Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot

Osaamistavoitteet

KTK-tutkinto johtamisessa ja organisoinnissa tuottaa opiskelijalle valmiudet toimia erilaisissa asiantuntemusta edellyttävissä työtehtävissä yrityselämässä sekä julkisella ja kolmannella sektorilla. Lisäksi KTK-tutkinto antaa opiskelijalle hyvät valmiudet jatkaa opintojaan kohti maisterintutkintoa. Suoritettuaan KTK-tutkinnon pääaineenaan johtaminen ja organisointi opiskelija:
- Omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yritysten ja organisaatioiden johtamiseen ja organisointiin; kykenee tarkastelemaan yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa niin inhimillisistä, rakenteellisista kuin yhteiskunnallisistakin näkökulmista.
- Ymmärtää vastuullisuuden, yhteiskunta- ja tulevaisuusorientoituneisuuden merkitystä osana hyvää johtamista ja organisointia.
- On kehittänyt sellaiset vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, että hän kykenee toimimaan työelämässä menestyksellisesti asiantuntijatehtävissä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Sisältö

KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ: KTK ja KTM

Nykyajan johtaminen edellyttää kykyä toimia muuttuvassa, verkostoituneessa ja entistä vahvemmin globaalissa toimintaympäristössä. Useissa tilanteissa organisaatioiden menestyksekäs johtaminen vaatii sellaista tieto- ja taitopohjaa, johon kuuluu niin johtamisen, organisaatioiden, strategisen johtamisen kuin henkilöstöjohtamisenkin tunteminen.

Johtamisen ja organisoinnin oppiaine tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yritysten ja organisaatioiden johtamiseen ja organisointiin. Koulutusohjelmassa tarkastellaan yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa niin inhimillisistä, rakenteellisista kuin yhteiskunnallisistakin näkökulmista. Johtamisen ja organisoinnin perusta on monitieteinen, ja se soveltaa mm. psykologian, sosiologian, hallinto- ja yhteiskuntatieteiden käsitteitä ja teorioita organisaatioihin ja johtamiseen.

Johtamisen ja organisoinnin oppiaine tarjoaa opiskelijoille koulutusta, joka antaa hyvät mahdollisuudet osallistua ja toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuuden johtajat tarvitsevat kykyä toimia niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin tehtävissä. Oppiaineen koulutusohjelma huomioi tämän muutoksen ja se antaa opiskelijoille valmiuksia työskennellä tässä muuttuvassa ympäristössä. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon koulutusohjelma on rakennettu siten, että siinä yrityksiä ja organisaatioita tarkastellaan liike-elämän ohella myös yhteiskunnallisessa kontekstissa ja niiden yhteiskunnallisen merkityksen ja roolin kautta.

Oppiaineessa korostetaan myös vastuullisuuden merkitystä osana hyvää johtamista ja organisointia. Tämä vastuullisuus näkyy organisaatiotasolla yrityksien yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen ymmärtämisessä (mm. organisaatiososiologia ja yritysten yhteiskuntavastuu). Yksilötasolla se näkyy puolestaan inhimillisen kohtaamisen merkityksen ymmärtämisen kautta (henkilöstöjohtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen).

Myös tulevaisuuteen suuntautuminen on tärkeässä asemassa johtamisen oppiaineen kurssisisällöissä. Koulutusohjelma pyrkii parantamaan opiskelijoiden kykyä havainnoida, jäsentää ja ennakoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tämän asian tueksi se pyrkii edistämään opiskelijoiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Sekä nykyisyyden ymmärtäminen että tulevaisuuden ennakoiminen vaativat tuekseen johtamisen historiallisen kehityksen ja yhteiskunnallisen kontekstin ymmärtämistä. Osana Turun yliopistoa pyrimme yhdistämään kurssisisältöihin yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä sivuavia kysymyksiä. Painotamme opetuksessa asioita, joiden näemme olevan tärkeitä tulevaisuudessa - asioita, jotka ovat tärkeitä myös kymmenen vuoden päästä johtavassa asemassa toimiville henkilöille.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Tutkinto-ohjelma on koostettu siten, että KTM-tutkinnossa suoritetut kurssit syventävät ja täydentävät KTK-tutkinnossa opittuja tietoja. Tämän jatkumo on muodostettu erityisesti neljän seuraavan teeman ympärille:
1) Strateginen johtaminen: KTK-vaiheessa Strateginen johtaminen, KTM-vaiheessa Organisaation strateginen ohjaus ja syventävä erikoistumisjakso (kirjallisuustentti) strategisesta johtamisesta.
2) Organisaatioteoriat: KTK-vaiheessa Organisaatioteoriat ja Organisaatio- ja johtamistieteen klassikot, maisterivaiheessa Organisaatioiden tutkimus ja syventävä erikoistumisjakso (kirjallisuustentti) organisaatioteorioista.
3) Henkilöstöjohtaminen. KTK-vaiheessa henkilöstöjohtaminen, KTM-vaiheessa Strategic international HRM ja syventävä erikoistumisjakso (kirjallisuustentti) kansainvälisesta strategisesta henkilöstöjohtamisesta.
4) Johtaminen: KTK-vaiheessa: Management - Global, Historical and Societal Perspectives, KTM-vaiheessa Toisinajattelua johtamisesta.

Kursseja toteutetaan monimuotoisilla menetelmillä. Perinteisten tenttien ohella opintomuotoina ovat case-analyysit, esseet, lukupäiväkirjat sekä ryhmätyöt. Tavoitteena on, että osasuorituksia arvioidaan myös kurssin aikana opiskelijan kehityksen mahdollistamiseksi.

Johtamisen ja organisoinnin pääaineekseen valinneet opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet monipuolisesti esimerkiksi erityyppisiin liikkeenjohdon konsultoinnin tehtäviin, henkilöstöjohtamisen tehtäviin, koulutus- ja kehittämistehtäviin sekä muihin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Johtaminen ja organisointi on vahvasti tutkimusorientoitunut liiketaloustiede, ja tutkinnon suorittaminen antaa hyvät edellytykset myös jatkokoulutukselle.

Johtamisen ja organisoinnin oppiainevastaava on professori Hannele Seeck (hannele.seeck@utu.fi).
Johtamisen ja organisoinnin yhteisvalinnan opiskelijoiden omaopettaja on yliopisto-opettaja Harri Virolainen (harri.virolainen@utu.fi).

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön järjestämille opintojaksoille on haettava ristiinopiskeluoikeutta. Opinto-oikeutta haetaan ristiinopiskeluhakemuksella. Opintojaksojen ajankohdat tulee varmistaa TTY:n opetusaikataulusta.

SIVUAINEOPINNOT MUIDEN TIEDEKUNTIEN OPISKELIJOILLE
Sivuaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Sivuaineen opinnot suoritetaan oppiaineen tarjolla olevista perus- ja aineopintojaksoista. Kaikille yhteisten opintojen opintojakso PJOY1 kuuluu pakollisena sivuaineeseen. Loput sivuaineeseen sisältyvät opinnot valitaan opintojaksoista PJO1, PJO21,PJO7, PJO22, PJO23, PJO25, PJO20, PJO24 ja PJO13.

avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.