Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet
MEDI0352 Diagnostiikka ja hoito I - Sisätautioppi, välitentti I 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Markus Juonala, Sisätautioppi, Kliininen laitos.
Edeltävät opinnot
1-10 lukuvuosien opinnot

Yleiskuvaus

Opintokokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on antaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon loppuvaiheessa oleville opiskelijoille hyvät valmiudet diagnosoida ja hoitaa yleisimpiä sisätautien alan sairauksia terveyskeskuksissa ja niiden vuodeosastoilla sekä sairaaloissa. Lisäksi pyrkimyksenä on opettaa, milloin lääkärin tulee lähettää potilas avohoidosta jatkotutkimuksiin tai hoitoon sairaalan sisätautien ensiapupoliklinikalle tai päiväpoliklinikalle. Opintokokonaisuus pyrkii täten hahmottamaan myös hoitoketjuja ja niiden käytännön toteutusta keskeisimmissä sisätautien alan sairauksissa. Opintokokonaisuus on jatkoa C6-sisätautikurssille, jonka aikana opetus painottui eri sairauksien epidemiologiaan, patogeneesiin, oireisiin ja löydöksiin sekä potilaan anamnestisen tiedon ja kliinisen tutkimuksen oppimiseen.
Kansanterveystieteen opetus on jatkoa C4-kurssilla annettuun opetukseen.
C6- ja C11-lukukausien aikana opetettavien sisätautien opintokokonaisuuksien jälkeen opiskelijan on osattava sisätautialan keskeisimpien sairauksien diagnostiikka ja hoito. Lisäksi opiskelijan on ymmärrettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako näiden sairauksien hoidossa.

Osaamistavoitteet

Välitentin vaatimuksena on osata välitenttiin mennessä opetetut DH I opintokokonaisuuden sisätautien alojen asiat.
Lisäksi vaatimuksena on hallita akuuttihoito-oppaan sisätauteihin liittyvät ongelmat.

Sisältö

Välitenttiin mennessä käsitelty teemaopetus.
Akuuttihoito-opas. Duodecim. Uusin painos, sisätautien alojen luvut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintokokonaisuuden puolivälissä järjestetään sisätaudeista välitentti, jonka suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä lopputenttiin osallistumiselle. Opintokokonaisuudesta järjestetään sisätautien ja kansanterveystieteen yhteinen lopputentti sekä erillinen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tentti. näistä muodostuu opintokokonaisuuden arvosana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Akuuttihoito-opas (sisätautien luvut soveltuvin osin). Duodecim, uusin painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet