Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3110 Opettajan pedagogiset opinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa laaja-alaiset pedagogiset valmiudet opettajan työhön. Hän ymmärtää kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen moniulotteisuutta sekä koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisia reunaehtoja ja eettisiä periaatteita. Hän pystyy tukemaan eri-ikäisten oppijoiden kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisönsä vastuullisena jäsenenä. Opiskelija luo opinnoissaan pohjan asiantuntijuudelleen ja jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselleen opetus- ja kasvatustyössä.

Sisältö

Aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op (sis. kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot) sisältävät seuraavat opintojaksot:

Perusopinnot 25 op

aPEDA p1/Ka1 Opettajuus ja kasvatustiede: orientoituminen pedagogisiin opintoihin 4 op
aPEDA p2/Ka2 Kasvatuspsykologia TAI
aPEDA p2/Aa2 Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
aPEDA p3/Ka3 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 6 op TAI
aPEDA p3/Aa3 Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
aPEDA p4/Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op TAI
aPEDA p4/Aa4 Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
aPEDA p5 Opetuksen ajankohtaiset haasteet 3 op
aPEDA p6 Koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op

Aineopinnot 35 op

aPEDA a1 Pedagogisia erityiskysymyksiä 4 op
aPEDA a2/Ac4 Aikuiskoulutuksen suunnittelu 3 op
aPEDA a3 Aikuispedagogiikka 8 op
aPEDA a4/Ac7 Opetustyön tutkimusseminaari (Proseminaari) 8 op
aPEDA a5 Laaja-alainen ohjattu opetusharjoittelu 12 op
aPEDA a5.1 Ohjattu opetusharjoittelu normaalikoulussa 5 op
aPEDA a5.2 Ohjattu opetusharjoittelu aikuis- tai ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa 7 op

Opettajan pedagogisten opintojen suorittamistavat

Opiskelija voi suorittaa opettajan pedagogiset opinnot jollakin seuraavista tavoista:

1. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op, kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana.

2. Opintojaksot aPEDA p1/Ka1/Aa1 (koskee vain opintojaksoa Ka1/Aa1 Johdatus kasvatustieteisiin), aPEDA p2/Ka2/Aa2, aPEDA p3/Ka3/Aa3, aPEDA p4/Ka4/Aa4 (yht. 18 op) etukäteen. Opiskelija voi hakea myöhemmin opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittaa tuolloin puuttuvat 42 op.

3. Kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op etukäteen. Opiskelija voi hakea myöhemmin opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittaa tuolloin puuttuvat 35 op:n opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot (aPEDA a1-aPEDA a5).

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on pääsääntöisesti yksi lukuvuosi. Opiskelijan on mahdollista suorittaa kuitenkin etukäteen tai jättää seuraavalle vuodelle perusopintojen kirjatenttejä tai vastaavia. Muiden, kuin perusopintojen opintojaksojen suorittamiseen opiskelijan tulee hakea tiedekunnalta lisäaikaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

KOKONAISARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN (ET, KT, HT, TT, VT)
Perusopinnot: Opintojaksojen painotettu keskiarvo (1-5)
Aineopinnot: Opintojaksojen painotettu keskiarvo (1-5)

Opettajan pedagogisten opintojen ja erillisten opettajan pedagogisten opintojen 60 op kokonaisarvosana määräytyy perus- ja aineopintojen opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

YLEISTÄ
Aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakeutua kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijat sekä vuorovuosina taidehistorian, mediatutkimuksen ja musiikkitieteen opiskelijat (parilliset vuodet) sekä tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat (parittomat vuodet).

Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana kokopäiväopiskeluna. Opinnot edellyttävät opiskelijan läsnäoloa.

Opettajan pedagogiset opinnot yhdessä maisterin tutkinnon kanssa antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden ja se, mihin opettajan tehtäviin ja opetettaviin aineisiin opiskelijalla on kelpoisuus, riippuu opiskelijan suorittamista opintokokonaisuuksista. Aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot antavat valmiuksia toimia opettajana tai kouluttajana ensisijaisesti aikuis- tai ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, mutta myös perusopetuksessa tai lukiossa, jos opiskelija on suorittanut perusopetuksessa tai lukiossa aineenopettajalta vaadittavat opetettavan aineen opinnot.

KORVAAVUUDET
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat tai KM-tutkinnon suorittaneet, suorittavat laaja-alaisen opetusharjoittelun (12 op) sekä opintojaksot koulutuksen hallinto ja kehittäminen (4 op) ja aikuispedagogiikka (8 op), yhteensä 24 op.

Jos opiskelija on ennen opettajan pedagogisia opintoja suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (väh 60 op/35 ov), tulee hänen suorittaa laaja-alainen opetusharjoittelu (12 op) sekä opintojaksot aikuispedagogiikka (8 op) ja koulutuksen hallinto ja kehittäminen (4 op), yhteensä 24 op.

Aikaisemmin suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op/15 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen kasvatustieteen suuntautumisen perusopinnot 25 op. Vastaavasti aikaisemmin suoritetut aikuiskasvatustieteen perusopinnot korvaavat aikuiskasvatustieteen suuntautumisen perusopinnot 25 op. Opiskelijalle jää suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot, yhteensä 35 op.

Suuntautumisesta riippuen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko kasvatustieteen perus- ja aineopinnot tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot samalla kun hän saa suoritettua opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opiskelijan on mahdollista halutessaan jatkaa kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen syventäviin opintoihin.

ERIVAPAUSPÄÄTÖS MAISTERIN TUTKINNON SUORITTANEELLE
Mikäli opiskelija on saanut OKM:n päätöksellä tai tiedekunnan harkinnan mukaan erivapauden pitkän opettajakokemuksen (vähintään 5 v. päätoimista opettajakokemusta) ja kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintojen 25 op/15 ov perusteella, opiskelija suorittaa ohjattua harjoittelua (7 op) ja opintojaksot aikuispedagogiikka (8 op) ja koulutuksen hallinto ja kehittäminen (4 op), yhteensä 19 op:n opinnot. Vapaamuotoinen erivapausanomus toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle. Erivapautta on haettava siten, että päätös erivapaudesta saadaan ennen opintojen alkamista.

NÄYTTÖKOE
Mikäli opiskelijalla on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuotta päätoimista opettajakokemusta, hänellä on mahdollisuus anoa osaa opettajan pedagogisten opintojen opetusharjoittelun opintojaksoista suoritettavaksi näyttökokein. Opiskelija hakee näyttökoeoikeutta vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle. Opettajankoulutuslaitos myöntää opiskelijalle oikeuden näyttökokeeseen ja normaalikoulu sopii ajankohdan. Normaalikoulun yhteyshenkilö on lukion rehtori, saksan ja ruotsin kielen lehtori Marjut Kleemola (puh. 02 333 7856). Päätös oikeudesta mennä näyttökokeeseen on oltava ennen opintojen alkamista. Näyttökokeisiin osallistuville suositellaan, että heillä olisi kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) suoritettuna. Näyttökoetta ei ole mahdollista uusia. Erivapauspäätöksen saanut ei voi saada näyttökokeen perusteella vapautusta harjoittelusta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat

Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma