Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1024 A16. Proseminaari ja kandidaatin tutkielma, P 10 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Maarit Mutta, Fanny Kerignard
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vähintään yhden praktikumin suorittamista suositellaan ennen proseminaariin osallistumista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on perehtynyt tutkielmatyön kuluessa tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin.

Sisältö

a. Johdantokurssi: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkielman eri osakokonaisuudet (tutkimuskysymysten laatiminen, teoreettisen viitekehyksen laatiminen, metodologian rakentaminen ja analyysin toteuttaminen).

b. Proseminaari: Tutustuminen tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin: tieteellisen tekstin rakenne ja sen eri osat, kieliopilliset, tyylilliset ja leksikaaliset valinnat sekä tieteellisen kirjoittamisen eettiset kysymykset (sitaattien käyttö, referointi).

Toteutustavat

a. Johdantokurssi: luento, pienryhmäopetus

b. Proseminaari: seminaari

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Seminaari
  • ranskaksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

a. Johdantokurssi: osallistuminen opetukseen ja harjoitustyöt

b. Proseminaari: osallistuminen opetukseen ja seminaari

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a. Johdantokurssi: ilmoitetaan kurssilla

b. Proseminaari: kurssilla jaettava materiaali

Lisätietoja

a. Johdantokurssi: Kurssiin kuuluu luentokurssi (4h/vko/periodi I), kirjallisuutta, harjoitustyö sekä tutkimussuunnitelman laatiminen.

b. Proseminaari: Perehtyminen tieteellisten tekstien (artikkelien, katkelmien) ominaisuuksiin ja oman tekstin tuottamiseen (2h/vko/periodi II ja periodi III). Työ kirjoitetaan valmiiksi I-III periodien aikana. Työn käsittely, toisen osallistujan opponointi (= työn kriittinen arviointi) ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja tuutorointiin (2h/vko/periodi IV).

c. Pääaineopiskelijat viimeistelevät seminaarityön niin, että se voidaan hyväksyä humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavaksi tutkielmaksi. Tätä varten työhön voidaan lisätä työn käsittelyn aikana ehdotetut tarvittavat muutokset ja siihen pitää liittää suomenkielinen lyhennelmä, jotka seminaarin ohjaaja(t) hyväksyy/hyväksyvät. Kun HuK-tutkielma on hyväksytty, opiskelija voi ilmoittautua kypsyyskokeeseen tiedekunnan kansliassa. Pääaineopiskelijat saavat loppumerkinnän tästä suorituksesta vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen