LUOT3702 Kuvataidekasvatuksen perusopinnot, Turku, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin ja kuvataidepedagogiikan teoreettisia, esteettisiä, eettisiä ja ekologisia perusteita. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia visuaalisentuottamisen ja tulkinnan keinoja. Opiskelija ymmärtää muodon ja sisällön välisen suhteen kuvallisessa työskentelyssä. Opiskelija tuntee taiteen historiaa ja nykytaidetta sekä ymmärtää taiteen yksilöllisen ja yhteiskunnallisen kulttuurisen merkityksen. Opiskelija tiedostaa kuvataiteen luonteen erityisenä tutkimisen ja tietämisen muotona sekä osaa hyödyntää sitä myös muussa opetuksessa ja kulttuurikasvatuksessa. Opiskelija osaa toteuttaa laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia.

Sisältö

A) Kuvataidepedagogiikka 7 op
KUp1 Kuvataidekasvatus 4 op
KUp2 Visuaalisen kulttuurin monilukutaito 3 op

B) Visuaalinen tuottaminen ja tulkinta 6 op
KUp3 Kuvallisen ilmaisun menetelmät 3 op
KUp4 Kuvakulttuurit ja kuvatulkinta 3 op

C) Kuvaviestintä ja media 6 op
KUp5 Kuvallinen viestintä 3 op
KUp6 Mediailmaisu 3 op

D) Visuaalinen ympäristökasvatus 6 op
KUp7 Visuaalinen ympäristö 3 op
KUp8 Arkkitehtuuri ja muotoilu 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta. Arvosanaan vaikuttaa myös portfolio.

Lisätiedot

Kuvataidekasvatuksen perusopintojen 25 op:n opinnoille on saatu vastaavuus Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitokselta ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Mikäli opiskelija saa oikeuden suorittaa kuvataidekasvatuksen aineopinnot ko. yliopistossa, hän voi lukea hyväkseen 60 op:n kokonaisuuteen Turussa tai Raumalla suoritetut 25 op:n opinnot.

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: yliopistonlehtori Marjo Räsänen ja yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan koulutus
Käsityön aineenopettajan koulutus
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan koulutus
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma