Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
RUOTSIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sisältö

Ruotsi on vuodesta toiseen yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Vuonna 2016 se oli selkeästi toiseksi suurin yksittäinen vientimaamme, jonne suuntautui 10,7 % kokonaisviennistä. Suomessa toimii useita satoja ruotsalaisyrityksiä, joissa ruotsin kieli on tärkeä työväline. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksillään tekemän tutkimuksen mukaan ruotsin kieli on toiseksi tärkein kieli työhönottokriteerinä heti englannin jälkeen.

Ruotsin kielen opintojen tavoitteena on sekä parantaa yleiskielen hallintaa yhteiskunnan eri viestintätilanteissa että kehittää talouselämän työtehtävien edellyttämää suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Lähtötasona edellytetään hyviä ruotsin kielen perustietoja. Opintojaksoa RU1t suositellaan opiskelijoille, joilla ei ruotsi sisälly ylioppilastutkintoon tai jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon ruotsin kokeen alemmalla arvosanalla kuin magna cum laude approbatur. RU1t voidaan sisällyttää joko KTK-tutkinnon kielten ja liikeviestinnän opintoihin tai KTK/KTM-tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. Opintojakso RU1t on tarkoituksenmukaisinta suorittaa opintojakson RU1a rinnalla ensimmäisellä syyslukukaudella.

KTK-tutkintoon sisältyvien pakollisten kieliopintojen 6 op:n suorittaminen antaa opiskelijalle julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) ja valtioneuvoston asetuksen ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisen kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavan ruotsin kielen tyydyttävän/hyvän suullisen ja kirjallisen taidon. Syksystä 2007 lähtien opintonsa aloittaneiden tutkintotodistukseen tulee maininta valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavasta ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta erikseen. Arvosanat määräytyvät pakollisten perusopintojen perusteella. Arviointiasteikko: 5-4 hyvät tiedot, 3-1 tyydyttävät tiedot.

Suoritettuaan ruotsin kielen pakolliset perusopinnot opiskelijalla on valmiudet suoriutua yrityksen liikeviestinnästä, keskustella työelämän eri tilanteissa ja hyödyntää talouselämää käsitteleviä julkaisuja.

RUOTSIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Ruotsin kielen ja liikeviestinnän sivuainelaajuuden suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin Pohjoismaiden talouden rakenteita, kulttuuria ja elinkeinoelämää. Hän ymmärtää ja osaa tuottaa kaupallis-taloudellista kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti yrityksen vaativissa viestintätilanteissa.

Sivuaineen laajuus on 25 op, johon tulee sisältyä vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineen voi sisällyttää KTK/VTK-tutkintoon tai KTM/VTM- tutkintoon. Sivuaineeseen luetaan mukaan kaikki ruotsin kielen opinnot riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen opintojakso opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi kuitenkaan sisältyä kahteen eri tutkintoon tai toiseen sivuaineeseen.

Ruotsin kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisessa opintotarjonnassa on mm. suulliseen ja kirjalliseen kielitaitoon sekä liikeviestintään, Pohjoismaiden talouden tuntemukseen ja kulttuurien väliseen viestintään sekä talouselämän erityisaloihin painottuvia opintojaksoja, sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja.

Myös ruotsinkielisissä vaihtoyhteistyöyliopistoissa suoritettuja ruotsin kielen opintoja on mahdollista sisällyttää ruotsin kielen sivuainekokonaisuuteen.

HUOM! Turun kauppakorkeakoulun ruotsin kielen ja liikeviestinnän opintojaksojen koodit muuttuvat 1.8.2017 lähtien KKRU-alkuisiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Centre for Language and Communication Studies
avaa kaikki

RUOTSIN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sivuainelaajuus 25 op.
Vaihtoehtoiset perus- ja aineopinnot 1–46 op
RU7, RU9, RU16 ja RU18 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2017-2018. RU3, RU9 RU18 eivät ole opetustarjonnassa lv. 2016-2017.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication