Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5102 Orgaaninen kemia/perusopinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssi pyrkii esittelemään orgaanista kemiaa laaja-alaisesti. Tarkoituksena on, että opiskelija hallitsee orgaanisen kemian tavallisimmat esitystavat ja termit sekä orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusperiaatteet. Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät orgaaniset yhdisteryhmät, niiden tyypillisimmät ominaisuudet sekä tavallisimmat reaktiot. Reaktioita käsitellään myös mekanistisesti ja pyrkimyksenä on, että opiskelija tuntee myös tavallisimmat reaktiomekanismit.
Systemaattisen tarkastelun lomassa esitellään orgaanista kemiaa laajemmin ja puhutaan lyhyesti fysikaalisesta orgaanisesta kemiasta, synteettisestä kemiasta, spektroskooppisista menetelmistä, biomolekyylien kemiallisista reaktioista sekä biologisissa prosesseissa tapahtuvista kemiallisista ilmiöistä. Keskeinen tavoite on luoda opiskelijalle käsitys siitä, mitä kaikkea orgaaninen kemia on, miten se liittyy muihin kemian aloihin ja muihin luonnontieteisiin. Opiskelijalle tulisi muodostua myös käsitys siitä, missä orgaanista kemiaa käytetään. Toisaalta kurssilla pitäisi saavuttaa riittävät pohjatiedot aineopintotason orgaanisen kemian kursseille osallistumista varten.

Sisältö

Orgaanisten yhdisteiden rakenne ja vuorovaikutukset sekä reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen periaatteet ja yksinkertaisten yhdisteiden nimeäminen. Kemiallisen resonanssin käsite ja vaikutus reaktiivisuuteen. Yhdisteiden avaruudellinen rakenne ja siihen liittyvät esitystavat ja termit. Reaktiomekanismien esittäminen. Termodynamiikan ja kinetiikan peruskäsitteet. Tavallisimpien yhdisteryhmien ominaisuudet ja merkitys luonnossa ja/tai teollisuudessa. Orgaanisen spektroskopian peruskäsitteet. Orgaanisen synteesisuunnittelun alkeet. Biomolekyylit ja niiden kemialliset reaktiot.
Tavallisimpien yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot: Alkeenien ja alkyynien elektrofiilinen additio. Aromaattisuus ja aromaattisten yhdisteiden elektrofiilinen, aromaattinen substituutio. Alkyylihalidien substituutio- ja eliminaatioreaktiot sekä Griganardin reagenssien valmistus ja reaktiot karbonyyliyhdisteiden kanssa. Alkoholien ja eettereiden reaktiot. Karbonyyliyhdisteiden nukleofiiliset reaktiot sekä nukleofiilinen asyylisubstituutio. Karbonyyliyhdisteiden alfa-hiilen reaktiivisuus ja yksinkertaiset kondensaatioreaktiot. Nitriilien nukleofiiliset reaktiot. Amiinien yksinkertaisimmat valmistusmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 20 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Harjoitukset suoritettava hyväksytysti.
Kurssin arvosana määräytyy tentin ja harjoituksista ja verkko-opinnoista saatavien yhteispisteiden perusteella

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. J. McMurry, Fundamentals of Organic Chemistry, Brooks/Cole Publishing Company.

2. Satu Mikkola: Verkkomateriaali

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet