Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL9430 Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan kasvatustietoisuus on herännyt: hänelle on muodostunut käsitys kasvatuksen filosofis-eettisestä, psykologisesta ja yhteiskunnallisesta luonteesta. Hän tunnistaa kasvatustieteen keskeiset osa-alueet, tuntee kasvatuksen pääsuuntauksia ja niiden aatehistoriallista taustaa sekä osaa nimetä kasvatustieteen keskeisiä vaikuttajia. Opiskelija on saanut kokemuksia opetusta ja kasvatusta koskevan tieteellisen tiedon soveltamisesta: hän on yhdistänyt teoriaa ja käytäntöä koulun luokkatilanteissa. Opiskelija osaa kertoa havainnoistaan ja tehdä johtopäätöksiä tieteelliseen argumentointiin pyrkien.

Sisältö

PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 3 op
PO3 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
PO4 Opetuksen ja oppimisen perusteet 7 op
PO5 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op
PO6 Johdatus opetuksen ja oppimisen tutkimukseen 4 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: yliopistotutkija Janne Lepola

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma