Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Aikuiskasvatustiede, KK, 180 ECTS

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden koulutuksen lähtökohtana on opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Keskeistä koulutuksessa on yhteiskunnan tarpeista lähtevä kasvatusalan laaja-alainen asiantuntijuus.

Aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiuksia kriittisesti ymmärtää ja analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa opiskelija on perehtynyt oman pääaineensa tutkimuskohteisiin, teorian muodostukseen sekä tutkimuksen perusteisiin. Hänellä on valmius itsenäiseen tiedonhankintaan sekä alan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet maisteriopintoihin sekä perusvalmiudet työelämässä toimimiseen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on perehtynyt aikuiskoulutuksen, aikuisopiskelun ja elinikäisen oppimisen kysymyksiin. Hänellä on tietoa niin arjessa ja työssä oppimisesta kuin aikuiskoulutuksen kentistä. Erityisesti aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiuksia koulutuksen ja työelämän välisten suhteiden sekä aikuiskoulutuspolitiikan asiantuntijuuteen kasvamiseen. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ja luo edellytykset maisterin koulutukseen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa, aikuiskasvatustieteen pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on:

1. perehtynyt kasvatustieteiden, erityisesti aikuiskasvatustieteen tiedeperustaan, tieteellisen tiedonhankinnan menetelmiin, tieteelliseen ajatteluun sekä kasvatus- ja koulutustutkimuksen menetelmien itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

2. on perehtynyt aikuiskoulutusjärjestelmän kehitykseen sekä nykyiseen rakenteeseen ja kehittämisen mahdollisuuksiin, aikuiskoulutuksen asemaan kansallisen koulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan osana, aikuiskasvatuksen kansainväliseen ja vertailevaan tutkimukseen, sekä aikuiskoulutuksen ja työelämän välisiin yhteyksiin.

3. perehtynyt aikuiskoulutuspolitiikan, koulutuksen suunnittelun ja hallinnon teorioihin sekä suunnitelmien laadintaan, toteuttamiseen ja arviointiin.

4. saanut valmiuksia aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen aluetta käsittelevien tutkimusten ja selvitysten itsenäiseen tekoon, tutkimustiedon hankkimiseen ja hyödyntämiseen.

5. perehtynyt ihmisen, erityisesti aikuisen kehityksen, oppimisen ja opettamisen periaatteisiin.

6. saanut valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Sisältö

Kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:
- kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 26 op
- aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
- aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
- orientointi työelämään 9 op
- sivuaineopinnot (1-3 sivuainekokonaisuutta) 50-85 op
- muut opinnot 0-35 op

Lisätiedot

SIVUAINEET
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa sivuaineita tulee olla vähintään 50 opintopistettä. Tutkintoon tulee sisällyttää vähintään kahden aineen perusopinnot tai yhden aineen perus- ja aineopinnot. Tutkintoon voi sisällyttää myös vähimmäismäärää enemmän sivuainekokonaisuuksia (esim. kolmet perusopinnot).

Lukuvuodesta 2012-2013 alkaen opiskelija voi valita KK-tutkintoon pääaineopintojensa lisäksi vain yhden kasvatustieteiden laitoksen tarjoaman sivuaineen (kasvatustiede tai erityispedagogiikka).

MUUT OPINNOT
Muut opinnot voivat olla esimerkiksi kieliopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sivuaineista tai muita yliopiston järjestämiä opintoja (ei kuitenkaan täydennyskoulutusta). Muut opinnot ovat kandidaatin tutkinnossa laajuudeltaan enintään 35 op riippuen sivuaineiden opintopisteiden määrästä. On myös mahdollista, ettei opiskelijan tarvitse suorittaa lainkaan muita opintoja, mikäli tutkinto tulee täyteen sivuaineopinnoista. Kandidaatin tutkinnon laajuus on kuitenkin vähintään 180 op ja sen saa ylittää enintään 20 opintopisteellä.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa pääaineen opinnot muodostuvat aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnoista sekä Orientointi työelämään -opintokokonaisuudesta.

Muut ohjeet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon saamiseksi ovat tiedekunnan pysyväismääräyksissä (esim. kypsyysnäytteen kirjoittaminen).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Aikuiskasvatustiede, KK

Sivuaineet 50–85 op
Muut opinnot 0–35 op
Department of Education
DP in Educational Sciences
Special Education
Educational Sciences