Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM0002 PO2, Oikeudellinen ratkaisutoiminta 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA:tohtorikoulutettava Mikael Koillinen, 3335854, mikoilli(at)utu.fi, ti 10-11.MUUT OPETTAJAT: ap.prof. Tuomas Mylly, 3335843, tuomyl(at)utu.fi, tutkijatohtori Mia Hoffren, 3335829, mimaho(at)utu.fi, tutkijatohtori Mika Viljanen, 333 88462, mivevi(at)utu.fi, vierailevat luennoitsijat

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opintojaan aloittelevalle oikeustieteen opiskelijalle yleiskuva oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja argumentaation käytännöllisistä lähtökohdista sekä niiden kautta avautuvista kiinnekohdista demokraattisen oikeusvaltion ideoihin, kansainvälistymiseen ja oikeustieteeseen. Siinä pyritään myös antamaan valmiuksia oikeudellisen tiedon hankintaan, perusteltujen kannanottojen tuottamiseen sekä oikeudellisten väitteiden omakohtaiseen ja kriittiseen arviointiin. Lisäksi luodaan edellytyksiä kirjallisen ja suullisen juridisen argumentaation sekä ryhmätyötaitojen kehittämiselle.

Sisältö

- Oikeusjärjestelmä, oikeuslähteet ja oikeuden muutos
- Oikeuden kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen
- Oikeuden johdonmukaisuus ja ristiriitaisuus
- Kritiikin mahdollisuudet
- Soveltaminen ja tulkinta
- Oikeudellisen tiedon hankinta ja itsenäinen arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 1 t

Lähestymiskulma on ongelmakeskeinen. Jaksolla hyödynnetään erityisesti periaatteellisesti merkityksellisiä konkreettisia oikeustapauksia, joita tarkastellaan vaihtoehtoisista, mutta kuitenkin oikeudellisesti perusteltavissa olevista suunnista. Näin pyritään tuomaan näkyville paitsi oikeusjärjestelmän moniaineksisuutta ja sisäistä jännitteisyyttä, myös tällaisten jännitteiden vaikutuksia sille, miten oikeastaan hahmotamme kulloinkin käsillä olevaa ratkaisutilannetta ja siinä avautuvia oikeudellisia mahdollisuuksia. Sivutuotteena kurssilla perehdytään myös muun muassa oikeuslähteisiin ja niiden käyttöön erilaisissa käytännön ratkaisutilanteissa.

Luento-opetus on vuorovaikutteista. Opiskelijoiden tulee perehtyä käsiteltäviin tapauksiin ennakolta ja tehdä niihin liittyviä kotitehtäviä.

Opintojaksoon sisältyy luentojen ohella ryhmätyönä toteutettava ja simuloitua oikeudenkäyntiä seuraileva oikeustapausharjoitus, joka perustuu opintojakson alussa jaettaviin tehtäviin. Opiskelijat jaetaan 4 hengen joukkueisiin, joiden tehtävänä on kirjoittaa mahdollisimman hyvin perusteltu kirjelmä tehtävänannon mukaisen oikeudellisen argumentin tueksi. Kirjelmät käsitellään suullisesti seminaarissa, jossa jokainen joukkue saa vastaansa päinvastaista kantaa edustavan joukkueen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ryhmätyönä suoritettava oikeustapausharjoitus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettavat oikeustapaukset ja oikeuskirjallisuus
Lisätietoja

AJANKOHTA: 17.9.-11.10.2012

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto