Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0020 Ranskan kielen rakenne I, P 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Lotta Lehti, Paul Nanu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Fonetiikan perusteet -kurssi suositellaan suoritettavaksi periodissa I, ennen ranskan fonetiikan osion alkua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusasiat ranskan kielen rakenteesta niin kieliopin kuin äännejärjestelmänkin kannalta. Hän ymmärtää kirjoituksen ja ääntämyksen välisen yhteyden ja hallitsee oikeinkirjoituksen ja ääntämyksen pääkohdat ilman ymmärrettävyyttä haittaavia virheitä. Opiskelija ymmärtää miten erilaisten rakenteiden käyttö vaikuttaa tekstiin ja osaa soveltaa tietoa omassa suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessaan sekä kykenee analysoimaan ranskankielisen tekstin kieliopillisia rakenteita.

Sisältö

Perustiedot ranskan kielen normatiiviseen kielioppiin ja fonetiikkaan liittyvästä ranskankielisestä terminologiasta, sanaluokista (substantiivit, determinantit, pronominit, verbit, prepositiot ja adverbit), päälauseenjäsenistä ja tavallisimmista lausetyypeistä sekä niiden toiminnasta. Tutustuminen sekä teoriassa että käytännössä ranskan ortoepiaan, äänteistöön ja prosodiikkaan. Perehtyminen fonostilistiikan keskeisiin ilmiöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento-opetus, harjoitukset, sulautuva oppiminen [blended learning]

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suullinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suullinen tentti
 • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen + tentti/kotitentti TAI kirjatentti sekä ääntämiskoe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ääntämisen osion arviointi: hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Poisson-Quinton, Mimran & Mahéo-Le Coadic. 2002. La grammaire expliquée du français. Niveau intermédiaire. Paris : Clé International.

Kalmbach, 2007. Prononciation française – Ranskan ääntäminen. Théorie et exercises – teoria ja harjoitukset. Jyväskylän yliopisto: Kielten laitos. (s. 13-114 + annexes).

Kalmbachin teoksen uudistettu painos Phonétique et prononciation du français pour apprenants finnophones löytyy myös sähköisenä osoitteesta http://research.jyu.fi/phonfr/accueil.html  Kirjaan liittyvät mp3-tiedostot löytyvät osoitteesta https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ranska/rfip015

Lisätietoja

Opetusta on 4h/vk (periodi I: 3h/vk/kielioppi + 1h/vk ääntäminen ja periodi II: 2h/vk/kielioppi + 1h/vk/fonetiikka + 1h/vk/ääntäminen). Teoriakurssit arvostellaan arvosanoilla 0-5. Ääntämiskurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty. Ääntämiskokeesta on kuitenkin saatava vähintään 3/5 vastaava arvosana tullakseen hyväksytyksi. Syyslukukauden alussa järjestetään ääntämisen vapauttava koe. Tarkemmat tiedot kokeesta ilmoitetaan oppiaineen intrasivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos