Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL9428 Kasvatustieteen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ymmärrys kasvatustieteistä ja tieteenfilosofiasta on syventynyt. Hän hallitsee monipuolisesti tiedonhaun menetelmiä, ja osaa ymmärtää ja arvioida niiden lähtökohtia. Opiskelija osaa käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä: hän osaa analysoida aineistoja monipuolisesti myös tilastollista päättelyä käyttäen. Opiskelija osaa perustella ja raportoida johtopäätöksensä tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija mieltää itsensä akateemisen profession edustajaksi, joka pyrkii edistämään hyvän toteutumista kasvatuksen ja opetuksen alueilla. Opiskelijan itsetuntemus opettajana on kehittynyt ja hän reflektoi omaa opettajuuttaan yhdistäen teoreettista ja käytännöllistä tietoa. Hän on eettisesti vahva ja omaa hyvät valmiudet dialogiin eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Opiskelija haluaa kehittää opetuksensa laatua ja vuorovaikutusosaamistaan.

Sisältö

SO1 Syventävä kokonaisharjoittelu 6 op

SO2 Syventävä didaktinen harjoittelu 8 op
SO2a Tutkiva ja kokeileva opettaja 8 op
SO2b Aineenopettajana yläkoulussa 8 op

SO3 Opettajuuteen perehtyminen 5 op
SO3a Opetus- tai tutkimusjakso koulussa tai muussa kasvatusalan organisaatiossa 5 op
SO3b Koulun sidosryhmiin tai pedagogiikan erityisalueisiin perehtyminen 5 op
SO3c Kenttäkokemus 5 op

SO4 Tutkimusmenetelmät 8 op
SO4.1 Kriittinen ajattelu ja maailmankuva 3 op
SO4.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op

SO5 Teoreettis-praktiset opinnot 9 op
SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 3 op
SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op
SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus 3 op

SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi 14 op
SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op
SO6.2 Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op
SO6.3 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki 3 op
SO6.4 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op

Tutkimusprojekti 30 op
SO7 Tutkimusseminaari I 14 op
SO8 Tutkimusseminaari II 16 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: professori Jukka Husu

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma