Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASA3110 Opettajan pedagogiset opinnot erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille, 60 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa laaja-alaiset pedagogiset valmiudet opettajan työhön. Hän ymmärtää oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen moniulotteisuutta sekä koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisia reunaehtoja ja eettisiä periaatteita. Hän pystyy tukemaan oppilaidensa kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisönsä vastuullisena jäsenenä. Opiskelija luo opinnoissaan pohjan asiantuntijuudelleen ja jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselleen opetus- ja kasvatustyössä. Opiskelija saa opetustyöhön tieteellisen pohjan ja on oppinut kehittämään omaa opettamisen käyttöteoriaansa.

Sisältö

Erityispedagogiikan pääaineopiskelija suorittaa opettajan pedagogisista opinnoista 54 op (pääaineen opinnot korvaavat 6 op opettajan pedagogisista opinnoista):

ePEDA 1. Kasvatuspsykologia 4 op
ePEDA 2. Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 6 op
ePEDA 3. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
ePEDA 4. Kasvatusfilosofia 3 op
ePEDA 5. Kasvatuksen psykologia 4 op
ePEDA 6. Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
ePEDA 7. Koulutuspolitiikka 6 op
ePEDA 8. Koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op
ePEDA 9. Opetustyön tutkimusseminaari 8 op
ePEDA 10. Opettajana ja kasvattajana I (ohjattu harjoittelu) 4 op
ePEDA 11. Ohjattu harjoittelu II 5 op
ePEDA 12. Ohjattu harjoittelu III 3 op

Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan pääsääntöisesti useamman lukuvuoden aikana. Poikkeustapauksissa opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana (koskee erityisesti pelkkää KM-tutkintoa suorittavia). Opintojen ajoitussuunnitelma, jonka mukaan opinnoissa edetään, esitetään kunkin vuoden valintaperusteissa.

Opiskelija voi ennen opettajan pedagogisiin opintoihin hakeutumista suorittaa etukäteen opintojaksot ePEDA 1-ePEDA7 (yht. 30 op) kasvatustieteen opetussuunnitelman mukaisesti. Etukäteen suoritettaessa opintojakso ePEDA 6 suoritetaan opintojaksona Kc4 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen. Opiskelija voi myöhemmin hakea opettajan pedagogisiin opintoihin ja suorittaa tuolloin puuttuvat 24 op.

Ennen lukuvuotta 2014-2015 erityispedagogiikan pääaineopiskelijana aloittaneet voivat lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 ajan halutessaan suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 24 opintopisteen laajuisina: koulutuksen hallinto ja kehittäminen 4 op, opetustyön tutkimusseminaari 8 op ja ohjattu harjoittelu yhteensä 12 op. Lukuvuodesta 2018-2019 alkaen myös ennen lukuvuotta 2014-2015 erityispedagogiikan pääaineopiskelijana aloittaneet suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 54 opintopisteen laajuisina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

KOKONAISARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen keskiarvon mukaan.

Lisätiedot

YLEISTÄ
Opettajan pedagogiset opinnot yhdessä maisterin tutkinnon kanssa antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden ja se, mihin opettajan tehtäviin ja opetettaviin aineisiin opiskelijalla on kelpoisuus, riippuu opiskelijan suorittamista opintokokonaisuuksista.

KORVAAVUUDET
Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perusopinnot 25 op/ 15 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 1-ePEDA 3 (yht. 14 op). Opiskelijalle jää suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 4-ePEDA 12 yhteensä 40 op.

Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op/ 35 ov korvaavat opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 1-ePEDA 7 (yht. 30 op). Opiskelijalle jää suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen opintojaksot ePEDA 8-ePEDA 12, yhteensä 24 op.

POISSAOLOJEN KORVAAMINEN
Poissaolojen korvaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Poissaolot pakollisesta kontaktiopetuksesta on korvattava. Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opettaja voi antaa lisätehtävän tai muun tehtävänannon, jolla poissaolo korvataan. Opiskelija voi myös itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
Opintojaksosta vastaava opettaja määrittelee erikseen sovitun korvaustavan voimassaoloajan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Teacher Education
avaa kaikki
Department of Teacher Education
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education