Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3111 Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille, 60 op

Osaamistavoitteet

Asetuksen (A 794/2004) mukaisesti yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen, vastuulliseen ja eettiseen toimintaan opettajana, ohjaajana, kasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen pedagoginen kelpoisuus opettajan työhön eri oppilaitoksissa ja koulutusasteilla. Opiskelija ymmärtää voimassa olevien opetussuunnitelmien merkityksen ja on tietoinen yhteiskunnan koulutukselle asettamista säädöksistä sekä vaatimuksista. Opiskelijalla on kyky ottaa huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja taito edistää kielitietoisuutta sekä monilukutaitoa opettamassaan oppiaineessa. Opiskelija hallitsee erilaisia opetus- ja arviointimenetelmiä sekä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti työssään.

Opiskelija osaa toimia opettamiensa aineiden yhteistyökykyisenä asiantuntijana vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja erilaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa yli oppiaine- ja oppilaitosrajojen. Opiskelijalla on valmiudet myös kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Opiskelija arvostaa kulttuurista moninaisuutta sekä kestävää kehitystä ja on tietoinen demokratian, vuorovaikutuksen, osallisuuden ja turvallisen ympäristön merkityksestä hyvinvoinnille. Opiskelijalla on perustiedot opetusalan eettisistä periaatteista, ajankohtaisista suuntauksista sekä tärkeimmistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Opiskelija tiedostaa jatkuvan kouluttautumisen merkityksen kasvatusalan asiantuntijuuden ja tutkivan opettajuuden kehittämisessä. Lisäksi opiskelija kehittää suomen kielen taitoaan kohti tavoitteena olevan opettajatutkinnon kielitaitovaatimusta.

Sisältö

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op suoritetaan Turun avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaan. Aiemmin tai muualla suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op/15 ov korvaavat opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät kasvatustieteen perusopinnot.

Aineopinnot 35 op

mPEDAa1 Aineenopettajuuteen kehittyminen (6 op)
mPEDA a2 Oppilaan oppimisen tukeminen (2 op)
mPEDA a3 Aineenopettaja työyhteisössä ja yhteiskunnassa (4 op)
mPEDA a4.1 Ohjattu harjoittelu I (7 op)
mPEDA a4.2 Ohjattu harjoittelu II (8 op)
mPEDA a5 Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus (3 op)
mPEDA a6 Ainedidaktinen seminaari (5 op)

Ulkomaista opettajan kelpoisuutta täydentävät, Opetushallituksen rinnastuspäätöksessä mainitut 15 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot koostuvat opintojaksoista mPEDA a1, mPEDA a2 ja mPEDA a4.2 7 opintopisteen laajuisena. Tätä laajemmasta täydennyksestä sovitaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastuuhenkilöt: Projektin vastuullinen johtaja, yliopisto-opettajat Jenni Alisaari, Anu-Mari Janhonen ja Heli Vigren

YLEISTÄ
Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille -opintokokonaisuus (60 op) toteutetaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaan. Opetuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opintoja tuetaan yksilöllisellä ohjauksella. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja internetyhteys.

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) suoritetaan avoimena yliopisto-opetuksena. Opiskelija opiskelee hänelle laadittavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

NÄYTTÖKOE
Opiskelija, joka suorittaa Opetushallituksen rinnastuspäätöksellä vain 15 op ulkomaista tutkintoa täydentäviä opettajan pedagogisia opintoja ei voi hakea näyttökoekorvaavuutta.

Muilla opiskelijoilla, joilla on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 5 kouluvuotta päätoimista opettajakokemusta, on mahdollisuus anoa osaa opintoihin kuuluvan opetusharjoittelun mPEDA a4.2. (8 op) korvattavaksi. Korvauksen määrä on maksimissaan 5 op. Näyttökokeella selvitetään hakijan pedagogista osaamista sekä taitoa toimia opetustilanteessa.

Opetuskokemuksesta vähintään kolme vuotta tulee olla Suomesta. Päätoimiseksi opetuksesi lasketaan 16 opetustuntia/viikko. Sivutoiminen opettajakokemus hyväksytään silloin, kun vuositasolla yhteen laskettujen opetustuntien määrä on vähintään 16 tuntia. Opettajakokemukseksi hyväksytään opetus koulutusorganisaatiossa, jolla on oikeus koulutuksen järjestämiseen (myös aikuiskoulutus). Opiskelija anoo näyttökoeoikeutta ensimmäisen opetusharjoittelunsa aikana tai sen suoritettuaan. Näyttökoe järjestetään Turun normaalikoulussa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma