Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0018 RANSKA, AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Tiedon rakentamiseen liittyvät taidot:
- tiedon käsittely ja prosessointi, uuden tiedon tuottaminen
- TVT-taidot
- tiedon kriittiseen arviointiin harjaantuminen
- eettisen työskentelyn hallinta
- ammatillisien ja akateemisten viestintätaitojen perusteet äidinkielellä ja vieraalla kielellä
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
- kulttuurien väliseen viestintään harjaantuminen
- ongelmanratkaisutaitojen perusteet

Yhteistoiminnalliset taidot:
- taidon esiintyä yksin tai ryhmässä perusteet
- opponoinnin perusteet
- projektinhallintataidon alkeet
- tiimityöskentelyn perusteet
- perusteet omien käsitysten saattamisesta toisten ymmärrettävään, kirjalliseen muotoon

Itsenäisen toiminnan taidot:
- itsearviointiin harjaantuminen
- elinikäiseen oppimiseen harjaantuminen
- itsenäisen työskentelyn perusteet, itseohjautuvuus
- ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan harjaantuminen

Kansainväliset taidot:
- taito esiintyä ja toimia kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa

Sisältö

I Kaikille pakolliset kurssit , 30 op P
Johdatus kieli- ja käännöstieteisiin ja tieteelliseen kirjoittamiseen, 5 op P
Kielellinen vaihtelu, 5 op P
Ranskan kielen rakenne II, 5 op P
Kansainvälistymisjakso, 5 op P
Proseminaari ja HuK-tutkielma, 10 op P (pakollinen pääaineopiskelijoille)

II Vapaavalintaiset ranskan kurssit, 10 op P (suoritettava vähintään 2 kurssia)
Vuorovaikutus ja diskurssi, 5 op
Terminologia ja soveltavaa leksikologiaa, 5 op
Käännettyjen tekstien analysointi, 5 op
Kulttuurituotteiden analysointi, 5 op
Työelämäharjoittelu, 5 op
Tutkimus ranskan oppiaineessa, 5 op

III Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit, 5 op
Discourse Studies and Pragmatics, 5 op
Kielen oppimisen ja opettamisen teknologiat, 5 op
Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen, 5 op
Käännösviestintä yhteiskunnassa, 5 op
Valinnaisia opintoja, 2/4/6 op V
Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 3 op
Digitaaliset ihmistieteet kielentutkimuksessa, 2 op

Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita yhden 5 op:n kurssin joko kategoriasta vapaavalintaiset ranskan kurssit tai vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit.

Vapaavalintaisia ranskan kursseja voi suorittaa aihepiireittäin myös kirjatenttinä tai muuna suorituksena. Tentti- ja tutkimuskirjallisuuslista löytyy oppiaineen intrasivuilta. Ota yhteyttä jakson vastuuopettajaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Aineopinnoista pitää saada vähintään arvosana 3, jotta voi jatkaa maisteriopintoihin.

Edellytykset

Perusopintojen kokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3, jotta opiskelija voi jatkaa aineopintoihin.

Lisätiedot


Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Ranska, HuK (Ranska)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset