Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Biolääketieteen laitoksen koulutusohjelmien pysyväismääräykset

Sisältö

Turun yliopiston opintojohtosääntö:
https://intranet.utu.fi/index/johtosaannot/Documents/opintojohtosaanto.pdf

Lääketieteellisen tiedekunnan Opiskelu-sivut:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/Sivut/home.aspx

Biolääketieteen koulutusohjelma yliopiston intrassa:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/med/perustutkintoopiskelu/koulutusohjelmat/biolaaketiede/Sivut/home.aspx

Master's Degree programme in Biomedical Imaging ja Master's Degree programme in Drug Discovery and Development: http://www.utu.fi/en/sites/biomedicine/programmes/Pages/home.aspx

Lisätiedot

TUTKINTOON KUULUVIA OPINTOJA JA TUTKINTORAKENNETTA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 §
Biolääketieteen koulutusohjelmassa voidaan suorittaa perustutkintona luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto. Suomenkielisen kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa englanninkielisessä maisterivaiheessa, jossa voidaan suorittaa filosofian maisterin (FM) tutkinto.

Biolääketieteen laitoksen koulutusohjelmien perustutkinnot ja niihin kuuluvat opinnot suunnitellaan, järjestetään ja suoritetaan noudattaen mitä yliopistolaissa (558/2009) ja asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004, jäljempänä tutkintoasetus) sekä Turun yliopiston opintojohtosäännössä on niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen säädetty ja tässä pysyväismääräyksessä säädetään.

Perustutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava pääaineeseen kuuluvat opinnot ja osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja tutkielmalle asetetut tavoitteet sekä tutkintoasetuksen mukaisen kielitaidon.

2 §
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot järjestetään siten, että tutkinto on suoritettavissa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.

3 §
Filosofian maisterin tutkinto

Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään 120 opintopisteen laajuiset opinnot. Filosofian maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot järjestetään siten, että tutkinto on suoritettavissa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.
Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisen pohjana olevaan alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä vastaavaan tutkintoon sisältyviä opintoja ei voi sisällyttää filosofian maisterin tutkintoon.

4 §
Kielitaidon osoittaminen sekä kieli- ja viestintäopinnot

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään valtion virka- tai työsuhteeseen kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Kielitaito osoitetaan kandidaatin tutkinnossa. Mikäli kielitaitoa ei ole osoitettu kandidaatin tutkinnossa, kielitaito on osoitettava filosofian maisterin tutkinnossa.

Opiskelijalta, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, edellytetään edellä kohdassa 2) edellytetty kielitaito.

Edellä kohdan 1) perusteella vaadittava erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintutkielmaan tai pro gradu -tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Edellä kohdan 1) perusteella vaadittava tyydyttävä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen järjestämä toisen kotimaisen kielen koe tai opintojakso. Tiedekunta voi hyväksyä myös muita suoritustapoja vaaditun kielitaidon osoittamiseksi.

Edellä kohdan 2) edellyttämä vieraan kielen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi tai kurssit. Tiedekunta voi hyväksyä myös muita suoritustapoja vaaditun kielitaidon osoittamiseksi.

Mikäli opiskelija on saanut pohjakoulutuksensa Suomessa siten, että hän ei ole opiskellut peruskoulun opetussuunnitelman mukaista toisen kotimaisen kielen oppimäärää, tiedekunta voi hakemuksesta vapauttaa opiskelijan toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimuksista.

5 §
Harjoittelu

Perustutkintoihin voi sisältyä valinnaisena opintosuorituksena opintojen alaan liittyvää tutkimus- tai työharjoittelua enintään 6 op. Harjoittelun hyväksymisestä päättää biolääketieteen perustutkintojen suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

6 §
Opinnäytteet

Opiskelija laatii luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa keskeisiin opintoihin kuuluvan opinnäytteen eli kandidaatintutkielman. Kandidaatintutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Ohjaajana voi toimia vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Biolääketieteen laitoksen laitosjohtaja päättää kandidaatintutkielman hyväksymisestä tutkielman ohjaajan esityksestä.

Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii opinnäytteenä pro gradu -tutkielman, joka sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin. Se laaditaan tutkimusprojektityöhön perustuen. Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön.

Pro gradu -tutkielmalla on oltava vähintään kaksi tarkastajaa. Työn ohjaaja on toinen tarkastajista. Tarkastajat määrää biolääketieteen laitoksen laitosjohtaja pääaineen vastuuprofessorin esityksestä. Biolääketieteen laitoksen laitosjohtaja päättää pro gradu -tutkielman hyväksymisestä tarkastajien lausunnon perusteella.

Pro gradu -tutkielma on arvosteltava viimeistään kuukauden kuluessa sen luovuttamisesta arvosteltavaksi. Kesä-, heinä- tai elokuussa arvosteltavaksi jätetyt pro gradu -tutkielmat on arvosteltava viimeistään seuraavan syyskuun aikana.

Kandidaatintutkielma voidaan laatia suomen tai ruotsin kielellä. Pro gradu -tutkielma laaditaan englannin kielellä.

Kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma ovat julkisia asiakirjoja eikä niihin saa sisällyttää salassa pidettävää aineistoa. Opinnäytteet ovat julkisia heti, kun ne on hyväksytty.

Opinnäytteitä koskien yksityiskohtaisemmat käytännön ohjeet annetaan erikseen.

7 §
Kypsyysnäyte ja kuulustelut

Laadittuaan 6 §:ssä mainitun kandidaatintutkielman opiskelijan tulee suorittaa kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Laadittuaan 6 §:ssä mainitun pro gradu -tutkielman opiskelijan tulee suorittaa kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Jos opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen alempaan korkeakoulututkintoon ja kypsyysnäyte on silloin tarkastettu sekä kielitaidon että alaan perehtyneisyyden osalta, ylempään korkeakoulututkintoon ei tehdä erillistä kypsyysnäytettä kirjoituskokeena, vaan kypsyysnäytteenä toimii tällöin opinnäytetyön tiivistelmäsivu.

Kun opiskelijalta ei vaadita 4 §:n kohdan 1) mukaista kielitaitoa, opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitetaan samalla kielellä kuin opinnäyte.
Kypsyysnäyte suoritetaan sähköisenä tenttinä.

8 §
Opintojen arvostelu

Opintosuoritukset arvostellaan käyttäen asteikkoa hylätty, hyväksytty tai asteikkoa 5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty. Opetussuunnitelmassa voidaan antaa tarkempia määräyksiä moniosaisen opintojakson arvostelusta.

Hyväksytty pro gradu -tutkielma arvostellaan käyttäen asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur.

Opinnäytteiden arvostelussa käytetään tiedekunnan erikseen määrittelemiä arvosanojen perusteita. Opintokokonaisuudet arvostellaan asteikolla erinomaiset, kiitettävät, hyvät, tyydyttävät ja välttävät tiedot asteikolla 5-1 arvosteltujen opintojaksojen laajuuksilla painotetun arvosanakeskiarvon mukaan, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. LuK-tutkinnon opintokokonaisuudet ovat opinto-oppaassa mainitut Solubiologian ja molekyylilääketieteen teoria ja menetelmät, Elinjärjestelmien rakenne ja toiminta, Tautioppi ja tautimallinnus, Kemiallinen biologia sekä Farmakologia ja toksikologia.

Pro gradu -tutkielman arvosana otetaan filosofian maisterin tutkinnossa huomioon pääaineen arvostelussa.

9 §
Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalle voidaan myöntää oikeus sisällyttää tutkintoon muun yliopiston tai korkeakoulun opintoja sekä korvata opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja muilla opinnoilla edellyttäen, että tutkinnon osaamistavoitteet saavutetaan.
Sisällyttämisen myöntää tiedekunnan opintopäällikkö ja korvaavuuden opintojakson vastuuopettaja. Kieliopintoja koskevista korvaavuuksista päättää pääsääntöisesti kielikeskus.

Muilta osin noudatetaan Turun yliopiston opintojohtosääntöä.

10 §
Tutkintovaatimusten muutos

Opiskelijalle voidaan anomuksesta myöntää oikeus suorittaa tutkinto yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan (=tutkintovaatimusten muutos). Tällöinkin tutkinnon tavoitteet sekä suorittaminen ovat asetuksen 794/2004 mukaisia. Näissä tapauksissa päätöksen tutkintovaatimusten muutoksesta tekee tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani biolääketieteen koulutusohjelman tutkintojen suunnittelutoimikunnan puheenjohtajan lausunnon perusteella koskien LuK -tutkintoa ja opiskelijan pääaineen professorin lausunnon perusteella koskien FM-tutkintoa.

11 §
Opetussuunnitelmaa koskevia määräyksiä

Opetussuunnitelmista päättää tiedekunnan johtokunta. Opetussuunnitelmassa määritellään tutkinnon tavoitteet, tutkinnon rakenne, tutkintoon vaadittavat opinnot ja niiden sisältö, opintojen laajuus, suoritustavat, opetusmenetelmät, oppimateriaalit, osaamistavoitteet ja arviointimenetelmät. Biolääketieteen koulutusohjelman ja Master's Degree Programme Drug Discovery and Development ohjelman sekä muut opintoja koskevat asiat valmistelee dekaanin asettama biolääketieteen koulutusohjelman tutkintojen suunnittelutoimikunta. Master's Degree Programme in Biomedical Imaging ohjelman opetussuunnitelman valmistelee Steering Committee jossa on edustus sekä Turun yliopistosta että Åbo Akademista.

12 §
Opiskelijoiden valinta

Tiedekunnan johtokunta päättää vuosittain biolääketieteen koulutusohjelman sekä Master's Degree Programme Drug Discovery and Development ja Master's Degree Programme in Biomedical Imaging ohjelmien opiskelijavalinnan perusteista ja tekee yliopiston hallitukselle esityksen tiedekuntaan otettavien uusien perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden määristä. Johtokunta kuulee asiassa ensin valintatoimikuntaa ja Steering Committeeta.
Tiedekunta valitsee opiskelijat koulutusohjelmiin. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan valittavat voidaan valita myös suoraan FM-tutkintovaiheen opintoihin suorittamaan pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa.

13 §
Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat

Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka on ensisijaisesti opiskelijan omaan käyttöön tarkoitettu opintojen suunnittelun väline. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen on opiskelijan vastuulla.

Opettajamentorit tai muut tehtävään määrätyt henkilöt antavat henkilökohtaista ohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja siihen liittyvän ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelua sekä lisätä opiskelijan valmiuksia opintojen etenemisen tavoitteelliseen ja realistiseen suunnitteluun.

14 §
Todistukset

Tiedekunta antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnoista. Alemmasta tai ylemmästä korkeakoulututkinnosta annettavassa tutkintotodistuksesta käy ilmi tutkintonimike ja koulutusala, koulutusohjelma, tutkinnon keskeinen sisältö sekä opiskelijan osoittama kielitaito.

15 §
Opintoihin ilmoittautuminen ja opinnoissa eteneminen

Opinnot suoritetaan lukukausien numerojärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Jos opiskelija suorittaa opinnot tästä järjestyksestä poikkeavalla tavalla, tulee hänen olla yhteydessä opintoneuvojaan laatiakseen opintojen poikkeavan etenemissuunnitelman.

Lukujärjestysten laatimista ja opetusjärjestelyjä varten biolääketieteen koulutusohjelman opiskelijakurssien isännät laativat nimilistan niistä kurssin opiskelijoista, jotka jatkavat opintojaan opetussuunnitelman mukaisesti seuraavalla lukukaudella. Isäntien tulee toimittaa nimilistat tulevan lukukauden lukukausijohtajalle ja opintopäällikölle. Syyslukukauden opetusta varten nimilistat on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden opetusta varten marraskuun loppuun mennessä. Opintojen jatkamiseksi ns. kurssittomien opiskelijoiden tulee ilmoittautua em. määräaikoihin mennessä opintoneuvojalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja kurssiaseman määrittämiseksi.
LuK-tutkintoon vaadittavat opinnot on oltava suoritettuina tai opiskelijalla oltava hyväksytty opintojen poikkeava etenemissuunnitelma, ennen kuin hän voi siirtyä FM-vaiheen opintoihin. Perustelluista syistä (esim. jos opiskelija osallistuu opiskelijavaihtoon) opiskelija voi siirtyä FM-vaiheen opintoihin, vaikka LuK-tutkinto olisi vielä kesken, mutta tällöin häneltä edellytetään hyväksytty opintojen poikkeava etenemissuunnitelma.

16 §
Siirtymä- ja voimaantulomääräykset

Tämä pysyväismääräys tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2016 ja koskee niitä biolääketieteen koulutusohjelman opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa koulutusohjelmassa 1.8.2015 lukien tai sen jälkeen tai ovat siirtyneet terveyden biotieteiden koulutusohjelmasta biolääketieteen koulutusohjelmaan. Tämä pysyväismääräys koskee myös Master's Degree Programme in Biomedical Imaging ja Master's Degree Programme in Drug Discovery and Development ohjelmien opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa koulutusohjelmassa 1.8.2015 lukien tai sen jälkeen.

avaa kaikki
Institute of Biomedicine
DP in Biomedicine
Finnish Study Modules
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging