Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2203 MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suhtautua entistä avoimemmin monikulttuurisuuteen sekä hallitsee siihen ja monikulttuuriseen pedagogiikkaan sekä vieraskieliseen opetukseen liittyviä käsitteitä ja toteutustapoja.

Sisältö

- monikulttuurisuus
- kulttuurien välinen kohtaaminen
- opetustyötä tekevien monikulttuuriset valmiudet
- maahanmuuttajaoppilas luokassa
- maahanmuuttajaperheiden ja koulun yhteistyö
- vieraskielinen opetus (esim. CLIL)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 58 t 0 t

Osa opintojakson luennoista on läsnäolovelvollisia. Läsnäolovelvolliset luennot ilmoitetaan opintojakson alussa. Opetukseen kuuluu osana omakustanteinen vierailukäynti Turun normaalikouluun tai vastaavan monikulttuurista pedagogiikkaa edustavaan peruskouluun. Opintojaksoon voi kuulua lukupiirityöskentelyä. Siihen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot (ei läsnäolovelvollisia) ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Sulkunen, S., Suni, M. & Vettenranta, J. 2014. Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen. Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 –tutkimuksessa. Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/D110.pdf (soveltuvin osin)

2. Immonen-Oikkonen, P. & Leino, A. 2010. Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä. Helsinki: OPH. http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf (s. 21 – 108)

3. Tainio, L. & Harju-Luukkainen; H. (toim.) 2013. Kaksikielinen koulu. Tulevaisuuden monikielinen Suomi. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. (s. 71 – 291)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma