Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0907 MO9 Käsityö 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Matti Pirttimaa ja yliopisto-opettaja Satu Grönman

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet opettaa käsityötä perusopetuksen luokilla 1-6. Hän hallitsee kokonaisen käsityöprosessin sekä työvälineiden turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Hän tuntee perusopetuksen käsityössä käytettäviä materiaaleja ja työtapoja ja osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida käsityön opetukseen soveltuvia monimateriaalisia oppimiskokonaisuuksia.

Sisältö

- Perusopetuksen käsityön sisältöalueet, tekniikat, välineet, materiaalit ja työturvallisuus
- Kokonaisen käsityöprosessin ymmärtäminen ja hallinta
- Käsityön opetuksen, oppimisen ja arvioinnin erityispiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 58 t 0 t
Itsenäinen työskentely 92 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opintojaksotyöt ja raportointi (portfolio), didaktiset tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Lepistö, J. 2004. Käsityö kasvatuksen välineenä. Seurantatutkimus opiskelijoiden käsityötä koskevien käsitysten jäsentyneisyydestä ennen luokanopettajakoulutuksen käsityön peruskurssin opintoja ja niiden jälkeen. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 219. (soveltuvin osin)
 2. Lepistö, J. & Rönkkö, M-L. 2009. Käsityön opetukseen sisältyy monipuolisesti taitoa, kulttuuria ja yritteliäisyyttä. Teoksessa Rönkkö, M.-L., Lepistö, J. & Kullas, S. (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Rauman opettajankoulutuslaitos.
 3. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2010. Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY.
 4. Karhu, P., Malmström, M. & Mannila, T. 2000. Hyvä sauma. Otava
 5. Inki, J. Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) . (2011). Käsityön työturvallisuusopas perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (Oppaat ja käsikirjat 2011:15).
 6. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. 2014. Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, Nro 33. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Helsinki. Verkkojulkaisu: http://hdl.handle.net/10138/43167
 7. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Käsityö. Helsinki: Opetushallitus.
 8. Opintojakson aikana ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali.

 


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma