Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509000 Täydentävät opinnot, 0–60 op

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tradenomien ja maisteriohjelmien erillisvalinnoissa valitut opiskelijat täydentävät aiempaa tutkintoon ns. täydentävillä opinnoilla. Niiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella. Täydentävinä opintoina suoritetaan perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä.

Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Sisältö

KTK-TUTKINNON TAI VASTAAVAN ULKOMAISEN TUTKINNON SUORITTANEEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Opiskelijan tulee suorittaa täydentäviä opintoja pääaineessa, silloin kun hän vaihtaa KTK-tutkinnon pääaineen toiseksi KTM-tutkinnossa. Mikäli ulkomailla suoritetussa KTK-tutkintoa vastaavassa tutkinnossa pääaineen opinnot ovat suppeammat kuin suomalaisessa KTK-tutkinnossa, tulee opiskelijan täydentää pääainettaan.
KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanut tai pääainetta vaihtava opiskelija suorittaa täydentäviä opintoja KTM-tutkinnon pääaineessa vähintään 48 op, joista 18 op voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon muihin opintoihin. Mikäli opiskelijalla on aikaisempia opintoja ko. pääaineessa, otetaan ne huomioon täydentävien opintojen määrää vähentävästi.

Lisäksi edellytetään täydentävinä opintoina PTKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet -opintojakson suorittamista, mikäli vastaavia opintoja ei ole aiemmin suoritettu. Opintojakso PTKMY3 voidaan sisällyttää myös maisterin tutkinnon muihin opintoihin.

MUUN KANDIDAATIN TUTKINNON KUIN KTK-TUTKINNON SUORITTANEEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Pääaineen täydentävät opinnot:

Pääaineessa opintosuorituksia tulee olla vähintään 48 op aiemmat suoritukset huomioiden. Näistä täydennettäviksi tulevista opinnoista osa voidaan sisällyttää KTM- tutkinnon muihin opintoihin.

Liiketaloustieteen, taloustieteen ja taloustieteen kvantitatiivisten menetelmien täydentävät opinnot:

Muilta kandidaatin tutkinnon kuin KTK-tutkinnon suorittaneilta vaaditaan seuraavasti täydentäviä opintoja liiketaloustieteissä, taloustieteessä ja taloustieteen kvantitatiivisissa menetelmissä, mikäli vastaavia opintojaksoja ei ole suoritettu aiemmin:

Pakolliset opintojaksot (15 op):
- PLRY1, osa 1 Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op
- PLRY1, osa 2 Kustannuslaskennan perusteet 3 op
- PLRY1, osa 3 Rahoitus ja liiketoiminta 3 op
- PKTY1 Mikrotalousteoria 3 op
- PTKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op

Lisäksi valittava vähintään 7 op, kahdesta eri aineesta (7 op):
- PJOY1 Johtaminen ja liiketoiminta 4 op
- PJOY3 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 4 op
- PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op
- PMAY1C Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op
- PYRY1 Johdatus yrittäjyyteen 3 op
- PKTY2 Makrotalousteoria 3 op

Kieli- ja viestintäopintojen täydentäminen:

Mikäli toisesta vieraasta kielestä alkeita ei ole aiemmin suoritettu, pitää alkeisopinnot täydentää. Alkeisopintoja vastaaviksi katsotaan esimerkiksi vähintään 6 op:n laajuiset, korkeakoulutasoiset opinnot tai lukion viiden kurssin suorittaminen tai ylioppilastutkinnossa hyväksytysti suoritettu toisen vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe.

LIIKETALOUDEN TRADENOMIEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneiden täydentävien opintojen määrä on enintään 60 op ja ne koostuvat pääaineen opinnoista 30-48 op, menetelmäopinnoista 6 op sekä mahdollisista toisen vieraan kielen alkeisopinnoista 6 op.

Pääaineen opinnot:

Pääaineen opintoja tulee täydentää vähintään 30 op ja enintään 48 op riippuen aikaisemmista pääaineessa suoritetuista opinnoista. Yliopistotasoiset opinnot ja liiketalouden tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon opinnot huomioidaan tapauskohtaisesti tradenomien täydentävien opintojen määrää vähentävästi. Pääaineen täydentävistä opinnoista voidaan osa sisällyttää maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneella pääaineen täydentäviin opintoihin sisältyy aina kandidaatintutkielma 10 op, mutta liiketalouden tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon lopputyö otetaan huomioon kandidaatintutkielman laajuisena.

Tradenomin tutkinnon suorittaneiden pakolliset täydentävät menetelmäopinnot:
- PTKMY2 Kuvaileva tilastotiede 3 op
- PTKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op

Kieli- ja viestintäopintojen täydentäminen:

Mikäli toisesta vieraasta kielestä alkeita ei ole aiemmin suoritettu, pitää alkeisopinnot täydentää. Alkeisopintoja vastaaviksi katsotaan esimerkiksi vähintään 6 op:n laajuiset, korkeakoulutasoiset opinnot tai lukion viiden kurssin suorittaminen tai ylioppilastutkinnossa hyväksytysti suoritettu toisen vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe.

avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet