Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUON3758 AO1/ePEDA 10 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: rehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari (yhteyshenkilö); OKL Turku: ma. yliopisto-opettaja Anu Warinowski

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tutustunut monipuolisesti opettajan työhön, yksittäisiin oppilaisiin, monikulttuuriseen luokkayhteisöön, oppijan tuen tarpeisiin ja mahdollisen avustajan käyttöön luokkatilanteissa. Opiskelija osaa perusasiat tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa. Opiskelija omaksuu ammatillisen kasvun ja kehityksen ajattelutavan.

Sisältö

- oppimis- ja opetusprosessin perusperiaatteet
- tutustuminen kokonaisvaltaisesti yksittäiseen oppilaaseen ja opettajan työhön
- vastuullinen osallisuus kasvatuksen suunnittelussa, opettamisessa ja oppimisessa
- yhdessä opettaminen

Toteutustavat

- orientoivat luennot (OKL) 6 t
- oppituntien ohjattu seuranta 10 t
- infoluento (OKL ja TNK) 4 t
- ryhmäohjaus TNK:n lehtorit 4 t
- opetusryhmän oppituntien seuraaminen 20 t (sisältäen pohjatunnit)
- oppituntien suunnittelu ryhmässä ja yksin 37 t
- oppitunnit 8-12 t
- koulutyö 4 t
- harjoittelupäiväkirjan työstäminen 5 t
- nimikko-oppilaaseen tutustuminen ja raportointi 5 t
- raportointiseminaari (OKL) 4 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, oppituntien seurantaan, suunnitteluun ja pitoon sekä palautekeskusteluihin. Opiskelija laatii harjoitteluraportin ja osallistuu raportointiseminaariin.

Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Luokanopettajan koulutuksen opiskelijat: Harjoitteluun integroidaan kasvatustieteen perusopintojen opintojaksojen PO3 Kasvatuspsykologia, PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet ja PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely sekä kasvatustieteen aineopintojen opintojakson AO4 Tutkimustyöpaja 1 että perusopetuksessa opetettavien aineiden monialaisten opintojen sisältöjä.

Ks. harjoittelun kuvaus myös opetusharjoitteluoppaasta:
https://waris.utu.fi/display/TNK/Opetusharjoitteluopas

Harjoitteluun tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma