Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Väitöskirja, 180 op

Sisältö

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva esitys aiheesta, joka kuuluu jonkun edellä luetellun tieteenalan piiriin. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä monografia tai kokoomaväitöskirja, joka koostuu joukosta samaan aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja, julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia tai muista vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävistä töistä sekä niistä laaditusta synteesistä. Synteesissä esitetään tutkimuksen ongelma, sen motivointi ja tieteellinen asemointi sekä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Kokoomaväitöskirjojen tunnuspiirteet määritellään tarkemmin johtokunnan antamassa erillisohjeessa.

Väitöskirja on jätettävä tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunnalle esitarkastusta varten. Hakemukseen liitetään väitöskirjan käsikirjoitus yhtenä täydellisenä kappaleena. Tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani määrää tutkimus- ja jatkokoulutustoimikuntaa kuultuaan väitöskirjalle vähintään kaksi korkeakoulun ulkopuolista esitarkastajaa, joista molemmilla on vähintään tohtorin pätevyys ja joista ainakin toinen on vähintään dosentti tai hänellä on vastaava pätevyys.

Tarkastuksen suoritettuaan esitarkastajien tulee ilmoittaa, onko opinnäytteellä katsottava olevan sellainen tieteellinen arvo, että sitä on pidettävä väitöskirjalle asetettavat vaatimukset täyttävänä. Esitarkastajien tulee antaa lausuntonsa pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lopullinen käsikirjoitus on jätetty esitarkastajille. Tarkastajien perustellun kirjallisen lausunnon perusteella varadekaani myöntää tutkimus- ja jatkokoulutustoimikuntaa kuultuaan väittelyluvan väitöskirjan julkistamiseen sekä määrää väitöskirjan tarkastajaksi yhden tai kaksi vastaväittäjää, joista ainakin toinen on vähintään dosentti tai hänellä on vastaava pätevyys. Lisäksi väittelyluvan myöntämisen yhteydessä varadekaani nimittää väitöskirjan arvostelua varten arvostelutoimikunnan, johon kuuluvat esitarkastaja(t), vastaväittäjä(t) ja väitöskirjan ohjaaja(t). Edelleen varadekaani määrää TuKKK:n professorin, myös emeritus/emerita, tai erityisestä syystä vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneen valvojan eli kustoksen väitöstilaisuuteen.

Väitöskirja on julkaistava johtokunnan hyväksymällä tavalla. Tämän lisäksi teos on pidettävä vähintään 10 päivän ajan ennen määrättyä tarkastustilaisuutta saatavilla korkeakoulun osoittamassa paikassa, mikäli tästä ei myönnetä poikkeusta. Väitöskirjan painatusprosessiin tulee varata aikaa noin seitsemän viikkoa.

Johtokunta arvostelee väitöskirjan tarkastajien lausunnon perusteella seuraavin arvolausein:
- laudatur
- eximia cum laude approbatur
- magna cum laude approbatur
- cum laude approbatur
- non sine laude approbatur
- lubenter approbatur
- approbatur.

Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta on laatinut väitöskirjojen arvostelusta erillisohjeen, jossa arviointikriteerit kuvataan seikkaperäisemmin. Ohje on luettavissa TuKKK:n internet- ja intranet-sivuilla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.