Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1040 Eurooppaoikeus 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Snell
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin (EU) ja sen oikeuden kehityksestä, rakenteesta, instituutioista, oikeuslähteistä ja niiden ominaispiirteistä, sekä EU-oikeuden ja jäsenvaltioiden oikeuden suhteesta. Opiskelija hahmottaa perus- ja ihmisoikeuksien asemaan EU:ssa liittyvät kysymykset ja ongelmat, EU-tuomioistuimen keskeiset tehtävät, sekä sisämarkkinaoikeuden pääelementit ja muutostendenssit. Opiskelijalla on myös perusvalmiudet EU-oikeuden soveltamiseen.

Sisältö

Euroopan integraation historia
EU:n toimielimet ja lainsäädäntö
Välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu
Perusoikeudet
Ennakkoratkaisupyynnöt
Suorat kanteet
Tavaroiden vapaa liikkuvuus
Henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Foundations of European Law -kurssille (TLS) osallistuu myös vaihto-opiskelijoita ja Law and Information Society -maisteriohjelman opiskelijoita. LIS- ja vaihto-opiskelijoiden sisäänottokiintiö on max 30 opiskelijaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus 24 t, mihin sisältyy vapaaehtoisista harjoitustehtävistä annettava palaute.

Opetuskieli

englanti

Opetus on kokonaisuudessaan englanniksi ja opetukseen osallistuu myös vaihto-opiskelijoita ja Law and Information Society -maisteriohjelman opiskelijoita (vastaava TLS-opintojakso). Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee aiempaa paremmin opiskelemaan ja työskentelemään vieraalla kielellä ja opiskelemaan englanninkielistä oikeustieteellistä tekstiä. Opiskelijan tulee tutustua aihepiiriin ja terminologiaan myös suomeksi teoksen Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita (2., uudistettu painos, Edita 2010 tai uudempi) sekä luennolla viitatuin osin myös perussopimusten suomenkielisten toisintojen avulla. Keskeinen käsitteistö välitetään opintojaksossa suomeksi myös luennoilla. Tentissä saa vastata englanniksi tai suomeksi. Kysymykset perustuvat luentoihin ja oppimateriaaleihin. Kysymykset ovat suomeksi ja englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi

Tentin voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määrittyy tentin perusteella (tentissä max. pisteet 40). Luentojen yhteydessä järjestetään myös vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, jotka voivat tuottaa lisäpisteitä tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus: ks. opintojakson opetusohjelma

Lisätietoja

Osallistumisoikeuden rajaus:
Osallistumisoikeus opintojaksolle vain:
pääaineopiskelijoilla, sivuaineopiskelijoilla ja TY:n vaihto-opiskelijoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Optional courses (MDP in Law and Information Society)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Aineopinnot I (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto