Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erityispedagogiikka, KK, 180 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden koulutuksen lähtökohtana on opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Keskeistä koulutuksessa on yhteiskunnan tarpeista lähtevä kasvatusalan laaja-alainen asiantuntijuus.

Kasvatustieteiden koulutuksessa erityispedagogiikan pääaineessa kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiuksia ymmärtää ja analysoida kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen kenttää ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta aikuisuuteen erityispedagogiset lähtökohdat huomioon ottaen.

Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa erityiskasvatuksen asiantuntijoita yhteiskunnan eri tasoille. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon ja antaa kelpoisuuden toimia erilaisissa erityiskasvatuksen asiantuntija-, hallinto-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa opiskelija on perehtynyt oman pääaineensa tutkimuskohteisiin, teorian muodostukseen sekä tutkimuksen perusteisiin. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan sekä alan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen, analysoimiseen ja tiedon tuottamiseen. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella on valmiudet maisteriopintoihin sekä perusvalmiudet työelämässä toimimiseen.

Kasvatustieteiden koulutuksessa erityispedagogiikan pääaineessa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut:

1. on perehtynyt erityispedagogiikan tiedeperustaan ja suuntauksiin, tieteellisen tiedonhankinnan menetelmiin, tieteelliseen ajatteluun ja näiden itsenäiseen ja kriittiseen soveltamiseen.

2. on perehtynyt erityiskasvatuksen historiaan ja poikkeavuuden tarkasteluun osana yhteiskunnallista ja kansainvälistä kehitystä.

3. on perehtynyt erityistuen tarpeen käsitteeseen ja sen merkityksiin.

4. on perehtynyt vammaisuuteen ja siihen liitettyihin merkityksiin sekä vammaispolitiikkaan.

5. on perehtynyt erityistuen tarpeessa olevien ihmisten oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen pedagogisiin periaatteisiin.

6. on saanut valmiuksia erityiskasvatuksen aluetta koskevien tutkimusten itsenäiseen tekemiseen sekä tutkimustiedon hankkimiseen ja hyödyntämiseen.

7. ymmärtää ja suvaitsee erilaisuutta.

8. on saanut valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Sisältö

Kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

- kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 26 op
- erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
- erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
- orientointi työelämään 9 op
- sivuaineopinnot (1-3 sivuainekokonaisuutta) 50-85 op
TAI sivuaineopinnot vähintään 25 op (erityispedagogiikan opiskelija, joka suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja erityisopettajan opinnot ja sisällyttää niistä osan kandidaatin tutkintoon)
- muut opinnot 0-60 op

Lisätiedot

SIVUAINEET
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa sivuaineita tulee olla vähintään 50 opintopistettä. Tutkintoon tulee sisällyttää vähintään kahden aineen perusopinnot tai yhden aineen perus- ja aineopinnot. Tutkintoon voi sisällyttää myös vähimmäismäärää enemmän sivuainekokonaisuuksia (esim. kolmet perusopinnot).

Opiskelija, joka suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja erityisopettajan opinnot ja sisällyttää niistä osan kandidaatin tutkintoon, suorittaa vähintään yhden 25 opintopisteen laajuisen sivuaineen (perusopinnot).

Lukuvuodesta 2012-2013 alkaen opiskelija voi valita KK-tutkintoon pääaineopintojensa lisäksi vain yhden kasvatustieteiden laitoksen tarjoaman sivuaineen (kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede).

MUUT OPINNOT
Muut opinnot voivat olla esimerkiksi kieliopintoja, yksittäisiä opintojaksoja sivuaineista tai muita yliopiston järjestämiä opintoja (ei kuitenkaan täydennyskoulutusta). Muut opinnot ovat kandidaatin tutkinnossa laajuudeltaan enintään 60 op riippuen sivuaineiden opintopisteiden määrästä. On myös mahdollista, ettei opiskelijan tarvitse suorittaa lainkaan muita opintoja, mikäli tutkinto tulee täyteen sivuaineopinnoista. Kandidaatin tutkinnon laajuus on kuitenkin vähintään 180 op ja sen saa ylittää enintään 20 opintopisteellä.

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN JA ERITYISOPETTAJAN OPINTOJEN SISÄLLYTTÄMINEN TUTKINTOON
Kasvatustieteiden laitoksella suoritettavista opettajan pedagogisista opinnoista (54 op) voi sisällyttää kandidaatin tutkintoon enintään 50 opintopistettä. Huom: Ennen lukuvuotta 2014-2015 erityispedagogiikan pääaineopiskelijana aloittaneet voivat suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 24 opintopisteen laajuisina (ks. tarkemmin opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelma ja valintaperusteet). 24 opintopisteen laajuisina suoritetut opettajan pedagogiset opinnot sisällytetään maisterin tutkintoon.

Erityispedagogiikan perus- ja aineopintoihin sekä orientointi työelämään -kokonaisuuteen sisältyy erityisopettajan opintoja 24 op (opintojaksot Ea3/Ero5 3 op; Ea4/Ero6 3 op; Ec3/Ero7 3 op; Ec4/Ero8 3 op; Ec5/Ero10 3 op; Ec6/Ero9 3 op; Ec10/Ero11 3 op ja Kh2/Ero2 3 op). Loput erityisopettajan opinnot (36 op) opiskelija voi sijoittaa valintansa mukaan joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa pääaineen opinnot muodostuvat erityispedagogiikan perus- ja aineopinnoista sekä Orientointi työelämään -opintokokonaisuudesta.

Muut ohjeet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon saamiseksi ovat tiedekunnan pysyväismääräyksissä (esim. kypsyysnäytteen kirjoittaminen).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Erityispedagogiikka, KK

Sivuaineet 25–85 op
Muut opinnot 0–60 op
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos