Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3110 Opettajan pedagogiset opinnot erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa laaja-alaiset pedagogiset valmiudet opettajan työhön. Hän ymmärtää oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen moniulotteisuutta sekä koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisia reunaehtoja ja eettisiä periaatteita. Hän pystyy tukemaan oppilaidensa kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisönsä vastuullisena jäsenenä. Opiskelija luo opinnoissaan pohjan asiantuntijuudelleen ja jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselleen opetus- ja kasvatustyössä. Opiskelija saa opetustyöhön tieteellisen pohjan ja on oppinut kehittämään omaa opettamisen käyttöteoriaansa.

Sisältö

Erityispedagogiikan pääaineopiskelija suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista 54 op (pääaineen opinnot korvaavat 6 op opettajan pedagogisista opinnoista):

ePEDA 1. Kasvatuspsykologia 4 op
ePEDA 2. Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 6 op
ePEDA 3. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
ePEDA 4. Kasvatusfilosofia 3 op
ePEDA 5. Kasvatuksen psykologia 4 op
ePEDA 6. Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
ePEDA 7. Koulutuspolitiikka 6 op
ePEDA 8. Koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op
ePEDA 9. Opetustyön tutkimusseminaari 8 op
ePEDA 10. Opettajana ja kasvattajana I (ohjattu harjoittelu) 4 op
ePEDA 11. Ohjattu harjoittelu II 5 op
ePEDA 12. Ohjattu harjoittelu III 3 op

Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan pääsääntöisesti useamman lukuvuoden aikana. Poikkeustapauksissa opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana (koskee erityisesti pelkkää KM-tutkintoa suorittavia). Opintojen ajoitussuunnitelma, jonka mukaan opinnoissa edetään, esitetään kunkin vuoden valintaperusteissa.

Opiskelija voi ennen opettajan pedagogisiin opintoihin hakeutumista suorittaa etukäteen opintojaksot ePEDA 1-ePEDA7 (yht. 30 op) kasvatustieteen opetussuunnitelman mukaisesti. Etukäteen suoritettaessa opintojakso ePEDA 6 suoritetaan opintojaksona Kc4 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen. Opiskelija voi myöhemmin hakea opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittaa tuolloin puuttuvat 24 op.

Ennen lukuvuotta 2014-2015 erityispedagogiikan pääaineopiskelijana aloittaneet voivat lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 ajan halutessaan suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 24 opintopisteen laajuisina: koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op, opetustyön tutkimusseminaari 8 op ja ohjattu harjoittelu yhteensä 12 op. Lukuvuodesta 2018-2019 alkaen myös ennen lukuvuotta 2014-2015 erityispedagogiikan pääaineopiskelijana aloittaneet suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 54 opintopisteen laajuisina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

KOKONAISARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen keskiarvon mukaan.

Lisätiedot

YLEISTÄ
Opettajan pedagogiset opinnot yhdessä maisterin tutkinnon kanssa antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden ja se, mihin opettajan tehtäviin ja opetettaviin aineisiin opiskelijalla on kelpoisuus, riippuu opiskelijan suorittamista opintokokonaisuuksista.

KORVAAVUUDET
Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op/ 15 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 1-ePEDA 3 (yht. 14 op). Opiskelijalle jää suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 4-ePEDA 12 yhteensä 40 op.

Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op/ 35 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 1-ePEDA 7 (yht. 30 op). Opiskelijalle jää suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 8-ePEDA 12, yhteensä 24 op.

POISSAOLOJEN KORVAAMINEN
Poissaolojen korvaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Poissaolot pakollisesta kontaktiopetuksesta on korvattava. Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opettaja voi antaa lisätehtävän tai muun tehtävänannon, jolla poissaolo korvataan. Opiskelija voi myös itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
Opintojaksosta vastaava opettaja määrittelee erikseen sovitun korvaustavan voimassaoloajan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma