Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Syventävien opintojen ohjeet LL-tutkinnossa, 60 ECTS

Osaamistavoitteet

Tehtyään syventävän opinnäytetyön opiskelijalla on valmiutta itsenäiseen, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun ratkaisujen tekoon, tieteellisen tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön sekä tulosten suulliseen ja kirjalliseen ilmaisemiseen.

Sisältö

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op

- opinnäyte 20-40 op,
- Tieteellisen ajattelun lähtökohdat -opintokokonaisuus 10 op,
- kieli- ja viestintäopinnot 7 op,
- MEDS Valmistuva lääkäri 1 op,
- MEDS Sotilaslääketiede: kenttä- ja katastrofilääkinnän perusteet 1 op, sekä
- valinnaiset opinnot 1-21 op

http://utu.fi/laakari -> Syventävät opinnot

Lisätiedot

Valinnaisopinnot

Valinnaisopinnot ryhmitellään opetussuunnitelmien yhteydessä aihepiiriltään samansisältöisiin valinnaisopintokoreihin tai valinnaispolkuihin. Valinnaisopintoja suositellaan valittavaksi useammasta kuin yhdestä korista. Valinnaisopintokoreihin sijoittuu yksittäisiä tiedekunnan oppiaineiden tuottamia opintojaksoja tai muita opintoja siten kuin opinto-oppaassa määrätään. Valinnaispoluilla opintojaksot sijoittuvat opetussuunnitelmassa eri lukukausille ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden valinnaisopintopolun aihepiiristä.

Valinnaisopinnoista informoiminen

Valinnaisopintoihin hakeutumisesta järjestetään informaatiotilaisuus lukukausittain. Lukukausijohtajat vastaavat informaatiotilaisuuksien järjestämisestä.

Ylimääräiset amanuenssuurit

Ylimääräisistä amanuenssuureista voidaan hyväksyä opintopäällikön päätöksellä valinnaisopinnoiksi enintään 15 opintopistettä siten, että kurssiaikainen 6 opintopisteen laajuinen amanuenssuuri voidaan hyväksilukea valinnaisiin opintoihin 3 opintopisteen laajuisena ja 3 opintopisteen laajuisena suoritettu osa-aikainen amanuenssuuri voidaan hyväksilukea valinnaisiin opintoihin 2 opintopisteen laajuisena. Loma-aikainen yhden kuukauden mittainen amanuenssuuri voidaan hyväksilukea valinnaisiin opintoihin 6 opintopisteen laajuisena.

Lääkärin tehtävissä hankittu työkokemus

Lääkärin sijaisena erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa taikka terveyskeskuslääkärin tehtävissä perusterveydenhuollossa hankittu työkokemus voidaan hyväksyä opintopäällikön päätöksellä valinnaisopinnoiksi enintään 6 opintopisteen osalta siten, että yksi kuukausi tuottaa 6 opintopistettä.

Tutkijalinja, tutkijakoulu ja tutkimustyö

Tutkijalinjan 40 opintopisteen kokonaisuus voidaan lukea hyväksi 30 opintopisteen laajuisena valinnaisena opintona lääketieteen perustutkinnossa. Tutkijakoulun ja tohtoriohjelmien opintojen ja tutkimustyön tekemisestä hyväksytään opintopäällikön päätöksellä valinnaisiksi opinnoiksi yhteensä enintään 15 opintopistettä lääketieteen peruskoulutuksessa. Tutkimustyön hyväksymisen osalta tulee esittää tutkimustyön ohjaajan lausunto tutkimuksen etenemisestä

Tiedekunnan ulkopuolella suoritetut opinnot

Tiedekunnan ulkopuolella suoritettuja tutkintoon soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä valinnaisopinnoiksi opintopäällikön päätöksellä.

Varusmiespalvelun johtajakoulutus

Varusmiespalvelun johtajakouluttajakoulutuksesta voidaan hyväksyä 6 opintopistettä tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Hakemuksen liitteenä tulee olla yksilöity todistus suoritetusta koulutuksesta. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee opintopäällikkö.

Tiedekunnan opiskelijatuutoreiden työn hyväksyminen valinnaisopinnoiksi

Tiedekunnan opiskelijatuutorina toimimisesta voidaan opintopäällikön päätöksellä hyväksyä yhteensä enintään 3 op perustutkinnon valinnaisiin opintoihin. Pre-kliinisenä tuutorina toimimisesta voidaan myöntää 2 op ja kliinisenä tuutorina toimimisesta 1 op, kun tuutori on suorittanut järjestetyn koulutuksen ja toteuttanut vähintään 10 dokumentoitua pienryhmätapaamista ohjaamilleen opiskelijoille. Tapaamiset dokumentoidaan lokikirjaan, jonka sisällön hyväksymisestä vastaa opintoneuvoja.

Opetuksen kehittämistyö

Hyväksytyn suunnitelman perusteella tehdystä opetuksen kehittämistyöstä/projektista voidaan hyväksyä opintopäällikön päätöksellä enintään 2 opintopistettä valinnaisiin opintoihin.

avaa kaikki
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med