Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6020 Ydinfysiikka I 3 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Eino Valtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Fysiikan perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opettaa ydinfysiikan peruskäsitteet, ytimen perusrakenne ja –ominaisuudet sekä perehdyttää opiskelija yksinkertaisiin ydinmalleihin. Esittää radioaktiivisen hajoamisen eri muodot sekä antaa käsitys fission ja fuusion pääperiaatteista. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ydinfysiikan peruskäsitteet, osaa soveltaa Rutherfordin sirontalakia ja laskea ytimen nukleonien sidosenergiat sekä määrittää isobaariryhmien stabiileimmat nuklidit. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia ydinmalleja ydinten ominaisuuksien ennustamiseen. Opiskelija pystyy soveltamaan radioaktiivisen hajoamisen teoriaa esim. geologisten näytteiden iän määritykseen, arvioimaan gammatransitioiden todennäköisyyksiä sekä osaa laskea fissiossa ja fuusiossa vapautuvan energian.

Sisältö

Rutherfordin ydinatomi ja klassinen havaintoihin perustuva kuva ytimestä. Nukleonirakenteeseen perustuva ydin. Ydinmallit: pisaramalli kuorimalli ja kollektiivinen malli. Radioaktiivinen hajoaminen: hajoamislaki, radioisotooppien tuotto ja hajoaminen, hajoamistyypit, luonnollinen radioaktiivisuus. Fissio ja fuusio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

vähintään 20 % laskuharjoituksista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltu suoritusajankohta: LuK -tutkinto 2. vuosi.
Opetuksen suunniteltu ajankohta: Periodi IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Kirjallisuus: Martin, B.R., Nuclear and particle physics: An introduction, John Wiley & Sons, 2007. Krane, K.S., Introductory nuclear physics, John Wiley & Sons, 1988.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan aineopinnot (Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet