Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävien opintojen ohjeet

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on
1. antaa opiskelijalle aineopintoja syvällisempi tuntemus syventävien opintojen kohteena olevasta hammaslääketieteellisestä asiakokonaisuudesta
2. parantaa opiskelijan etiikan, keskeisten menetelmätieteiden, johtamisen ja viestinnän taitoja
3. antaa opiskelijalle valmius tuottaa syventävien opintojen aihealueelta kirjallinen opinnäyte, joka osoittaa kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön.

Sisältö

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op

Syventävät opinnot koostuvat seuraavasti:

1. Kaikille opiskelijoille yhteisestä Tieteellisen ajattelun lähtökohdat -opintokokonaisuudesta, jonka kokonaislaajuus on 8 opintopistettä
- Tiedonhaun opetus, 1 op
- Lääketieteen historia, 1 op
- Biostatistiikan peruskurssi, 3 op
- Epidemiologian perusteet, 1 op
- Tieteen filosofia ja tieteellinen menetelmä, 1 op
- Lääketieteellisen etiikan käytäntö ja teoria, 1 op

2. Kieli- ja viestintäopinnoista 8 op
- Dental English, 1 op
- Svenska för tandläkarestuderande, 3 op
- Hammaslääketieteen suomalaistaminen ja yleistajuistaminen, 1 op
- Suomen kieli hammaslääkärin työssä, 1 op
- Hammaslääketieteen kirjoitusklinikka, 1 op
- Kokouskäytännöt ja puheviestintä, 1 op

3. Projektisuunnitelmasta ja opinnäytteestä. Laajuus on vähintään 20, enintään 40 opintopistettä.

4. Valinnaisista opintojaksoista, joiden laajuus on 4-24 opintopistettä riippuen opinnäytetyön laajuudesta. Valinnaisten opintojen kokonaislaajuus riippuu opinnäytetyön laajuudesta. Myös tiedekunnan ulkopuolella tai kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja voidaan syventävien opintojen ohjaajan/ohjaajien suostumuksella ja opintopäällikön päätöksellä hyväksyä valinnaisopinnoiksi ja osaksi muita syventäviä opintoja.

Lisätiedot

Syventävien opintojen ohjeistus on luettavissa internetissä:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/koulutustarjonta/ll/Sivut/Syventävät-opinnot.aspx

OPINNÄYTE

Opiskelija laatii syventävien opintojen aihealueelta kirjallisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö voi muodoltaan olla tutkielma, tieteellinen tutkimusraportti, esitutkimus tai selvitys. Mikäli kirjallinen työ on tehty ryhmätyönä, on kunkin opiskelijan osuus työstä eriteltävä työn johdanto-osassa.

Syventävien opintojen kirjallinen työ voidaan toteuttaa ja liittää joko
1. opintoprojektiin
2. tutkimusprojektiin
3. kliiniseen projektiin

OPINNÄYTETYÖN LAAJUUS

Opinnäytteestä annetaan 20 op, kun kyse on kirjallisesta raportista. Opiskelijalle voidaan myöntää maksimimäärä 40 op, jos kirjallisen työn ja tutkimustyön tuloksena syntyy alkuperäisartikkeli, joka julkaistaan kansainvälisessä tieteellisessä julkaisusarjassa. Opinnäytteestä voidaan myöntää ohjaajan arvion (laatu ja työmäärä) mukaan 30 op, kun tutkimustyön tuloksena artikkeli julkaistaan suomenkielisenä esimerkiksi Hammaslääkärilehdessä. Jos työn ohjaajan arvion mukaan opinnäytetyöhön käytetty työmäärä vastaa opintopisteissä enemmän kuin 20 opintopistettä, voidaan opinnäytteestä myöntää enemmän kuin 20 op, mutta ei enempää kuin 40 op, vaikka tuloksena ei synny artikkelia.

SUORITUSVAIHTOEHDOT

Opintoprojekti on opetussuunnitelmassa hyväksytty tai varadekaanin jälkikäteen hyväksymä 60 opintopisteen laajuinen (mukaan lukien kaikille pakolliset opintojaksot ja muut syventävät opinnot) opintojen mielekäs kokonaisuus, joka koostuu osioista. Osiot voivat olla esimerkiksi:
- projektin alaan liittyviä luento-, työ- yms. opintojaksoja
- määrättyyn kirjallisuuteen perehtymistä
- itsenäistä tai ryhmätyöskentelyä (seminaarit)
- laitosten jatkokoulutukseen kuuluvia seminaarisarjoja

Tutkimusprojekti on vähintään 60 opintopisteen laajuinen (mukaan lukien kaikille pakolliset opintojaksot ja muut syventävät opinnot) opintojen mielekäs kokonaisuus, joka koostuu osioista. Näistä suurin osa muodostuu opiskelijan osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen, josta tehdään vähintään 20 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opiskelijan tulee tutkimustyön lisäksi perehtyä laajasti tutkimuskohteen aihepiiriin.

Kliininen projekti (ongelmallisen potilastapauksen kliinis-patologinen selvitys)
on 60 opintopisteen laajuinen (mukaan lukien kaikille pakolliset opintojaksot ja muut syventävät opinnot) mielekäs kokonaisuus, johon voi liittyä tietokantojen käyttöä, kliinisiä konsultaatioita, seminaareja ja kirjallisuuskatsauksia.

Kaikissa suoritusvaihtoehdoissa (tutkimusprojekti, opintoprojekti tai kliininen projekti (ongelmallisen potilastapauksen kliinis-patologinen selvitys) opiskelijoille tulee antaa projektin ja kirjallisen työn kannalta tarpeellinen metodiopetus, joka voidaan sisällyttää opinnäytetyöstä annettaviin opintopisteisiin tai se voidaan sisällyttää syventäviin opintoihin valinnaisina opintoina. Syventävien opintojen ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelija saa riittävästi metodiopintoja. Metodikurssit voivat olla yleisiä, useille syventäville projekteille yhteisiä tai projektikohtaisia. Syventäviin opintoihin kuuluvan itsenäisen työskentelyn tulee olla ohjattua.

OHJAAJA

Syventävien opintojen ohjaajalla tulee olla tohtorin tutkinto. Kliinistä projektia ohjaavalla tulee olla tohtorin tutkinto ja/tai erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin tutkinto. Mikäli projekti tehdään tutkimusryhmässä, myös (ei väitellyt) henkilö voi toimia työn ohjaajana. Syventävillä opinnoilla tulee silti aina olla myös ohjaaja, jolla on tohtorin tutkinto.

ARVIOINTI

Kirjallisen opinnäytteen arvioi ohjaajan lisäksi toinen tiedekunnan syventävien opintojen projektisuunnitelmassa hyväksytty tarkastaja. Kirjallinen työ arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Syventävien opintojen kirjallisen työn hyväksyy tarkastajien arvioiden perusteella laitoksen johtaja. Ohjaajan/ohjaajien ja asiantuntijatarkastajan ehdotuksesta voidaan syventävälle opinnäytetyölle antaa kunniamaininta erinomainen.

Opinnäytetyön tulee olla tarkastuksessa ennen kuin opiskelija voi edetä syventävään harjoitteluun.

KYPSYYSNÄYTE

Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja vastaa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnossa vaadittavaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte laaditaan syventävien opintojen aihealueelta sillä kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkastavat äidinkielen tarkastajat sekä aiheen antanut syventävien opintojen vastuuhenkilö. Ilmoittauduttaessa on esitettävä tutkielman ohjaajan työn hyväksymisestä antama todistus, ja työn tiivistelmäsivu. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiakvaariossa, joka tuo joustavuutta kuulustelun suorittamiseen. Kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava vähintään viikko ennen kuulustelua. Kypsyysnäytteen kirjoittamista suositellaan ennen syventävän käytännön harjoittelun aloittamista. Katso tarkemmin http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/koulutustarjonta/ll/Sivut/Syventävät-opinnot.aspx.

VALINNAISOPINNOT

Tutkijalinja, tohtoriohjelma ja tutkimustyö

Tutkijalinjan suorittaminen voidaan lukea hyväksi 30 opintopisteen laajuisena valinnaisina opintoina joko hammaslääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinnoissa.
Tutkijakoulun ja tohtoriohjelmien opintojen ja tutkimustyön tekemisestä hyväksytään opintopäällikön päätöksellä valinnaisiksi opinnoiksi yhteensä enintään 15 opintopistettä hammaslääketieteen peruskoulutuksessa. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää tutkijalinjan kokonaisuudessaan tai osan siitä hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin, hän ei voi käyttää näitä tutkijalinjan opintoja enää tohtorin tutkintoon tai päinvastoin. Viimeistään tutkintotodistusta anoessaan opiskelijan tulee ilmoittaa sitovasti sisällyttääkö hän tutkijalinjan opinnot perustutkintoon. Siihen saakka opinnot näkyvät tutkintorekisterissä tutkijalinjan opintoina.

Tiedekunnan ulkopuolella suoritetut opinnot

Tiedekunnan ulkopuolella suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä valinnaisopinnoiksi opintopäällikön päätöksellä.

Varusmiespalvelun johtajakoulutus

Varusmiespalvelun johtajakouluttajakoulutuksesta voidaan hyväksyä 3-6 opintopistettä tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Upseerikoulusta voidaan hyväksyä 6 op ja aliupseerikoulusta 3 op valinnaisiin opintoihin. Hakemuksen liitteenä tulee olla yksilöity todistus suoritetusta koulutuksesta. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee opintopäällikkö.

Tiedekunnan opiskelijatuutoreiden työn hyväksyminen valinnaisopinnoiksi

Tiedekunnan opiskelijatuutorina toimimisesta voidaan opintopäällikön päätöksellä hyväksyä yhteensä enintään 3 op perustutkinnon valinnaisiin opintoihin. Pre-kliinisenä tuutorina toimimisesta voidaan myöntää 2 op ja kliinisenä tuutorina toimimisesta 1 op, kun tuutori on suorittanut järjestetyn koulutuksen ja toteuttanut vähintään 10 dokumentoitua pienryhmätapaamista ohjaamilleen opiskelijoille. Tapaamiset dokumentoidaan lokikirjaan, jonka sisällön hyväksymisestä vastaa opintoneuvoja.

Toiseen korkeakoulututkintoon sisällytetyt opinnot

Toiseen korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja voidaan hyväksyä 10 opintopistettä tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee opintopäällikkö.

Siirto-opiskelijat

Muista lääketieteellisistä tiedekunnista siirtyneiden opiskelijoiden valinnaisopintopistemäärät ratkaistaan tapauskohtaisesti opintopäällikön päätöksellä ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan perustuen.

avaa kaikki
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet