Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Jatko-opinnot, toimitusketjujen johtamisen pääaineopinnot

Osaamistavoitteet

Toimitusketjujen johtamisen opinnot keskittyvät kansainvälisesti toimivien teollisuuden ja kaupan yritysten osto-, kuljetus- ja varastotoimintoihin ja materiaalivirran muodostaman logistisen ketjun ohjaukseen. Logististen toimintojen vaikutukset yritysten kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja palvelutasoon ovat keskeisiä opetuksen ja tutkimuksen kohteita. Viime vuosina tutkimusta on tehty myös logistiikan kustannusten osalta niin yritysten, toimialojen kuin valtioidenkin tasolla. Myös toimiala- ja makrotason tarkastelut sekä alan teoria- tai metodologiakehitys voivat hyvin olla jatko-opintojen kohteena. Erityisosaamisena voidaan mainita merenkulkutalouteen painottuva opintojakso.

Aineen merkittävä osaamisalue on ns. Trade and Transport Facilitation (TTF), joka tarkoittaa erityisesti kehittyvien maiden talouden ja ulkomaankaupan edellytysten tukemista. Tähän liittyvien TTF-maa-analyysien teko, aiheen analyyttisten menetelmien kehittäminen sekä empiirisen aineiston kerääminen ovat osa tätä työtä. Aineen tutkijat ovatkin osallistuneet merkittävästi näiden osa-alueiden kehittämiseen mm. Maailmanpankin ja useiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Jatko-opintoja suorittaessaan opiskelija muodostaa laaja-alaisen käsityksen alan viimeisimmästä tutkimuksesta sekä syventää alan tutkimusmenetelmien ja lähestymistapojen hallintaa. Jatko-opintojen keskeinen tehtävä on valmentaa kansainvälistä tasoa olevan tutkimustyön tekemiseen kunkin opiskelijan tutkimusaiheen luonteen huomioiden. Erityisesti omaa tutkimusta tukevat konferenssiesitykset sekä itsenäiset tai tutkijaryhmän laatimat journal-artikkelit ovat keskeinen osa tutkijakoulutusta. Myös osallistuminen kansainvälisiin tohtorikoulutustyöpajoihin kuuluu kiinteänä osana oppiaineen tutkijakoulutukseen. TuKKK:n toimitusketjujen johtamisen jatko-opiskelijat ovatkin osallistuneet aktiivisesti alan yhteispohjoismaisiin ja eurooppalaisiin työpajoihin.

Sisältö

Toimitusketjujen johtamisen opintosuorituksista tulee sopia oppiaineen vastuuopettajan kanssa. Jokaisen jatko-opiskelijan on osallistuttava pääaineessaan järjestettäviin tutkimusseminaareihin ja esitettävä niissä tutkimussuunnitelmansa ja/tai väliraporttinsa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Toimitusketjujen johtamisen jatko-opiskelijat suorittavat pakollisina opintojaksoina sekä LOGJ1:n että LOGJ2:n. Näiden opintojaksojen tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija toimitusketjujen johtamisen ja logistiikan kehitykseen tieteenalana sekä keskeisten tieteellisten menetelmien ja lähestymistapojen ymmärtämiseen ja käyttöön. Opintojaksojen LOGJ4- LOGJ7 tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija toimitusketjujen johtamisen ja logistiikan keskeisiin osa-alueisiin erityisesti hänen oman tutkimusalueensa näkökulmasta. Edellä mainittuja jatkotutkintoon tulevia kuulusteluja voi suorittaa kaikkina toimitusketjujen johtamisen tenttipäivinä, jotka löytyvät korkeakoulun kuulustelujärjestyksestä.

Jatko-opiskelijan valittavana ovat lisäksi ne aineen tarjoamat syventävät opintojaksot, joita ei ole sisällytetty KTM-tutkintoon. Syventävien jaksojen kuvaukset löytyvät KTM-tutkintovaatimusten puolelta. Näiden syventävien opintojaksojen kuulusteluja voi suorittaa ainoastaan kunkin opintojakson omina kuulusteluajankohtina (ks. TuKKK:n kuulustelujärjestys).

OPINTOPISTEITÄ VOI SAADA MYÖS SEURAAVISTA SUORITUKSISTA (ks. tarkemmin LOGJ4-7):

1) TOHTORIKOULUTETTAVAN ANTAMA OPETUS
Tohtorikoulutettava voi saada opintopisteitä yliopistotasolla annetusta opetuksesta, jonka suunnitteluun ja toteutukseen hän osallistuu vastuullisena opettajana ja jonka perusteella hänen voidaan katsoa hallitsevan alansa tärkeitä oppisisältöjä. Lähinnä opintojen loppuvaiheessa annetusta opetuksesta opintopisteitä voi tutkintoon sisältyä tyypillisesti enintään 6 op.

2) TUTKIJALIIKKUVUUS JA VERKOSTOITUMINEN
Kansainvälinen vuorovaikutus, tutkijavaihto ja verkostoituminen ovat oleellinen osa tohtorikoulutusta. Oppiaine tukee kansainvälisyyttä ja antaa vierailuista ulkomaisiin yliopistoihin opintopisteitä, sikäli kun ne tukevat tutkijakoulutusta ja tutkimustyötä. Tutkijaliikkuvuudesta ja verkostoitumisesta voidaan antaa opintopisteitä tutkintoon enintään 6 op.

3) ALUSTUKSISTA/ABSTAKTEISTA/PAPEREISTA kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa voidaan antaa opintopisteitä tutkintoon enintään 6 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics
avaa kaikki
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication