Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ympäristötiede sivuaineena, 0–60 ECTS

Sisältö

Turun yliopiston järjestämä monitieteinen ympäristötieteen sivuaineopetus (60 op) koostuu kahdesta opintokokonaisuudesta, ympäristötieteen perusopinnoista (25 op) ja ympäristötieteen aineopinnoista (väh. 35 op). Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden. Aineopinnot voi suorittaa runsaassa lukuvuodessa opetustarjonnasta ja opiskelijan omista valinnoista riippuen. Opetus käsittää luentoja, harjoituksia, opintokäyntejä ja kuulusteluja.
Ympäristötieteen opiskeluoikeus on periaatteessa kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla, mutta suuren kysynnän vuoksi kaikille ei voida myöntää opiskeluoikeutta. Ympäristötieteen sivuaineopiskelijoiden valinta lukuvuodelle 2016-2017 tehdään opintojakson "Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat (3 op)" suoritusten perusteella. Opintojakso luennoidaan heti syyslukukauden 2016 alussa, viikoilla 35-41, eikä sille osallistumista rajoiteta. Ympäristötieteeseen valitaan noin 60 sivuaineopiskelijaa.
Oikeus aineopintojen suorittamiseen on kaikilla perusopinnot suorittaneilla ilman erillistä hakemusta. Aineopintojen opiskelusta järjestetään erillinen informaatiotilaisuus syyskuussa 2016.
Tarkempia tietoja opetuksen alkamisesta ja sisällöstä saa ympäristötieteen lehtorilta (dos. Timo Vuorisalo, puh. 333 5792, timovuo@utu.fi).
Opiskelijoita pyydetään noudattamaan seuraavia menettelytapoja kuulustelujen ja kokonaisuusmerkintöjen suhteen:
- Perus- ja aineopintojen luentokursseista järjestetään vähintään kolme kuulustelukertaa. Luentokuulusteluihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, ellei kuulustelun ajankohdaksi ole sovittu yleistä tenttipäivää. Tällöin kuulusteluun on ilmoittauduttava vähintään viikkoa aikaisemmin ympäristötieteen lehtorille NettiOpsun kautta. Ympäristötieteen perusopintojen loppukuulustelun voi suorittaa minä tahansa biologian ja maantieteen tenttipäivänä, myös kesätenteissä (ilmoittautumiskäytäntö kuten edellä) ja lisäksi tenttiakvaariossa.
- Aineopintojen kirjallisuuskuulusteluihin ilmoittautumisesta on pääsääntöisesti erikseen sovittava kuulustelun vastaanottajan kanssa, ellei opintojaksojen esittelyssä ole toisin mainittu. Kirjallisuuskuulusteluja voi suorittaa myös tenttiakvaariossa.

Kun valmiista opintokokonaisuudesta halutaan merkintä rekisteriin, sitä voi pyytää sähköpostitse ympäristötieteen lehtorilta (timovuo@utu.fi).

avaa kaikki

Ympäristötiede sivuaineena

YMPÄRISTÖTIETEEN AINEOPINNOT 35 op
Opintokokonaisuus koostuu pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista (yht. vähintään 35 op). Aineopintojen valinnaisiin opintoihin on tarvittaessa erikseen ilmoittauduttava opetusta antavaan yksikköön tämän sivuaineopintojen valintakriteerien ja -määräysten mukaisesti. Ympäristötieteen aineopintojen kurssit koostuvat osaksi eri oppiaineiden omille koulutusohjelmilleen tuottamista opintojaksoista. Siksi opetustarjonta vaihtelee vuosittain, eikä kaikkia tutkintovaatimuksissa esitettyjä kursseja tuoteta säännöllisesti. Opintoja suunniteltaessa on muistettava, ettei Turun yliopistossa suoritettavaan tutkintoon voida sisällyttää samaa opintosuoritusta kuin yhden kerran. Opiskelijan tulee korvata ympäristötieteen aineopintoihin kuuluvat oman koulutusohjelmansa erikoiskurssit vastaavalla määrällä valinnaisia opintojaksoja. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta on syytä neuvotella ympäristötieteen lehtorin kanssa jo opintojen alkuvaiheessa, jotta valittavista opintojaksoista muodostuisi toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. Ympäristötieteen aineopinnot voi suorittaa runsaassa lukuvuodessa opetustarjonnasta ja opiskelijan omista valinnoista riippuen.
Ympäristötieteen aineopintojen valinnaiset opinnot 12 op
Allaolevien lisäksi voi suorittaa soveltuvia valinnaisia opintojaksoja muilta laitoksilta. Esim. geologian laitokselta ympäristögeologia 1, maaperän geogemian perusteet, paleolimnologia, pohjavesigeologia 1 ja resources of the earth; kemian laitokselta suositellaan luonnonyhdisteiden kemian kurssia. Kannattaa tutustua myös maantieteen ja historian laitosten, kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan sekä Åbo akademin opetustarjontaan.
Faculty of Science and Engineering
Finnish Study Modules
Astrobiology
Postgraduate Degrees, sci