Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL3001 SYVENTÄVÄT OPINNOT, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksensä perustan luomiseen.

Sisältö

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku sisältää kursseja ja opintojaksoja opiskelijan valitsemalta gradulinjalta (’thesis track’) sekä vaadittavan määrän muita opintoja. Erityisesti kielen oppimisen (SLA) gradulinjan opinnot soveltuvat hyvin tämän polun opinnoiksi. Opintoihin kuuluu erityisesti kielen oppimisen tutkimuksen teoria- ja metodiopintoja, tutustumista tieteenalan keskeisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin sekä pro gradu –tutkielman laatiminen kielenoppimisen alalta. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden. On huomioitavaa, että moniin opettajan tehtäviin (mm. yläkoulun ja lukion aineenopettajat) on kelpoisuusvaatimuksena opettajan pedagogiset opinnot; näistä opinnoista vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edellytyksenä syventävien opintojen suorittamiselle on vähintään hyvät tiedot aineopinnoista. On suositeltavaa, että aineopinnot on suoritettu loppuun ennen syventävien opintojen aloittamista. Syventäviä opintoja aloitettaessa on oltava suoritettuna vähintään 120 op humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja. Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen tutkielmaseminaariin (Thesis Seminar) osallistumista tai viimeistään ennen kuin seminaari jatkuu kesätauon jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku

väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Valinnaiset opinnot
Suoritettava riittävästi, jotta kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy
Polun opintojaksoja 10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Englannin kielen elektiivejä 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset