Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3006 PJOS1 Organisaatioiden tutkimus 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Terhi Tevameri
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata organisaatioiden tutkimuksen historiallisen kehityksen aina klassikoista nykypäivän tutkimussuuntauksiin. Opiskelija kykenee soveltamaan tietoa organisaatioiden kehittämisen kentästä ja hän osaa määritellä laaja-alaisesti organisaatioteorian keskeisen käsitteistön. Opiskelijan kyky lukea ja arvioida itsenäisesti ja kriittisesti organisaatiotutkimusta on kehittynyt pro gradu -tutkielmatyöskentelyn edellyttämälle tasolle.

Sisältö

Organisaatioteorian keskeiset käsitteet ja ulottuvuudet sekä organisaatioiden tutkimuksen historia ja pääsuuntaukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 6 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

* Alkutentti teoksesta Hatch (2006), arvostelu hyväksytty/hylätty.
* Ennakkotehtävät 4 kpl (kaikki suoritettava hyväksyttävästi) tai lopputentti (lopputentti tehdään vain, jos opiskelija ei ole suorittanut hyväksyttävästi ennakkotehtäviä). Arvostelu hyväksytty/hylätty. Erityisen ansiokkaasta vastauksesta voi saada lisäpisteitä lopputyöhön.
* Kirjallinen ryhmätyö opettajan ohjeiden mukaan, arvostelu 1-5.

Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo 80%.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives (2nd edition). Oxford University. Hatch, Mary Jo with Cunliffe, Ann (2006), 0-19-926021-4.

2. Artikkelikokoelma.

Lisätietoja

Opintojaksolle voivat osallistua ainoastaan alkutentin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat.
Opintojakso on pakollinen kaikille johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P023006 PJOS1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet