valinnaispoluilla opintojaksot sijoittuvat opetussuunnitelmassa eri lukukausille ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden valinnaisopintopolun aihepiiristä.

Valinnaisopinnoista informoiminen
Valinnaisopintoihin hakeutumisesta järjestetään informaatiotilaisuus lukukausittain. Lukukausijohtajat vastaavat informaatiotilaisuuksien järjestämisestä. Valinnaisopintoinformaatio esitetään sekä valinnaisopintojen ilmoitustaululle että ao. oppiaineiden ilmoitustauluille. Kaikki valinnaisopinnoiksi haettavat kurssit ja aiempi osaaminen haetaan lomakkeella.

Ylimääräiset amanuenssuurit
Ylimääräisistä amanuenssuureista voidaan hyväksyä opintopäällikön päätöksellä valinnaisopinnoiksi enintään 15 opintopistettä siten, että kurssiaikainen tuottaa 3-6 opintopistettä ja loma-aikanen yhden kuukauden mittainen amanuenssuuri 6 opintopistettä.

Lääkärin tehtävissä hankittu työkokemus
Lääkärin sijaisena erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa taikka terveyskeskuslääkärin tehtävissä perusterveydenhuollossa hankittu työkokemus voidaan hyväksyä varadekaanin päätöksellä valinnaisopinnoiksi enintään 6 opintopisteen osalta siten, että yksi kuukausi tuottaa 6 opintopistettä.

Tutkijalinja, tutkijakoulu ja tutkimustyö
Tutkijalinjan 40 opintopisteen kokonaisuus voidaan lukea hyväksi 30 opintopisteen laajuisena valinnaisena opintona lääketieteen perustutkinnossa. Tutkijakoulun ja tohtoriohjelmien opintojen ja tutkimustyön tekemisestä hyväksytään varadekaanin päätöksellä valinnaisiksi opinnoiksi yhteensä enintään 15 opintopistettä lääketieteen peruskoulutuksessa. Tutkimustyön hyväksymisen osalta tulee esittää tutkimustyön ohjaajan lausunto tutkimuksen etenemisestä

Tiedekunnan ulkopuolella suoritetut opinnot
Tiedekunnan ulkopuolella suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä varadekaanin päätöksellä valinnaisopinnoiksi yhteensä enintään 23 opintopistettä.

Varusmiespalvelun johtajakoulutus
Varusmiespalvelun johtajakouluttajakoulutuksesta voidaan hyväksyä 6 opintopistettä tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Hakemuksen liitteenä tulee olla yksilöity todistus suoritetusta koulutuksesta. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee opintopäällikkö.

Tiedekunnan opintoneuvojien ja opiskelijatuutoreiden työn hyväksyminen valinnaisopinnoiksi
Tiedekunnan opintoneuvojana ja opiskelijatuutorina toimimisesta voidaan varadekaanin päätöksellä hyväksyä enintään 6 opintopistettä valinnaisopinnoiksi tehtyjen työtuntien perusteella siten, että 27 tuntia tuottaa 1 opintopistettä.

Opetuksen kehittämistyö
Hyväksytyn suunnitelman perusteella tehdystä opetuksen kehittämistyöstä/projektista voidaan hyväksyä varadekaanin päätöksellä enintään 2 opintopistettä valinnaisiin opintoihin.

avaa kaikki
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet