Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2228 Prosessioikeuden eurooppalaistuminen 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Prosessioikeuden professori Tuomas Hupli
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan laaja-alaisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja viimeaikaisen eurooppalaistumiskehityksen asettamia uusia haasteita kansalliselle lainkäytöllemme. Opetus koostuu luennoista ja seminaareista, joilla pyritään tukemaan osallistujien tutkielmatyötä.

Osaamistavoitteet

Syvällinen tietämys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä ja toteutumisesta nykyoloissa sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Uusien menettelysäännösten lisäksi tarkastellaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taustalla olevia prosessiperiaatteita sekä perustuslakimme, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja prosessioikeuden eurooppalaistumisen asettamia uusia haasteita. Samalla perehdytään aiheeseen liittyviin aineellisoikeudellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä vertailukohteina ulkomaisiin järjestelmiin ja oikeuskulttuureihin. Ongelmia tarkastellaan asianosaisten, heidän avustajiensa, muiden oikeudenkäynnissä kuultavien henkilöiden, tuomioistuinten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Erityistä painoa asetetaan metodologisten ja käytännöllisten taitojen kehittämiseen uusien menettelysääntöjen ja periaatteiden soveltamisesta.

Sisältö

-Prosessitavoitteet ja -periaatteet
-Uusi oikeudenkäyntimenettely ja muutoksenhaku
-Prosessin osallisten asema ja mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa
-Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys lainkäytössä
-Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset
-Prosessioikeuden eurooppalaistuminen ja kansainvälistyminen
-Siviiliasioiden täytäntöönpano ja insolvenssimenettelyt kansainvälistyvässä ympäristössä.

Toteutustavat

Syyslukukaudella pidetään alkuseminaari (noin 30 t), johon sisältyy kirjallisuusseminaari, ja kevätkaudella loppuseminaari eli tutkielmaseminaari (noin 24 t). Lisäksi on tutkielmien tekoon liittyvää ohjausta.
Seminaariesitelmien opponoinnit valmistellaan ryhmätyöskentelynä, jota varten opiskelijat jaetaan opponointiryhmiin.
Luento-opetus 10 t
Professori (syyslukukaudella): 10 t
Pienryhmäopetus: osallistujamäärästä riippuen yhteensä noin 54 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tentti suoritetaan yhdessä osassa syventävien opintojen tenttipäivinä, mieluiten jo syyslukukaudella ja viimeistään kevätlukukauden aikana. Osaan kirjallisuudesta tutustutaan syksyn kirjallisuusseminaareissa. Opiskelija voi halutessaan korvata osan oppimateriaalista vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittavalla saksankielisellä kirjallisuudella. Lehtori Almut Meyer antaa tässä tapauksessa materiaalin ymmärtämistä tukevaa saksan kielen opetusta.
Syyslukukaudella laaditaan parityönä kirjallisuusseminaari sekä n. 10 sivun pituinen harjoituskirjoitus tai oikeustapauskommentaari, jotka käsitellään alkuseminaarissa kirjoittajan ja opponointiryhmien esitysten pohjalta. Lisäksi pyritään löytämään kullekin osallistujalle häntä kiinnostava tutkielman aihe, ja laaditaan tutkimussuunnitelma.
Kevätlukukaudella pidetään loppuseminaarit, joissa tavoitteena on lähes valmiin tutkielmatyön esittely ja toisen työn opponointi.
Tutkielman ohjepituus on 70-90 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pellonpää, Matti ym.: Euroopan ihmisoikeussopimus, 5. uudistettu painos, 2012 s. 1-311 ja 462-642.

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 69/2012 sekä lausuntokooste OM Mietintöjä ja lausuntoja 30/2013 taikka asiaa koskeva hallituksen esitys, jos se on annettu.

Niemi-Kiesiläinen, Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta. 2004.

 

Kirjallisuusseminaarissa esiteltävä teos voidaan valita mm. seuraavista:

Europeanization of Procedural Law and the New Challenges to Fair Trial. Edited by Laura Ervo, Minna Gräns and Antti Jokela, 2009, ISBN 978-90-8952-005-5

Virolainen, Jyrki - Martikainen, Petri: Tuomion perusteleminen, 2010.

Määttä Pekka, Rikosasian joutuisa käsittely: perusoikeus ja tuomarin velvollisuus. 2013. 

Autio Anna-Liisa, Lainkäyttö yrityksen riidanratkaisussa, 2014.

Laukkanen Sakari, Tuomarin rooli. 1998.

Saranpää Timo, Näyttöenemmyysperiaate. 2010.

Mika Launiala, Esitutkinnan funktiot ja esitutkintaperiaatteet 2013

Yhteensä n. 1200 sivua

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2014 - KL 2015 ja SL 2015 - KL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Syyslukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto