Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3111 Opettajan pedagogiset opinnot yliopiston opettajille, 60 op

Osaamistavoitteet

Yliopisto-opettajan opetustyö on parhaimmillaan tutkimuksen ja opetuksen antoisaa vuoropuhelua, joka kehittää sekä opiskelijan että opettajan ajattelua tieteenalallaan. Yliopistopedagogisten opintojen tavoitteena on tukea yliopiston opettajaa tutkimukseen perustuvassa opetuksessa ja sen kehittämisessä ja edistää näin myös opetustyössä jaksamista.

Yliopistopedagogiikan opintojen aikana koulutukseen osallistuva opiskelija tulee tietoiseksi omasta pedagogisesta ajattelustaan ja pystyy sitä kautta kehittämään opettajuuttaan kohti itselle sopivaa opettamisen asiantuntijuutta. Hän tunnistaa tutkijan ja opettajan identiteetit osana yliopisto-opettajuuttaan. Opiskelija oppii tunnistamaan keskeisiä yliopistopedagogiikan ilmiöitä sekä analysoimaan opetus-oppimistilanteita kasvatuspsykologisten käsitteiden avulla. Hän saa valmiudet oppimislähtöisen ja linjakkaan opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja osaa näin esimerkiksi valita opetustilanteisiinsa sopivat opetus- ja arviointimenetelmät sekä opetusteknologiset sovellukset. Opiskelijan taito keskustella pedagogisista kysymyksistä kollegoiden kanssa yli tiedekuntarajojen vahvistuu. Hän kykenee pohtimaan opetuksen kehittämistä myös yksikkönsä, tiedekuntansa ja koko yliopiston opetus- ja oppimisympäristön tasolla. Ohjattu harjoittelu antaa valmiudet myös muiden koulutusinstituutioiden ja -asteiden opetustyöhön. Opinnot käytyään opiskelija omaa valmiudet yliopistopedagogisten kysymysten tarkasteluun kasvatustieteellisen tutkimuksen kautta osaten etsiä ja hyödyntää sekä oman alansa että kasvatustieteen yliopistopedagogista tutkimusta. Opiskelija pystyy myös itse käyttämään kasvatustieteen tutkimusmenetelmiä oman opetuksensa pedagogisten kysymysten tarkasteluun.

Sisältö

Opettajan pedagogiset opinnot yliopiston opettajille 60 op sisältävät kolme kokonaisuutta: Yliopistopedagogiikka 1 (10 op), Yliopistopedagogiikka 2 (15 op) ja Yliopistopedagogiikka 3 (35 op). Yliopistopedagogiikka 1 ja 2 muodostavat yhdessä 25 op perusopinnot ja Yliopistopedagogiikka 3 35 op aineopinnot. Kokonaisuudet 1, 2 ja 3 muodostavat yhdessä 60 op kokonaisuuden, joka sisältää 20 op ohjattua harjoittelua ja antaa asetuksen (A865/2005) mukaisen laaja-alaisen aineenopettajan kelpoisuuden. Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista ja opintojaksoista:

Yliopistopedagogiikka 1, 10 op
yPEDA p1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op

Yliopistopedagogiikka 2, 15 op
yPEDA p2 Opettaminen, oppiminen ja oppimisympäristöt 6 op
yPEDA p3 Yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä 4 op
yPEDA p4 Opetustyön ajankohtaiset haasteet 5 op

Yliopistopedagogiikka 3, 35 op
yPEDA a1 Yliopistopedagoginen harjoittelu 12 op
yPEDA a2 Opetuksen teoria ja käytäntö 6 op
yPEDA a3 Korkeakoulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op
yPEDA a4 Tieteenalakohtaiset teemat 5 op
yPEDA a5 Tutkimus opetustyön tukena 8 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

KOKONAISARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Yliopistopedagogiikka 25 op opintojaksojen yPEDA p2-yPEDAp3 keskiarvo (1-5)
Yliopistopedagogiikka 35 op opintojaksojen yPEDA a2, yPEDA a3 ja yPEDA a5 keskiarvo (1-5)

Opettajan pedagogisten opintojen yliopiston opettajille 60 op kokonaisarvosana on yliopistopedagogiikka 25 op ja 35 op kokonaisuuksien arvosanojen keskiarvo.

Lisätiedot

YLEISTÄ

Opinnot suoritetaan järjestyksessä Yliopistopedagogiikka 1, 2 ja 3 siten, että edellinen osa on oltava suoritettu ennen seuraavan aloittamista. Jokaiseen kokonaisuuteen haetaan erikseen. Yliopistopedagogiikka 1 -opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Yliopistopedagogiikka 1 -opinnot ei edellytä aiempia pedagogisia, kasvatustieteellisiä tms. opintoja. Yliopistopedagogiikka 2 -opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Yliopistopedagogiikka 3 -opinnot suoritetaan 1,5-2 lukuvuodessa. Opettajan pedagogiset opinnot yliopiston opettajille on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelijan on mahdollista korvata osia yliopistopedagogiikan opinnoista aiemmilla yliopistopedagogisilla tai muilla pedagogisilla opinnoilla (ks. kohta "korvaavuudet").

Opetuskielenä on suomi.

Opintojen luonteesta johtuen opetusta voidaan järjestää myös kasvatustieteiden tiedekunnan vahvistamien opetusaikojen ulkopuolella.


KORVAAVUUDET

- Aikaisemmin Turun yliopistossa henkilöstökoulutuksena suoritettu Yliopistopedagogiikan kurssi (4ov/5 ov/10 op) korvaa opintojakson yPEDA p1 Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op). Mikäli opiskelija on suorittanut henkilöstökoulutuksena toteutetun yliopistopedagogiikkakurssin 4 ov:n laajuisena, hänen tulee tehdä lisäsuoritus, josta sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
- Lääketieteellisen tiedekunnan järjestämä Lääketieteellisen pedagogiikan kurssi 10 op korvaa opintojakson yPEDA p1 Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op).
- Jos opiskelija on aiemmin suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot, tulee hänen suorittaa Yliopistopedagogiikan perusopinnoista (25 op) opintojakso yPEDA p1 (10 op).
- Jos opiskelija on suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot, tulee hänen suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista yliopiston opettajille (60 op) opintojaksot yPEDA p1 ja yPEDA a1-yPEDA a3 (yht. 32 op).
- Jos opiskelija on ennen opettajan pedagogisia opintoja yliopiston opettajille suorittanut kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot, tulee hänen suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista yliopiston opettajille (60 op) opintojaksot yPEDA p1 ja yPEDA a1 (yht. 22 op).
- Pilottihankkeena toteutettu "Kulttuurihistorian pedagoginen vuosi", joka kasvatustieteiden tiedekunnan poikkeuspäätöksen (21.3.2006) mukaan korvaa kasvatustieteen perusopinnot, korvaa kokonaan Yliopistopedagogiikan 25 opintopisteen opinnot.
- TieVie eli valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijakoulutus, joka on laajuudeltaan 5 ov tai 15 op, korvaa yliopistopedagogiikan perusopinnoista (25 op) seuraavasti: TieVie 5 ov korvaa jakson yPEDA p4 (Opetustyön ajankohtaiset haasteet) ja TieVie 15 op korvaa jakson yPEDA p1 (Yliopistopedagogiikan perusteet). Mikäli opiskelijalla on aikaisemmin Turun yliopistossa henkilöstökoulutuksena suoritettu yliopistopedagogiikkakurssi (5 ov/10 op), korvaa TieVie 15 op -kurssi jakson yPEDA p4 (Opetustyön ajankohtaiset haasteet).
- Opintojaksoon yPEDA p4 (Opetustyön ajankohtaiset haasteet) voidaan lukea hyväksi myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä oman yliopiston tai oppiaineen järjestämiä koulutuksia, jotka liittyvät yliopiston opettajan pedagogiseen pätevöitymiseen. Tällaisia suorituksia voi kerätä ns. luento- ja seminaaripassiin. Yhden opintopisteen saa 10 tunnin osallistumisesta. Passeja saa yliopistopedagogiikan yksiköstä ko. opintojakson vastuuhenkilöiltä. Tarkempi ohjeistus löytyy passista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma