Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Harjoitteluohjesääntö LL-tutkinnossa

Osaamistavoitteet

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu pakollinen harjoittelu (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 15 §). Harjoittelun tavoitteena on lääketieteellisistä tutkinnoista annetun vanhan asetuksen (762/1975 10 §) mukaiset valmiudet sekä perehdyttää opiskelija sairaanhoitolaitosten ja terveyskeskusten käytännön toimintaan, eri henkilöstöryhmien tehtäviin ja toimintaan terveyspalveluja tuottavan työryhmän jäsenenä, opintojen aikana saatujen valmiuksien soveltaminen käytännössä sekä erityisesti yleislääkäritasoisten toimenpiteiden suorittamiseen.

Sisältö

http://www.utu.fi/laakari -> Harjoittelu

Lisätiedot

Sääntöjen muuttaminen ja voimaantulo

Harjoitteluohjesääntöä ja amanuenssijärjestystä koskevissa epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee tiedekunnan varadekaani.
Tämä harjoitteluohjesääntö on voimassa 15.8.2013.
Terveyskeskusamanuenssuurien osalta 1.8.2009.

Yleistä amanuenssipalvelusta

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu pakollinen harjoittelu (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 15 §). Harjoittelun tavoitteena on lääketieteellisistä tutkinnoista annetun vanhan asetuksen (762/1975 10 §) mukaiset valmiudet sekä perehdyttää opiskelija sairaanhoitolaitosten ja terveyskeskusten käytännön toimintaan, eri henkilöryhmien tehtäviin ja toimintaan terveyspalveluja tuottavan työryhmän jäsenenä, opintojen aikana saatujen valmiuksien soveltaminen käytännössä sekä erityisesti yleislääkäritasoisten toimenpiteiden suorittamiseen.
Amanuenssi on lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua suorittava opiskelija. Amanuenssi on samanaikaisesti harjoittelija, sairaalan työntekijä sekä opiskelija, joka on saamassa käytännön opetusta ja harjoitusta kurssiaikana opitun teoriatiedon soveltamisessa. Tavoitteena on, että amanuenssiaikana opitaan lisää lääkärin ammattiin kuuluvia käytännön taitoja ja valmiuksia. Amanuenssi ei ole itse ensisijaisesti vastuussa potilaista, joiden hoitoon hän osallistuu. Ensisijainen hoitovastuu on sillä laillistetulla lääkärillä, jonka ohjauksessa amanuenssi harjoittelun aikana toimii. Sairaalan palkallisena työntekijänä amanuenssin suoritettavaksi kuuluu myös rutiiniluonteisia tehtäviä, jotka opiskelija jo hallitsee. Päivystyskäytäntö ja työaikajärjestelyt vaihtelevat oppiaineen luonteen ja järjestelyjen mukaan. Yksityiskohtaiset määräykset amanuenssuureista Tyksissä ovat opinto-oppaassa kunkin oppiaineen kohdalla.

Amanuenssipalvelua koskevat säännöt

Harjoitteluksi hyvväksyttävä amanuenssipalvelu on palkallista. Poikkeuksen tuo ulkomaan harjoittelu. Termi "palkallinen amanuenssin toimi" tarkoittaa valtionapuun oikeuttavaa tointa, josta amanuenssille maksetaan KVTES:n mukainen vähimmäispalkka. Vuosiloma määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Täysipäiväisen amanuenssin (100 %) säännöllinen työaika on sama kuin lääkäreiden työaika eli 38,25 tuntia viikossa, erikoisalan meetingit ja mahdolliset sairaalan päivystysaikana tapahtuvat työskentelyt mukaan lukien. Osa-aikaisen amanuenssin työaika on 50 % tästä työajasta. Kokonaistyöajasta täysipäiväisellä voi olla enintään 5 päivänä ja osa-aikaisella enintään 3 päivänä sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä. Työajan järjestelyistä ja valvonnasta vastaa kyseisen vastuualueen (terveyskeskuksen) ylilääkäri. Tästä työskentelystä ei hänelle makseta erillistä korvausta. Työskentelyssä noudatetaan muutoin kunkin yksikön antamia ohjeita. Työaika voidaan järjestää myös niin, että se ennalta laadittavan työjärjestyksen mukaan tasoittuu keskimääräiseen viikkotyöaikaan. Amanuenssin tulee hallita kotimaiset kielet niin, että hän pystyy kommunikoimaan potilaiden kanssa. Tästä säännöstä voidaan poiketa ylilääkärin suostumuksella. Amanuenssin tulee ottaa yhteys sairaalan tai terveyskeskuksen henkilöstötoimistoon palkanmaksua varten.
Kaikille pakollisen amanuenssipalvelun laajuus on 21 opintopistettä. Se vastaa 3,5 kk kuukauden työpanosta. Tästä opiskelijan tulee suorittaa 1 kk kirurgian ja 1 kk sisätaudeilla. Omavalintainen 1,5 kk:n osuus harjoittelusta voidaan suorittaa taulukon 1 osoittamissa oppiaineissa. Opiskelijan tulee toimia vähintään kaksi kuukautta loma-aikaisena amanuenssina. 100 % amanuenssikuukauden laajuus on 6 opintopistettä ja 50 % kuukauden vastaavasti 3 op. Kaksi osa-aikaista (50 %) muodostaa yhden kuukauden mittaisen täysiaikaisen amanuenssipalvelun. Sekä 100 % että 50% amanuenssipalvelu on suoritettava vähintään kuukauden (28 vrk) pituisissa jaksoissa.

Harjoittelijana voi toimia myös ulkomailla. Tällöin opiskelijan on etukäteen sovittava asiasta sen oppiaineen professorin kanssa, jonka oppialalla harjoittelu ulkomailla tehtäisiin. Harjoittelujakson jälkeen opiskelijan tulee esittää harjoittelupaikkansa esimiehen todistus siitä että harjoittelu on ollut saadun luvan mukaista ja pyytää todistukseen em. professorin puolto.


Harjoittelun laajuus yhteensä 33 op (21 op + 7 op + 5 op)

Amanuenssiharjoittelu 21 op
1) sisätautioppi 6 op
2) kirurgia 6 op
3) vapaavalintaiset oppiaineet 9 op

Päivystysharjoittelu 7 op
1) sisätautioppi 2 op
2) kirurgia ja traumatologia 2 op
3) lastentautioppi 2 op
4) synnystys- ja naistentautioppi 1 op

Terveyskeskusharjoittelu 5 op
1) C6-C7 2 op
2) C10-C11 3 op

Amanuenssin toimenkuva

Jokaisessa oppiaineessa on laadittu amanuenssin toimenkuva, joka sisältää ohjeet työtehtävistä ja -ajoista. Amanuenssille nimetään ohjaaja, joka vastaa riittävästä perehdytyksestä työtehtäviin. Amanuenssin tulee työajan puitteissa osallistua lääkärikunnalle tarkoitettuun koulutukseen. Lisäksi amanuenssin viikoittaisesta työajasta kaksi tuntia varataan ko. erikoisalan omatoimiseen opiskeluun. Amanuenssin osallistuminen tutkintoon kuuluvaan opetukseen ja tentteihin tulee työjärjestelyin tehdä mahdolliseksi. Amanuenssin tulee noudattaa yksikön työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä. Amanuenssikuukausi alkaa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) kuukauden 15. päivänä ja loppuu seuraavan kuukauden 14. päivänä. Loma-aikaisena amanuenssina voi toimia 15.5.-14.8. sekä 15.12.-14.1. välisinä aikoina. Kurssittomat ja tauolla olevat opiskelijat voivat toimia loma-aikaisena amanuenssina ympäri vuoden.

Amanuenssuurin suorittaminen
Amanuenssipalvelun voi suorittaa niillä oppiaineilla, joiden opetuksen opiskelija on jo saanut tai sitä parhaillaan saa taulukon 1 mukaisesti. Kliinisen neurofysiologian amanuenssipalvelun voi suorittaa C4-lukukaudesta alkaen, kun prekliininen kliinisen neurofysiologian opetus on suoritettu. Patologian amanuenssipalvelun voi suorittaa C4-lukukaudesta alkaen Tautioppi-opintokokonaisuuden jälkeen. Fysiatrian, kliinisen syöpätautiopin, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ja laboratoriolääketieteen amanuenssipalvelut voi suorittaa C6-lukukaudesta huhtikuusta alkaen. Täysiaikaisena kurssiaikaisena amanuenssina voi toimia vain oppiaineissa, joissa on lääkärin sairaalapäivystys ml. iltapäiväpäivystys.
Harjoittelu suoritetaan ensisijaisesti Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) ja Turun yliopiston hyväksymissä opetussairaaloissa, joihin tiedekunnan valtuuttama Turun lääketieteen kandidaattiseuran paikanvälittäjä välittää ja jakaa opiskelijoille amanuenssin toimet. Paikanvälittäjä toimittaa kulloinkin ajankohtaisen luettelon sopimussairaaloista, joita ovat vuonna 2014 Turun kaupunginsairaala, Turunmaan sairaala, Vakka-Suomen sairaala, Forssan sairaala, Loimaan aluesairaala, Satakunnan keskussairaala, Raision sairaala, Rauman aluesairaala, Salon aluesairaala sekä Kanta-Hämeen keskussairaala, sekä sopimusterveyskeskuksista, joita ovat Turun, Härkätien, Raision, Salon, Loimaan, Uudenkaupungin, Euran, Harjavallan, Rauman, Naantalin sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän terveyskeskukset. Paikanvälittäjä tekee esitykset amanuenssien suorittajista sairaaloille opiskelijoiden hakemusten perusteella harjoitteluohjesäännöstä löytyvien jakoperusteiden mukaisesti.
Tyksissä käytettävissä olevista amanuenssinpaikoista (maksimimäärä 44 amanuenssitointa mukaan lukien sopimussairaalat ja -terveyskeskukset) päätetään erikseen Tyksin, tiedekunnan ja sopimussairaaloiden/-terveyskeskusten välisissä neuvotteluissa. Paikkalista on nähtävillä Turun Lääketieteenkandidaattiseuran internetsivuilla. Sopimussairaaloihin ja sopimusterveyskeskuksiin Turun Lääketieteenkandidaattiseura välittää paikkoja ainoastaan Turun yliopistossa lääketiedettä opiskeleville. Amanuenssikuukausi voi näissä sopimuspaikoissa alkaa ao. sopimuspaikan kanssa erikseen sovittavalla tavalla muunakin ajankohtana kuin kuukauden puolivälissä.
Harjoittelun voi myös suorittaa koko maassa missä tahansa erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa (ilman kandidaattiseuran kautta tapahtuvaa paikanvälitystä). Opiskelija voi tällöin toimia amanuenssina, erikoistuvan lääkärin työtehtävissä tai muussa palkallisessa lääkärin toimessa lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuudesta annetun asetuksen puitteissa. Näissä tehtävissä hänen tulee tällöin olla työsuhteessa julkiseen työnantajaan. Opiskelijan tulee olla saanut riittävä määrä opetusta sillä alalla, missä amanuenssipalvelua tai lääkärin sijaisuutta suorittaa. Palvelun voi suorittaa loma-aikoina tai kurssittomana vähintään yhden kuukauden jaksoina samassa toimipaikassa. Lääkärin viransijaisena suoritettavan palvelun pituus on oltava yhtäjaksoisesti vähintään 28 päivää, mutta jakson ei tarvitse olla kalenterikuukausi. Amanuenssin palkan maksaa tällöin ao. sairaala tai terveyskeskus.

TAULUKKO 1
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Perustutkinto/ll/PublishingImages/Harjoittelupaikat.docx


TLKS:n paikanvälitys
Turun Lääketieteen kandidaattiseuran paikanvälittäjä suorittaa paikanvälityksen tämän ohjesäännön mukaisesti.

Amanuenssit ottaa toimeensa ao. toimialueen/palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä ylilääkäri tai terveyskeskuksen ylilääkäri Turun Lääketieteenkandidaattiseuran (TLKS www.tlks.fi) paikanvälittäjän tekemän jakoehdotuksen perusteella. Paikat täytetään, jos toimeen oikeutettuja hakijoita on. Amanuenssintoimet täytetään kuukaudeksi kerrallaan. Hakuaika seuraavan kuukauden amanuenssipaikkoihin päättyy kunkin kuun 5. päivänä klo 15.00 tai sen ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Tarkistetut hakupäivät päivitetään kalenterivuoden alussa Turun Lääketieteenkandidaattiseuran internetsivuille ja poikkeavista hakuajoista ilmoitetaan erikseen sähköpostitse.

Hakemus täytetään TLKS:n internetsivuilla. Tähän hakuun voivat osallistua vain Turun yliopiston lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Määräpäivään mennessä hakematta jääneet paikat täytetään jälkihaussa, johon voivat osallistua tiedekunnan omien opiskelijoiden lisäksi muissa kotimaisissa yliopistoissa lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat, ulkomailla lääketiedettä opiskelevatSuomen kansalaiset sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat. Jälkihakuun osallistutaan ilmoittautumalla kandiseuran ilmoitustaululle tulevaan listaan kunkin kuun 11. päivään klo 15 mennessä. 11. päivän ollessa lauantai tai pyhäpäivä, jälkihaku päättyy edellisenä arkipäivänä. Amanuenssin toimia ei välitetä lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneille tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

15.5. - 14.8. välisen ajan sopimuspaikkojen amanuenssipaikat haetaan keväällä erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Tyksin amanuenssipaikat ajalle 15.5.-14.8. haetaan toukokuun amanuenssihaussa. Amanuenssipaikkoja ei välitetä lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneille eikä vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Mikäli hakija ei ylipääsemättömän esteen vuoksi voi ottaa amanuenssin tointa vastaan, on hakijan ilmoitettava siitä välittömästi seuran toimistoon paikanvälittäjälle. Jos amanuenssiksi määrätty jää saapumatta toimeen, keskeyttää sen ilman pätevää syytä tai laiminlyö tehtäviään, menettää hän oikeutensa hakea amanuenssuuria välittömästi seuraavien kuuden kuukauden aikana. Päteviä syitä ovat lääkärin sijaisuuden saaminen tai sairausloma. TLKS:n välittämistä amanuenssipaikoista pidetään arkistoa seuran toimistossa. Paikkajakoa koskevat oikaisupyynnöt tulee esittää jälkihaun loppumiseen mennessä.

Amanuenssipaikkojen jakoperusteet
Amanuenssit ottaa toimeensa Vsshp:n toimi-/vastuualueen johtajan tai hänen delegoimansa henkilö tai terveyskeskuksen ylilääkäri Turun Lääketieteenkandidaattiseuran (TLKS) paikanvälittäjän tekemän jakoehdotuksen perusteella. TLKS:n kautta haettaviin amanuenssuureihin vaikuttavat ainoastaan aiemmat TLKS:n kautta saadut amanuenssuurit.

Jako tehdään alla olevien ohjeiden mukaan, seuraavassa prioriteettijärjestyksessä:
1. Etusija on kurssittomilla siinä aikajärjestyksessä kuinka pitkään ovat olleet kurssittomina. Tasatilanteessa vähiten hyväksytysti lopputenttejä suorittanut on edellä. Ks. opinto-opas kurssiaseman määrittäminen.
2. Opiskelijalla on etuoikeus tehdä kyseisen kurssin aikana ko. amanuenssuuri.
C6 huhtikuu ja C11 sisätaudit, C7 ja C12 kirurgia, C8 knk ja neurologia, C9 naistentaudit
3. Ylemmällä vuosikurssilla olevat menevät alemmalla vuosikurssilla olevien edelle.
4. Kurssin sisäisessä järjestyksessä vähemmän amanuenssuureja tehnyt on edellä jakotilanteessa.
5. Amanuenssijärjestyksen laatii tiedekunta laskemalla yhteen preklinikan opintokokonaisuuksien arvosanojen ja opintopisteiden tulot, ja järjestämällä nämä summatut pisteet laskevaan järjestykseen. Poikkeuksena on patologian amanuenssuuri, johon määritellään järjestys tautioppi-opintokokonaisuuden arvosanan perusteella. Oppiaine määrittää opiskelijoiden keskinäisen paremmuusjärjestyksen, johon voivat vaikuttaa myös meneillään olevat syventävät opinnot patologian oppiaineella. Patologian amanuenssuureja jaettaessa voidaan jättää huomiotta opiskelijoiden hakemuksissaan ilmoittamien kuukausien keskinäinen toivejärjestys, jos se on tarpeen jaon suorittamiseksi mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla.
Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, sijoittuu hän amanuenssijärjestyksessä väliaikaisesti edelle niitä opiskelijoita, jotka ovat opinnoissa häntä jäljessä, mutta vanhan vuosikurssinsa perään. Aloittaessaan jälleen opintonsa sijoittuu hän uuden vuosikurssinsa sisäisessä järjestyksessä vanhan vuosikurssinsa amanuenssijärjestystä vastaavaan kohtaan.
6. Kun opiskelijalle on jaettu TLKS:n kautta 3,5 amanuenssuuria (LL-tutkinnon minimimäärä), saa hän amanuenssuurin vain, jos häntä vähemmän amanuenssuureja tehneiltä hakijoilta paikkoja jää jäljelle. Loma-aikaisia amanuenssuureja haettaessa katsotaan kuitenkin vain tehtyjen loma-aikaisten amanuenssuurien lukumäärää.
Amanuenssuurin hyväksiluku ja korvaaminen
Amanuenssuuria ei automaattisesti kirjata opintorekisteriin. Opiskelijan tulee aina pyytää työnantajalta palvelu-/työtodistus, jolla voi osoittaa palvelunsa suoritetuksi. Opintosuoritukset kirjataan tiedekunnan perusopintojen toimistossa.
Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavat amanuenssuurit voidaan korvata seuraavasti:
Pakollisen kirurgian ja sisätautien amanuenssuurin voi korvata tehdyllä sisätautien ja kirurgian sairaalalääkärin työtehtävillä. Haettaessa korvaavuutta pakollisiin amanuenssuureihin (sisätaudit/kirurgia) päivystysvelvoite sisältyy lääkärin sijaisuuksiin. Päivystys saa sisältyä viikkotyöaikaan ja sen voi tehdä yhdessä kokeneemman kollegan kanssa. Oppiaineen vastuuhenkilö arvioi tarvittaessa oppimispäiväkirjan ja palvelu-/työtodistuksen perusteella työtehtävien monipuolisuuden ja päivystyksen kuormittavuuden sekä päättää amanuenssuurin korvaavuudesta.
Terveyskeskuslääkärin sijaisuudella korvaavuuden saaminen edellyttää toimimista osana organisaatiota; kokopäivätoimista terveyskeskuslääkärin työtä vanhemman kollegan ohjauksessa. Työn tulee sisältää monipuolisesti normaalia vastaanottotyötä, mahdollisuuksien mukaan esim. lasten- ja äitiysneuvolatyötä, kotisairaanhoitoa, vuodeosastotyöskentelyä, laitoskäyntejä, sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa. Pelkkä päivystystyö ei täytä näitä vaadittavia kriteerejä. Terveyskeskuslääkärin sijaisuudella korvattavista amanuenssuureista voidaan yksi kuukausi suorittaa terveyskeskuksen vuodeosastolla työskentelemällä kokopäivätoimisesti vanhemman kollegan ohjauksessa.
Amanuenssipalvelut tai muu perustutkintoon hyväksiluettava työharjoittelu tulee suorittaa työsuhteessa julkiseen palveluntarjoajaan, ei yksityiseen palveluntuottajaan.

Muutoksenhaku
Riitatilanteissa opiskelija voi hakea muutosta korvaavuuspäätökseen tiedekunnan dekaanilta ja viime kädessä yliopiston opintojohtosäännön mukaisesti.
Lääketieteen opetuksen tutkinnonsuunnittelutoimikunta (TST) valvoo harjoitteluohjesäännön toimivuutta ja valmistelee tarvittaessa ohjesäännön muutokset johtokunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi. TST:ssa on kaksi kandidaattiseuran opiskelijaedustajaa ja opiskelijaopintoneuvoja jäseninä.

Amanuenssin oikeudet ja velvollisuudet
- Amanuenssin tulee saada riittävästi koulutusta erilaisten palveluspaikan työskentelyyn kuuluvien toimenpiteiden suorittamiseen.
- Amanuenssilla on mahdollisuus osallistua sairaalassa/yksikössä pidettäviin lääkärikunnan koulutustilaisuuksiin.
- Amanuenssin osallistuminen tenttitilaisuuksiin tulee mahdollistaa työaikajärjestelyin.
- Amanuenssi on työsuhteessa sairaalaan ja amanuenssin palkan maksaa sairaala kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan.
- Amanuenssin tulee noudattaa palveluspaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä.
- Amanuenssin tulee suorittaa esimiehensä määräämät tehtävät, joiden tulee edistää harjoittelun tavoitteiden saavuttamista.
- Amanuenssin esimiehenä toimii pääsääntöisesti vastuualueen ylilääkäri.
- Amanuenssi on toimistaan vastuussa yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaisesti.
- Amanuenssin tulee ottaa toimensa vastaan sopimuksen mukaisesti. Toimen voi peruuttaa vain pakottavasta syystä. Mikäli amanuenssi jättää saapumatta toimeen, johon hän on sitoutunut, tai ilman hyväksyttävää syytä jättää toimen hoitamisen kesken, menettää hän oikeutensa hakea amanuenssuuria välittömästi seuraavien kuuden kuukauden aikana. .
- Sairastumisesta on amanuenssin viivytyksettä ilmoitettava esimiehelle. Yli kolme vuorokautta jatkuneesta sairaudesta amanuenssin tulee esittää lääkärintodistus. Viikkoa pitempään jatkunut poissaolo amanuenssin tulee korvata vastaavan pituisella ylipalvelulla esimiehen kanssa sovittavana ajankohtana muun amanuenssipalvelun jälkeen.
- 100% amanuenssin viikottainen työaika on 38,25 tuntia meetingtilaisuuksineen ja mahdollisine sairaalan päivystysaikana tapahtuvine työskentelyineen. Kokonaistyöajasta täysipäiväisellä/osa-aikaisella voi enintään olla 5/3 sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä. Työaika voidaan sopia myös niin, että se ennalta laadittavan työjärjestyksen mukaan tasoittuu keskimäärin viikkotuntimäärään.
- Pakollinen opetus eli kurssien aikana amanuenssina toimiva opiskelija saa osallistua pakolliseen opetukseen. Sairaalatyötä tulee kuitenkin tehdä tietty kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukainen tuntimäärä viikossa.
- Työaika pitää järjestää niin että se on sekä työntekijän että työnantajan kannalta järkevää.

avaa kaikki
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules