Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustiede, KK, 180 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden koulutuksen lähtökohtana on opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Keskeistä koulutuksessa on yhteiskunnan tarpeista lähtevä kasvatusalan laaja-alainen asiantuntijuus.

Kasvatustieteiden koulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin suorittaneella on valmiuksia kriittisesti ymmärtää ja analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiuksia koulutuksen, kasvatuksen ja opetuksen kaikkien asteiden ja muotojen sekä kasvatusalan yleistä asiantuntemusta edellyttäviin tutkimus-, hallinto-, suunnittelu-, neuvonta- ja ohjaustehtäviin.

Kasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on perehtynyt oman pääaineensa tutkimuskohteisiin, teorian muodostukseen sekä tutkimuksen perusteisiin. Hänellä on valmius itsenäiseen tiedonhankintaan sekä alan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet maisteriopintoihin sekä perusvalmiuksia työelämässä toimimiseen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa, kasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on:

1. perehtynyt kasvatuksen ja oppimisen peruskäsitteisiin ja teorioihin, tieteellisen tiedonhankinnan menetelmiin, tieteelliseen ajatteluun sekä kasvatus- ja koulutustutkimuksen menetelmien itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

2. perehtynyt koulutusjärjestelmien ja koulutuspolitiikan kehitykseen, koulutusjärjestelmien nykyisiin rakenteisiin ja kehittämismahdollisuuksiin sekä koulutusorganisaatioiden toiminnan yleisiin periaatteisiin.

3. perehtynyt koulutuksen suunnittelun, hallinnon, arvioinnin, ja koulutuspolitiikan teorioihin sekä kansainväliseen ja vertailevaan koulutustutkimukseen.

4. saanut valmiuksia oman tieteenalansa aluetta käsittelevien tutkimusten ja selvitysten itsenäiseen tekoon, tutkimustiedon hankkimiseen ja hyödyntämiseen.

5. perehtynyt ihmisen kehityksen sekä oppimisprosessin periaatteisiin sekä saanut valmiuksia yksilölle sopivien oppimistavoitteiden ja tapojen valitsemiseen.

6. saanut valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Sisältö

Kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:
- kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 26 op
- kasvatustieteen perusopinnot 25 op
- kasvatustieteen aineopinnot 35 op
- orientointi työelämään 9 op
- sivuaineopinnot (1-3 sivuainekokonaisuutta) 50-85 op
- muut opinnot 0-35 op

Lisätiedot

SIVUAINEET
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa sivuaineita tulee olla vähintään 50 opintopistettä. Tutkintoon tulee sisällyttää vähintään kahden aineen perusopinnot tai yhden aineen perus- ja aineopinnot. Tutkintoon voi sisällyttää myös vähimmäismäärää enemmän sivuainekokonaisuuksia (esim. kolmet perusopinnot).

Lukuvuodesta 2012-2013 alkaen opiskelija voi valita KK-tutkintoon pääaineopintojensa lisäksi vain yhden kasvatustieteiden laitoksen tarjoaman sivuaineen (aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka).

MUUT OPINNOT
Muut opinnot voivat olla esimerkiksi kieliopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sivuaineista tai muita yliopiston järjestämiä opintoja (ei kuitenkaan täydennyskoulutusta). Muut opinnot ovat kandidaatin tutkinnossa laajuudeltaan enintään 35 op riippuen sivuaineiden opintopisteiden määrästä. On myös mahdollista, ettei opiskelijan tarvitse suorittaa lainkaan muita opintoja, mikäli tutkinto tulee täyteen sivuaineopinnoista. Kandidaatin tutkinnon laajuus on kuitenkin vähintään 180 op ja sen saa ylittää enintään 20 opintopisteellä.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa pääaineen opinnot muodostuvat kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista sekä Orientointi työelämään -opintokokonaisuudesta.

Muut ohjeet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon saamiseksi ovat tiedekunnan pysyväismääräyksissä, esim. kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kasvatustiede, KK

Sivuaineet 50–85 op
Muut opinnot 0–35 op
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos