Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2233 Ympäristöoikeus murroksissa 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Anne Kumpula
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Ympäristöoikeuden syventävien opintojen tavoitteena on, että
- opiskelija oppii ymmärtämään ympäristöoikeudellisen sääntelyn viimeaikaiset muutostendenssit ja murrokset
- tuntee ympäristöoikeudellisen sääntelyn kansainvälistymisen vaikutustavat kansalliseen sääntelyyn
- tuntee moninaistuneiden ohjauskeinojen merkityksen
- tunnistaa ympäristöoikeudellisen tutkimuksen ominaispiirteet ja
- tunnistaa ympäristöoikeudellisen tutkimuksen monitieteisyyden vaateet

Sisältö

Ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa on 2000 -luvulla tunnistettu erisuuntaisia muutostendenssejä ja murroksia. Ne liittyvät sääntelyn kansainvälistymiseen että sääntelykohteiden muutoksiin, jälkimoderneiksi määriteltyjen ympäristöongelmien synnyttämiin haasteisiin. Eräs muutostendenssejä kuvaava prosessi liittyy ympäristöoikeudellisten ohjauskeinojen monipuolistumiseen. Samalla kun ympäristöoikeuden perinteiset ohjauskeinot ovat saaneet rinnalleen paremmin taloudellista toimintapotentiaalia hyödyntäviä instrumentteja, on oikeuden rooli myös itsenäisenä, taloudellista toimintaa ja sen taustarationaliteettia säännöstävänä normatiivisena järjestelmänä korostunut. Nämä eritasoiset ja osittain ristiriitaisetkin muutostendenssit ovat myös ympäristötutkimuksen uusina teemoina ja lähestymistapoina. Ne tarjoavat kiinnostavan lähtökohdan syventää ympäristösääntelyn sisältöä, kehityspiirteitä ja normatiivista toimintaympäristöä koskevaa tietämystä.
Tutkielman aihepiiri voi liittyä kansallisen, kansainvälisen tai Euroopan unionin ympäristösääntelyn kehitystendensseihin. Myös muista ympäristöoikeuden alaan kuuluvista teemoista kiinnostuneet voivat osallistua syventäviin opintoihin ja valita opinnäytteidensä aiheet kiinnostuksensa mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 32 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Kevätlukukausi
- tammi-helmikuun vaihteessa ensimmäinen kokoontuminen ja syventävien opintojen toteuttamisesta ja aikataulusta sopiminen (2 h).
- helmikuussa järjestetään orientoivaa luento-opetusta 4 tuntia ja
- erityisesti ympäristöoikeudellisen tutkimuksen metodisiin valintoihin perehdyttävä lukupiiri seminaarissa erikseen jaettavan aineiston perusteella ( 15 h).
- toukokuussa pidettävään orientoivaan seminaariin ( 14 h) kukin osallistuja laatii sovitusta aiheesta noin 15-20 -sivun pituisen kirjoituksen tutkielmansa aihepiiristä ja pitää siitä seminaarissa alustuksen. Päätteeksi sovitaan osallistujien tutkielmien aiheista ja kunkin tutkielman tekijän aikataulusta.
Syyslukukausi
- syyskuussa pidetään dispositioseminaari, jossa käsitellään kunkin osallistujan tutkimussuunnitelma ja
- väitöskirja-lukupiiri, jossa opiskelijat arvioivat tenttivaatimusten 1 kohdassa mainittuja väitöskirjoja
- lokakuussa järjestetään luento-opetusta 6 tuntia (vastaava opettaja ja vierailevat luennoitsijat).
- joulukuussa pidetään loppuseminaari (15 h tuntia).
Opiskelija kirjoittaa tutkielman aihepiiristä 20 sivun pituisen aineen, joka käsitellään seminaarissa yhdessä tutkielman jäsentelyn kanssa.
Opiskelija kirjoittaa tutkielman (ohjepituus 70-90 sivua) opettajan kanssa sovittavasta aiheesta.

Opintojakson kirjallinen tentti suoritetaan kirjallisena kotitenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.  Opiskelija laatii kirja-analyysin jostakin seuraavasta tai opiskelijan kanssa erikseen sovittavasta tutkimuksellisesta teoksesta:

Kuokkanen: International Law and the Environment: Variations on a Theme; Kokko: Biodiversiteettiä turvaavat oikeudelliset periaatteet ja mekanismit, 2003; Suvantola: Huominen ei koskaan kuole, 2006; Utter: Normativ miljökvalitet, 2007; Similä: Regulating Industrial Pollution. The Case of Finland, 2006; Herler: Markföroreningsansvaret, 2007; Belinskij: Oikeus veteen : talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa, 2010. (220–360 s.); Borgström, Suvi: Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? Ekologis-juridinen näkökulma suden suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, 2011; Pappila, Minna: Metsäsääntely Suomessa ja Venäjällä. Näkökulmia kestävään metsätalouteen, 2011.

Kotitenttiin sisältyy yksi seuraavista teoksista tai muu opiskelijan kanssa erikseen sovittava tutkimuksellinen teos (200-400 s.)

1. Lee: EU Environmental Law. Challenges, Change and Decision-Making, 2005 tai de Sadeleer: Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, 2002 tai Scott (ed.): Environmental Protection. European Law and Governance, 2009,   Morgera: Corporate Accountability in International Environmental Law, 2009, Lange: Implementing EU Pollution Control. Law and Integration, 2008 tai muu opiskelijan kanssa erikseen sovittava tutkimuksellinen teos.  (200-400 s.); Bosselman: The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance, 2008.

2. Opiskelijan kanssa erikseen sovittava aineisto, joka liittyy opiskelijan tutkielman aihepiiriin.  (n. 200 s.)

Tenttikirjallisuus suoritetaan yhdessä osassa syventävien opintojen tenttipäivinä tai muuna erikseen sovittavana tenttipäivänä. Tentti-ilmoittautumiseen on merkittävä myös, mitkä vaihtoehtoisista teoksista on luettu. Tenttivaatimuksia voidaan muokata opiskelijan suuntautumisen mukaan.

Lisätietoja

AJANKOHTA:KL 2015 - SL 2015 ja KL 2016 - SL 2016

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Kevätlukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto