Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL9428 Kasvatustieteen syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ymmärrys varhaiskasvatuksen tieteenalasta ja tutkimuksen teosta on syventynyt. Hän osaa soveltaa laaja-alaisesti tietämystään lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaa arvioida erilaisten lasten tuen tarpeet sekä ohjata oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta kouluikään.
Opiskelija mieltää itsensä akateemisen ammattikunnan edustajaksi, jolla on vahva ammatti-identiteetti. Hän hallitsee uusimman tutkimustiedon ja alansa monitasoisia kysymyksenasetteluja, tieteellisen ajattelun, viestinnän ja kirjoittamisen perusteet sekä osaa toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisönsä jäsenenä. Hän osaa kehittää pedagogista asiantuntijuuttaan, toimia opettajana varhaiskasvatusalan opetus- ja koulutustehtävissä, johtaa työyhteisönsä hallinnollista ja pedagogista toimintaa sekä rakentaa avointa ja yhteisöllistä toimintatapa yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Sisältö

VSO1 Lapsi, lapsuus ja kasvuympäristö 10 op
VSO1.1 Emootio, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet 5 op (OPE)
VSO1.2 Kieli, kognitio ja kasvuympäristö 5 op (OPE)

VSO2 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op

Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6) 40 op
VSO3 Tutkimusseminaari I 5 op
VSO4 Pro gradu -tutkielman johdanto- ja menetelmäosa 15 op
VSO5 Tutkimusseminaari II 5 op
VSO6 Pro gradu -tutkielma 15 op

VSO7 Opetussuunnitelma, varhaiskasvatuksen laatu ja oppiva yhteisö 5 op (OPE)
VSO8 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 4 op (OPE)

VSO9 Valinnaiset kasvatustieteen syventävät opinnot 0 tai 5 op
VSO9.1 Leikki, oppiminen ja osallistavat ympäristöt 5 op
VSO9.2 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki 5 op
VSO9.3 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op
VSO9.6 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op

VSO10 Tutkimusmenetelmät 8 op
VSO10.1 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen maailmankuva 3 op
VSO10.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op

MHA Harjoittelu 5 tai 10 op
MHA1 Pedagoginen harjoittelu 5 op (OPE)
MHA2 Hallintoharjoittelu 5 op
MHA3 Tutkimusharjoittelu 5 op

(OPE = tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot, yhteensä 25 op)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL, Rauma: professori Maarit Silvén

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma