Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma, TkK

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma, TkK

Tutkinto-ohjelmassa on kaksi pääainetta: biotekniikka ja tietotekniikka. Osa opinnoista on molemmille pääaineille yhteisiä ja osa opinnoista eriytyy pääaineen mukaan. Biotekniikkaa pääaineenaan opiskelevat suorittavat biotekniikka-otsikoiden alla olevat opinnot, tietotekniikkaa pääaineenaan opiskelevat suorittavat tietotekniikka-otsikoiden alla olevat opinnot.
Polytekniset perusopinnot 100 ECTS
Työelämä- ja tieteenalavalmiudet 20–24 op
Yhteiset opinnot 12–13 op
Biotekniikan pääaineopiskelijat suorittavat kurssin DTEK1043 3 op:n laajuisena (pakollisina osioina toimistosovellukset sekä tieto- ja kyberturvallisuus, yhden osion saa valita itse), tietotekniikan pääaineopiskelijat 2 op:n laajuisena (suoritettavat osiot toimistosovellukset ja unix). TKO_2038 suoritetaan 5 op:n laajuisena.
Tietotekniikka 12 op
TKO_5736 suoritetaan 3 op:n laajuisena. Opintokokonaisuuteen sisältyy Itä-Aasia tietoteknisenä ja kulttuurisena toimintaympäristönä -opintojakso 2 op sekä Teollisuustalouden ja tuote- ja palveluliiketoiminnan opintojakso 3 op (opintojaksojen nimet ja kurssikoodit ilmoitetaan erikseen lukuvuosittain opetusohjelmassa)
Kandidaattitutkielma ja seminaari 8 op
Biotekniikan pääaineopiskelijat suorittavat kurssin DIBT0004, tietotekniikan pääaineopiskelijat suorittavat kurssin DTEK2000
DTEK2000 TkK-tutkielma, 8 op
Sivuaine 20 op
Kandidaattitutkinnon tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä sivuaineopintoja. Sivuaine tulee valita siten, että se tukee tutkintojen sisältöjä. Kandidaattitutkinnon sivuaine on vapaasti valittavissa HOPS-ohjaajan kanssa. Sivuaineen tulee kuitenkin olla yliopistollinen oppiaine, josta voidaan muodostaa vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus. Sivuaineopintoja valittaessa on muistettava, että kandidaattitutkintoon ei voi sisältyä syventäviä opintoja. Sivuainetta valittaessa on huomioitava, että jotkin kokonaisuudet voi suorittaa vain 25 op laajuudessa. Tällöin opiskelijan tutkinnon laajuus ylittää minimilaajuuden 5 op:lla. Ehdotuksia tutkinnon eri pääaineiden sisältöä hyvin tukeviksi sivuaineiksi on lueteltu alla.
Molempiin pääaineisiin sopiva sivuaine 20 op
Liiketoimintaosaaminen 25 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuden (25 op) tarjoaa Turun kauppakorkeakoulu. Lisätietoa kokonaisuuden sisällöstä ja sen suorittamisesta löytyy sivulta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/Sivut/home.aspx
Tilastotiede 25 op
Tilastotieteen sivuaineesta on valittavissa kaksi eri vaihtoehtoa, joista voi siis suorittaa joko vaihtoehdon yksi tai kaksi.
Vaihtoehto 1 25 op
Todennäköisyyslaskennan peruskurssin voi korvata opintojaksolla Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen (4 op). Todennäköisyyslaskennan peruskurssi on suoritettava, jos aikoo suorittaa tilastotieteestä perusopintoja laajemman kokonaisuuden. Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja suoritetaan 2 op. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet yms.) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi 2 op. Tilastotieteen peruskurssi soveltajille ei kelpaa. Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Vaihtoehto 2 25 op
Vapaasti valittavia tilastotieteen opintoja suoritetaan 4 op. Tilastollisten ohjelmistojen kurssit (SAS-kurssi, R-kielen alkeet yms.) kelpaavat vapaasti valittaviksi opinnoiksi 4 op. Tilastollisen päättelyn peruskurssi ei kelpaa. Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan perusopintojen suorittamista vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Biotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet 20 op
Kemia 20 op
Vähintään 20 op kemian laitoksen perus- ja aineopintotasoisia opintoja ottaen huomioon kurssien esitietovaatimukset. Kurssit voi valita esimerkiksi näiden joukosta.
Informaatioteknologia 20 op
Vähintään 20 op informaatioteknologian laitoksen perus- tai aineopintotasoisia opintoja ottaen huomioon kurssien esitietovaatimukset. Kurssit voi valita esimerkiksi näiden joukosta.
Tietotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet 20 op
Yleiset luonnontieteen opinnot 20 op
Pakollisena kurssina maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen / Big History of the universe and nature 8 op. Loput kursseista on valittava tiedekunnan perusopintokokonaisuuksiin kuuluvista opinnoista, poislukien informaatioteknologian laitoksen, matematiikan ja fysiikan perusopinnot, siten, että siihen kuuluu opintoja vähintään kahdesta eri oppiaineesta.
Matematiikka 20–25 op
Matematiikan sivuaineeksi voi valita yhden moduulin seuraavista. Opiskelijaa suositellaan neuvottelemaan matematiikan sivuainekokonaisuuden sisällöstä etukäteen oman pääaineensa professorin kanssa. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset.
Analyysi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. SMAT5045 on pakollinen opintojakso. Loput voi valita vapaasti ohessa luetelluista kursseista tai muista erikseen sovittavista analyysin erikoiskursseista.
Optimointi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia optimoinnin erikoiskursseja.
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
MATE5355 Tieteellinen laskenta, 4 op
Informaatioteoria ja algoritminen matematiikka 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia informaatioteorian tai algoritmisen matematiikan erikoiskursseja.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Fysiikka 20 op
Suositellaan fysiikan peruskursseja 1, 3 ja 4. Loput kursseista vapaavalintaisia perus- tai aineopintoja kokoelmasta Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet.
Tietojärjestelmätiede 20 op
Seuraavista valitaan 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia tietojärjestelmätieteen kursseja. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset. Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittämisprojekti 5 op, Usability Testing 5 op, Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op, Harjoitustyö 3-6 op, Työ- ja tietojärjestelmät harjoitustyö 3-6 op.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules