Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0018 ITALIA, AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Opintojen osaamistavoitteina on:
- hyvä kirjallinen ja suullinen italian kielen taito
- kielitiedon kartuttaminen
- Italian yhteiskuntaan ja kulttuurin eri ilmenemismuotoihin perehtyminen
- käännösviestinnän perusteisiin tutustuminen
- kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
- valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.

Sisältö

Aineopinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista. Pääaineopiskelijoilla on viisi pakollista opintojaksoa (30 op) ja sivuaineopiskelijoilla kolme pakollista opintojaksoa (15 op). Pakollisten opintojaksojen lisäksi pääaineopiskelija valitsee vähintään kolme valinnaista opintojaksoa (15 op) ja sivuaineopiskelija vähintään neljä valinnaista opintojaksoa (20 op) oppiaineen ja laitoksen tarjoamista valinnaisista opintojaksoista.
Suoritettuaan kaikki aineopintoihin vaadittavat opintojaksot opiskelijan tulee hakea kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta intrasivuilta saatavalla lomakkeella.

I Oppiaineen pakolliset opintojaksot (15-30 op)
Kielioppi II, P 5 op
Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op
Kieliharjoittelu, P 5 op
Italian kielen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, Pp 5 op
Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op

II Oppiaineen valinnaiset opintojaksot
Kielen historia, V 5 op
Kielitiede I, V 5 op
Kielioppiharjoitukset ja tekstien tuottaminen, V 5 op
Käännösviestintä su-it, V 5 op
Kulttuurien välinen viestintä, V 5 op
Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op
Kirjallisuus II, V 5 op
Työharjoittelu, V 5 op
Vapaat opinnot, V 2-5 op

III Laitoksen valinnaiset opintojaksot
Discourse studies and pragmatics, V 5 op
Käännösviestintä yhteiskunnassa, V 5 op
Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, V 3 op
Digitaaliset ihmistieteet kielentutkimuksessa, V 2 op


Latinan alkeiskurssin suorittamista suositellaan erityisesti pääaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aineopintojen loppumerkinnän saamisen edellytyksenä on Tulevaisuus pelissä -kurssin ja suomen kielen rakenteet -kurssin suorittaminen. Opiskelijan on saatava aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Italia, HuK (Italia)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset