Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3105 Kasvatustieteen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena kasvatustieteen aineopinnoissa on kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentamalla käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Sisältö

Kasvatustieteen aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

Kc1. Kasvatuksen historia 3 op
Kc2. Kasvatusfilosofia 3 op
Kc3. Kasvatuksen psykologia 4 op
Kc4. Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
Kc5. Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
Kc6. Koulutuspolitiikka 6 op
Kc7. Proseminaari 8 op
Kc8. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta.

Edellytykset

Pääaineopiskelijat voivat aloittaa kasvatustieteen aineopintojen suorittamisen kun perusopintojen opintojaksot Ka1-Ka4 on suoritettu. Sivuaineopiskelijoiden on saatava aineopintojen opinto-oikeus sivuainehaun kautta. Jatkaakseen aineopintoihin, on niin pää- kuin sivuaineopiskelijoiden suoritettava perusopinnot vähintään hyvin tiedoin.

Lisätiedot

Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Pää- ja sivuaineopiskelijat noudattavat samaa opetussuunnitelmaa.

Aineopintojen opintokokonaisuus 35 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat aineopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut aineopinnoista enimmän osan (vähintään 18 op) ennen vuotta 2008. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi aineopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Kasvatustieteen aineopintojen sekä perus- ja aineopintojen vastuuhenkilö on professori Arto Jauhiainen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustiede, KK (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos