Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Jatko-opinnot, laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopinnot

Sisältö

Laskentatoimi ja rahoitus on tieteenala, jonka tutkimuksen ja opetuksen harjoittaminen kuuluu yliopistojen välisessä työnjaossa erityisesti kauppatieteellisten yksiköiden vastuulle. Onkin luonnollista, että mm. elinkeinoelämän piirissä odotetaan laskentatoimelta ja rahoitukselta perustutkimuksen lisäksi myös sovellutuskelpoisia tutkimustuloksia.

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusalue voidaan jakaa kolmeen opintosuuntaan: tilinpäätösinformaatioon, johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen.

Tilinpäätösinformaation tutkimus kohdistuu siihen taloudelliseen informaatioon - sen tuottamiseen, hyväksikäyttöön ja vaikutuksiin - jolla yrityksen toimintaa (taloudellinen asema, toiminnan tulos, rahavirrat) arvioidaan ja sen taloudellinen tulos jaetaan. Myös yhteiskuntavastuun raportointi ja tilintarkastus kuuluvat tämän alueen tutkimuksen piiriin.

Johdon laskentatoimen tutkimus kohdistuu operatiivisen johdon tarvitseman informaation tuottamiseen, hyväksikäyttöön ja vaikutuksiin. Kysymys on tällöin sekä tulevaisuutta koskevasta päätöksenteosta että tapahtuneeseen liittyvistä tarkkailupäätöksistä. Näin johdon laskentatoimen tutkimus kytkeytyy olennaisesti yrityksen taloudellisen ohjaamisen problematiikkaan.

Rahoituksen tutkimus keskittyy ymmärtämään rahoitusmarkkinoiden toimintaa, sijoituspäätöksiä ja erilaisten rahoitusinstrumenttien hinnoittelua. Toisen laajan kokonaisuuden muodostavat
yritysrahoituksen kysymykset liittyen muun muassa pääomarakenteeseen, riskienhallintaan sekä omistajaohjaukseen. Tutkimus on luonteeltaan pääosin kvantitatiivista ja tutkimuskysymyksiä voidaan
tarkastella sekä teoreettiselta että empiiriseltä kannalta.


Opiskelija suorittaa yhteensä 32 op pääaineensa opintoja. Opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja laskentatoimen ja rahoituksen alueella sekä täydentää hänen valmiuksiaan tutkimuksen tekemisessä.

Tilinpäätösinformaation ja johdon laskentatoimen opintosuunnan valinneiden opiskelijoiden jatko-opintojen keskeisen osan muodostavat pakolliset opintojaksot LRJ1 (osat I ja II) sekä LRJ2 ja LRJ3. Jaksoja LRJ2 ja LRJ3 voi korvata myös omaan tutkimusalueeseen sopivilla muualla suoritetuilla opinnoilla, esim. KATAJAn tai UTUGS:in kursseilla. Korvaavuudesta on ensin keskusteltava ohjaavan professorin kanssa. Ks. Muualla suoritettujen jatko-opintojen hyväksilukeminen tutkintoon.

Rahoituksen opintosuunnan valinneiden opiskelijoiden jatko-opintojen keskeisen osan muodostavat rahoituksen valtakunnallisen tohtoriohjelman (GSF) tarjoamat kurssit. Opiskelijan odotetaan suorittavan GSF:n kurssitarjonnan pakolliset peruskurssit (24 op) sekä vähintään yhden valinnaisen kurssin. Puuttuvat opintopisteet (2 op) opiskelija tekee joko suorittamalla LRJ2:n tai LRJ3:n tai korvaavan kurssin (sovittava ohjaajan kanssa etukäteen).

Jatko-opiskelijan valittavana ovat lisäksi ne aineen tarjoamat syventävät opintojaksot, joita ei ole sisällytetty KTM-tutkintoon. Syventävien jaksojen kuvaukset löytyvät KTM-tutkintovaatimuksista.

Lisätiedot

Laskentatoimen ja rahoituksen jatko-opintoihin liittyen katso tiedot opinto-oppaasta ja opinto-opuksesta, ja ole yhteydessä ohjaajaasi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos