Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)

Sisältö

Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat perehtyvät erityisesti populaatioiden sopeutumiseen ympäristöönsä, missä keskeisessä roolissa ovat valintaympäristö, lajienväliset ekologiset vuorovaikutussuhteet ja populaatioiden geneettinen muuntelu. Eliöiden ja niiden ympäristön muodostamien systeemien toimintaperiaatteisiin tutustutaan geeni-, yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasoilla. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suuntautua ekologisten vuorovaikutussuhteiden, evoluutiobiologian, luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tai biogeografian opiskeluun. Evolutiivinen näkökulma on opetuksessa keskeisessä asemassa.
Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet ymmärtää ja analysoida populaatioiden sopeutumista ja populaatiodynaamisia prosesseja ja niiden yhteisöekologisia seurauksia erityyppisissä ekosysteemeissä sekä perus- että soveltavan tutkimuksen näkökulmasta. Siten se tarjoaa tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet tutkia ja ymmärtää ihmistoiminnan vaikutuksia eliöyhteisöihin ja ratkoa ihmistoiminnan seurauksena syntyviä ekologisia ongelmia. Opinnot voivat painottua eri tavoin suunnitellun uran mukaisesti, esimerkiksi maa- tai vesiekosysteemeihin, kasvi- tai eläinyhteisöihin, tai elämän eri organisaatiotasojen ilmiöihin. Ohjelmasta valmistuneet voivat työllistyä esimerkiksi metsä- ja maatalouden tutkimukseen tai riista- ja kalantutkimukseen sekä ympäristöhallinnon tehtäviin. Ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden bio- ja ympäristötieteiden aloilla.
Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmaan tulevilta opiskelijoilta edellytetään, että alemman tutkinto-ohjelman opintoihin on sisällytetty riittävä määrä ekologian, evolutiivisen genetiikan ja havaintoaineistojen numeerisen käsittelyn kursseja. Alemman korkeakoulututkinnon muualla suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suorittaneet sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan erillisvalinnan (http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/muut-vaylat/erillisvalinnat/Sivut/home.aspx) kautta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)

Yhteiset opinnot 17 op
Kursseista on suoritettava joko EKOL3003 Ecology and biodiversity research seminar tai FYGE4311 Tutkimusseminaarit tai EKOL3004 Vierailijaseminaari.
Tutkinto-ohjelman erikoistumisopinot, 50 + 28 op
EKOL3012 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Luonnonsuojelubiologia ja soveltava ekologia
Opiskelijoille, jotka suunnittelevat uraa ympäristösektorilla, suositellaan sivuaineeksi ympäristönsuojelun (YMPS) opintoja.
Tutkinto-ohjelman vapaasti valittavat opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot voivat muodostua biologian tai sivuaineen tai sivuaineiden opinnoista ja niiden tulisi tukea opiskelijan erikoistumista. Työharjoittelu EKOL3007 kuuluu yhteisiin opintoihin 3 op:n osalta, mutta sen voi suorittaa myös laajempana, jolloin vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää työharjoittelua 1 - 3 op.
Department of Biology
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules