Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKSAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sisältö

Saksan kieli on Euroopassa yli sadan miljoonan ihmisen äidinkieli. Suomelle tärkeän kauppakumppanin kielen osaaminen avaa mahdollisuudet haastaviin tehtäviin yhä kansainvälisemmän liike-elämän palveluksessa. Saksankieliset maat ovat myös suosittuja opiskelijavaihdon ja työharjoittelun kohteita.

Turun kauppakorkeakoulussa voi aloittaa saksan kielen opinnot alkeista tai jatkaa aikaisempien opintojen pohjalta suoraan liikekielen perusopintoihin. Saksan kieltä voi opiskella aina sivuaineeksi asti. Kaikessa kielen opiskelussa pääpaino on liike-elämässä tarvittavan kielitaidon harjaannuttamisessa.

ALKEISOPINNOT SA0 6 op

Opiskelijat, joilla ei ole lainkaan aikaisempia saksan kielen opintoja tai jotka katsovat opintonsa riittämättömiksi, aloittavat opintonsa alkeistasolla SA0. Alkeisopinnot suoritettuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan liikeviestinnän perusopintoihin.

HUOM! Alkeisopinnot voidaan sijoittaa tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, mutta ei kieli- ja viestintäopintoihin.

KTK-TUTKINNON PAKOLLISET PERUSOPINNOT SA1 6 op

Perusopintojen taso SA1A on tarkoitettu Saksan kielen alkeisopinnot (Saksan alkeiskurssi I ja II) Turun kauppakorkeakoulussa (tai vastaavanlaajuiset alkeisopinnot muussa korkeakoulussa) suorittaneille opiskelijoille. Opiskelijat, joilla on aikaisempia opintoja saksan kielessä, valitsevat kokonaisuuden SA1B (n. 3 vuoden aikaisemmat opinnot) tai SA1C (n. 5 vuoden aikaisemmat opinnot). Opiskelijoita, joilla on erittäin vahva saksan kielen taito (esim. saksa kotikielenä tai pidempiaikainen oleskelu saksankielisessä maassa), pyydetään ottamaan yhteyttä kielen vastuuopettajaan ennen opintojen aloittamista.

Liikeviestinnän pakolliset perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet käyttää saksan kieltä yritysten kansainvälisen toiminnan edellyttämissä tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti sekä laajahko kaupallis-taloudellinen sanavarasto.

VAIHTOEHTOISET PAKOLLISET PERUSOPINNOT SA2 - SA30

Pakollisten opintojaksojen jälkeen opiskelijat voivat suorittaa haluamansa määrän vaihtoehtoisia saksan kielen perus- ja aineopintoja. Opintojaksokohtaiset taitotasoluokitukset ohjaavat suositeltavaa suorittamisjärjestystä. Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

SAKSAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ SIVUAINEENA 25 op

Saksan kielen ja liikeviestinnän sivuainelaajuuden suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin saksankielisen Euroopan talouden rakenteita, kulttuuria ja elinkeinoelämää. Hän ymmärtää ja osaa tuottaa kaupallis-taloudellista kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti yrityksen vaativissa viestintätilanteissa.

Sivuaineen laajuus on 25 op, johon tulee sisältyä vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia kaupallisia kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineen voi sisällyttää KTK/VTK-tutkintoon tai KTM/VTM- tutkintoon. Sivuainelaajuuteen ei sisällytetä kielen alkeisopintoja. Sivuaineeseen luetaan mukaan kaikki saksan kielen opinnot riippumatta siitä, kuuluuko kyseinen opintojakso opiskelijan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Sama opintojakso ei voi kuitenkaan sisältyä kahteen eri tutkintoon tai toiseen sivuaineeseen.

Saksan kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisessa opintotarjonnassa on mm. kielitaitoon, suulliseen ja kirjalliseen liikeviestintään, kohdealueiden talouden tuntemukseen ja kulttuurien väliseen viestintään painottuvia opintojaksoja sekä itsenäisesti suoritettavia jaksoja. Myös saksankielisissä vaihtoyhteistyöyliopistoissa suoritettuja saksan kielen opintoja on mahdollista sisällyttää saksan kielen sivuainekokonaisuuteen.

HUOM! Turun kauppakorkeakoulun saksan kielen ja liikeviestinnän opintojaksojen koodit muuttuvat 1.8.2017 lähtien KKSA-alkuisiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
avaa kaikki

SAKSAN KIELI JA LIIKEVIESTINTÄ, Turku

Sivuainelaajuus 25 op.
Alkeisopinnot 6 op
Alkeisopintoja ei sisällytetä tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin, vaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Alkeisopintojen laajuus on 8 op lukuvuonna 2017-2018 ja 6 op lukuvuonna 2016-2017.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet