Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Laskentatoimen ja rahoituksen perus- ja aineopintojaksot

Osaamistavoitteet

Talouselämän piirissä odotetaan kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneelta laskentatoimen ja rahoituksen kysymysten tuntemusta ja hallintaa. Laskentatoimen informaatio on keskeinen kieli, jonka avulla organisaatiossa kommunikoidaan, sitä ohjataan, tavoitteita määritetään ja toiminnan tuloksista raportoidaan eri sidosryhmille. Julkisen sektorin rakenteellisen muutoksen haaste lisää osaltaan taloudellisen tietämyksen ja näkemyksen tarvetta koko yhteiskunnassa.

Laskentatoimen tehtävät voivat muodostua opiskelijalle ammatiksi esimerkiksi laskentaekonomina yritysten ja julkissektorin organisaatioiden vaativissa rahoitus- ja talousjohdon tehtävissä tai erikoistuneena yritysanalyytikkona, tilintarkastajana ym. asiantuntijana. Yritystoimintaa mittaavan, analysoivan ja raportoivan luonteensa johdosta laskentatoimi ja rahoitus pääaineena voi antaa erinomaisen pohjan myös organisaatioiden yleisjohdon tehtäviin sijoittuville. Toisaalta laskentatoimen ja rahoituksen tietynasteinen tunteminen on aina mitä tahansa kauppatieteiden maisterin ammattitehtävää palvelevaa ja täydentävää.

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaatin tutkinnosta ja maisterin tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen tutkinto, jossa pakollisten pääaineopintojen osuus on suuri. Opiskelija valitsee erikoistumissuunnan kandidaatin tutkintoa suorittaessaan ja jatkaa syventymistä valitsemaansa aihepiiriin maisterivaiheessa. Merkintä erikoistumissuunnasta tehdään vasta maisteritutkintotodistukseen.

Porin yksikön erikoistumissuunnat ovat johdon laskentatoimi, tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus sekä rahoitus. Johdon laskentatoimeen suuntautunut ekonomi voi valita opintojensa tavoitteeksi työllistymisen teollisuuden tai joko yksityisten tai julkisten palveluorganisaatioiden organisaatioiden talousjohdossa, tai liikkeenjohdon konsulttina. Valinta tapahtuu pääaineen vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineiden kautta.

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan valinnut voi edelleen erikoistua joka vaativiin tilinpäätös- ja verosuunnittelutehtäviin, IFRS tai konsernilaskennan asiantuntijaksi tai tilintarkastajaksi.

Rahoituksen erikoistumissuunta mahdollistaa opiskelijalle suuntautumisen erilaisiin rahoituksen työtehtäviin niin yrityksissä ja julkisella sektorilla kuin rahoitusmarkkinoillakin, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tämän kolmijaottelun mukaisesti on jäsennelty myös eri opintojaksot ja koko laskentatoimen ja rahoituksen opintojen perusstruktuuri. Vain joitakin yksittäisiä kursseja suorittava voi valita opintojaksoja jostain kolmesta osa-alueesta tai vaihtoehtoisesti eri osa-alueiden peruskursseja.

Laskentatoimen ja rahoituksen vastuuopettajana on Kirsi-Mari Kallio (kirsi-mari.kallio@utu.fi).
Laskentatoimen ja rahoituksen omaopettaja on Minna Vähäsalo (minna.vahasalo@utu.fi)

TILINTARKASTUSOPINNOT

HT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetussa yliopistossa tai ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaisessa ammattikorkeakoulussa opinnot tilintarkastuksessa, laskentatoimessa, kauppa- ja taloustieteessä ja oikeustieteessä 2-4 §:n mukaisesti. HT-tutkinnon aihealuevaatimukset tilintarkastuksen, laskentatoimen ja rahoituksen opintojen osalta täyttyvät suorittamalla laskentatoimessa ja rahoituksessa kandi- ja maisterivaiheessa tarjolla olevat tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen opintojaksot: PLR90 Tilintarkastus, PLR94 Sisäinen tarkastus ja PLRS6 Tilintarkastuksen syventävä opintojakso. Ennen vuotta 2016 aloittaneiden opiskelijoiden pitää erikseen suorittaa opintojakso PLR10 Konsernilaskenta ja kansainväliset tilinpäätöskäytännöt.

JHT-tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, vaihtoehtona 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulle käytännön kokemukselle, vähintään 16 opintopisteen tai 10 opintoviikon laajuiset julkissektorin opinnot, jotka käsittävät julkisen sektorin laskentatoimea ja julkishallinnon säätelyä. Opiskelija voi sisällyttää esimerkiksi opintojakson PLRS2 Ulkoinen laskentatoimi yrityksen ja julkisen sektorin organisaation toiminnan kuvaajana edellä mainittuihin julkisen sektorin laskentatoimen opintoihin.

Tilintarkastajan ammattitutkintoon edellytetään myös yleisopintoja ja yritysjuridiikan opintoja. Nämä edellytykset täyttyvät suorittamalla kandivaiheen opinnot laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa ja ottamalla yritysjuridiikan sivuaineeksi joko kandi- tai maisterivaiheessa.

SIVUAINEOPINNOT MUIDEN TIEDEKUNTIEN OPISKELIJOILLE
Sivuaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Sivuaineen opinnot suoritetaan oppiaineen tarjolla olevista perus- ja aineopintojaksoista. Kaikille yhteisten opintojen opintojaksot PLRY1.1 ja PLRY1.2 kuuluvat pakollisina sivuaineeseen. Loput sivuaineeseen sisältyvät opinnot valitaan opintojaksoista PLR3, PLR4, PLR2A, PLR2B, PLR5, PLR10, PLR77, PKT12/PLR12, PLR13/PTJ13, PLR11, PLR90/PYJ17 ja PLR94.

Lisätiedot

Opiskelijat noudattavat valintavuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opetussuunnitelmien lukuvuosittaiset muutokset.

avaa kaikki
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies