Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Hammaslääketieteen kansalliset osaamistavoitteet perustuvat Association for Dental Education in Europe (ADEE) osaamistavoitteisiin.

I AMMATILLISUUS, ETIIKKA JA VUOROVAIKUTUS

Valmistuessaan hammaslääkäri:
- omaa ajan tasalla olevat tiedot ja kokonaisvaltaisen käsityksen hammaslääkärin ammatista
- omaa valmiuden tieteelliseen ajatteluun ja kriittiseen arviointiin
- osaa toimia hammaslääkärin toimintaa koskevan voimassaolevan lainsäädännön ja asiakirjakäytänteiden mukaisesti
- osaa toimia yksittäisen potilaan ja väestöryhmien hoitoon liittyvien moraalisten ja eettisten vastuiden periaatteiden mukaisesti
- osaa käyttäytyä hoitotyössään ammattimaisesti kaikkia potilaitaan kohtaan
- osaa eläytyä potilaan tilanteeseen empaattisesti ammattimaisuuden säilyttäen
- osaa kertoa potilaalle ymmärrettävästi diagnoosista, hoitovaihtoehdoista, hoidon kulusta, kustannusarviosta, hoidon ennusteesta ja mahdollisista riskeistä
- tunnistaa ja osaa arvioida elämäntilanteen ja kehityksen merkityksen ihmisen käyttäytymiseen
- hallitsee aseptisen työskentelyn perusteet; osaa toimia itse ja ohjaa hoitotiimin toimimaan aseptisten työskentelyn periaatteiden mukaisesti
- hallitsee säteilyturvalainsäädännön; osaa toimia itse ja ohjaa myös hoitotiimiä toimimaan säteilyturvalainsäädännön mukaisesti
- tunnistaa ja osaa toimia asianmukaisesti kohdatessaan kaltoin kohdellun potilaan
- osaa tehdä peruselvytyksen ja välittömät ensiaputoimet
- osaa johtaa ja ylläpitää turvallista työympäristöä
- osaa toimia ammattimaisesti ja rakentavasti yhteistyössä hoitotiimin ja sidosryhmien sekä oman ammattikuntansa kanssa
- osaa työskennellä muiden hoitotiimin jäsenten kanssa huomioiden terveydentilan, turvallisuuden ja kliinisten riskien hallinnan
- tunnistaa ja osaa toimia hammaslääkärin ammatin terveysriskit huomioiden
- osaa ryhtyä asianmukaisiin toimiin auttaakseen taitamatonta tai epäeettisesti toimivaa kollegaa tai hänen potilaitaan
- osaa kommunikoida luontevasti ja asiantuntevasti sidosryhmien kanssa
- osaa seurata alan kehitystä ja kykenee arvioimaan omaa täydennyskoulutuksen tarvettaan
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa omassa viestintätyylissään sekä ymmärtää ja osaa analysoida nonverbaalisen viestinnän merkitystä
- osaa käyttäytyä kollegiaalisesti ja omalta osaltaan työ- ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia edistävästi
- osaa käyttäytyä työssään ja työyhteisössään ammattimaisesti myös saadessaan negatiivista tai asiatonta kritiikkiä
- osaa kertoa terveyspalveluiden organisaation rakenteesta, terveyspalvelujen tuottamisesta ja erikoissairaanhoidosta

II TIEDOLLINEN PERUSTA JA TIETOJENKÄSITTELY

Valmistuessaan hammaslääkäri:
- osaa arvioida ja käyttää työssään ajantasaisia tietoja purentaelimen sairauksista ja toimintahäiriöistä sekä osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa huomioiden lääketieteen eri osa-alueet
- osaa käsitellä hankkimaansa tietoa kriittisesti ja soveltaa tietoa potilaan hoitoon
- osaa käyttää hammaslääketieteen peruskäsitteitä ja -termejä asianmukaisesti
- osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon
- tunnistaa tieteellisen tutkimuksen ja alan kehityksen seuraamisen merkityksen sekä osaa soveltaa uusimpia tieteellisiä periaatteita
- osaa käyttää näyttöön perustuvia ja hammaslääkärikunnan yleisesti hyväksymiä materiaaleja ja hoitokeinoja
- osaa tuoda aktiivisesti tietonsa ja taitonsa työyhteisön käyttöön

III KLIININEN TUTKIMINEN, DIAGNOSTIIKKA JA HOIDON SUUNNITTELU

Valmistuessaan hammaslääkäri:
- osaa selvittää ja kirjata olennaiset esitiedot potilaan yleisterveydentilasta sekä yksityiskohtaiset tiedot suun terveyden nykytilasta, hoitohistoriasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä
- osaa tutkia potilaan, käyttää diagnostisia apuvälineitä ja tehdä tai järjestää tarpeelliset lisätutkimukset
- osaa kirjata statuksen asianmukaisesti
- osaa yhdistää hankkimaansa tietoa ja tulkita löydöksiä
- osaa tehdä diagnoosin perustuen anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen, tarpeellisiin lisätutkimuksiin sekä tutkittuun teoreettiseen tietoon tai vahvaan kokemukselliseen näyttöön (evidence-based)
- osaa laatia hoitosuunnitelman potilaan kokonaistilanteeseen sopivaksi huomioiden iän, yleisterveydentilan sekä hoitoon liittyvät sosiaaliset ja psykologiset tekijät
- tuntee tupakan, alkoholin, lääkkeiden ja ravinnon merkityksen ja huomioi tekijät hoidon suunnittelussa
- osaa suunnitella realistisen hoitoaikataulun huomioiden toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen
- osaa analysoida omahoidon merkityksen osana hoitosuunnitelmaa
- osaa tehdä ja kirjata diagnoosin hoitosuunnitelman, kustannusarvion ja hoitopäätöksen perustuen kliiniseen tutkimukseen ja yleisesti hyväksyttyihin hoitovaihtoehtoihin yhteisymmärryksessä potilaan kanssa
- osaa konsultoida tarpeen vaatiessa
- kykenee arvioimaan hoidon ennustetta
- tunnistaa oman osaamisensa rajat ja osaa lähettää potilaan tarvittaessa asianmukaiseen jatkohoitoon

IV POTILAAN HOITO JA SUUN TERVEYDEN YLLÄPITO

Valmistuessaan hammaslääkäri:
- osaa hoitaa potilaan suun sairauksia tehokkaasti ja turvallisesti pyrkien parantamaan potilaan terveydentilaa ja elämänlaatua huomioiden potilaan kokonaistilanteen
- osaa toteuttaa hoidon yhteisymmärryksessä potilaan tai häntä edustavien tahojen kanssa
- osaa arvioida antamansa hoidon laatua
- huomioi omahoidon merkityksen potilaan hoidossa ja ohjeistaa potilasta ylläpitämään suun terveyttä ja saavutettua hoitotulosta
- osaa todentaa hoidon tulokset ja potilaan vasteen hoidolle sekä luoda antamalleen hoidolle ennusteen
- tunnistaa potilaan hoitotilanteeseen liittyvän kivun, pelon ja stressin sekä osaa käyttää niiden hallinnassa asiaankuuluvaa lääkitystä ja/tai toimintatapoja
- osaa antaa välittömän ensiavun hammas- ja suusairauksissa, suun ja kasvojen alueen traumoissa sekä antamaansa hoitoon liittyvissä tilanteissa
- osaa toimia vastaanottotoiminnan yhteydessä ilmenevissä hätätilanteissa sekä osaa luoda ennakoivan ja toteutettavissa olevan toimintamallin mahdollisten hätätilanteiden varalle

V TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Valmistuessaan hammaslääkäri:
- tuntee suun terveyden merkityksen potilaan yleisterveydelle
- osaa analysoida terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen merkitystä suusairauksien ehkäisyssä ja saavutetun hoitotuloksen ylläpitämisessä
- osaa soveltaa terveyden edistämisen ja sairauden ehkäisyn keinoja yksilö-, ryhmä- ja väestötasolla
- osaa toimia terveyden edistämisen periaatteiden mukaan ja viedä tietoa toimintaympäristöönsä
- tunnistaa ja osaa analysoida sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ympäristöihin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat terveyteen ja sairauteen
- tietää toimintatavoista, joiden avulla pyritään mahdollistamaan kaikkien väestöryhmien hoitoon pääsy
- osaa kehittää suun terveydenhuoltoa osana muuta terveydenhuoltoa ja huomioida ympäröivän yhteiskunnan

avaa kaikki
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet